DOLAR
8,7150
EURO
10,3638
ALTIN
497,65
BIST
1.394
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Gök Gürültülü
26°C
İstanbul
26°C
Gök Gürültülü
Cumartesi Gök Gürültülü
24°C
Pazar Gök Gürültülü
25°C
Pazartesi Gök Gürültülü
26°C
Salı Parçalı Bulutlu
26°C
Kurallar çiğnenmek için değil uyulmak içindir Toplumlar huzur içinde yaşadıkları zaman mutlu olurlar. Mutlu olunması toplumdaki olumsuz söz, davranış ve eylemlerin hiç olmaması veya az olması sonucunu getirir. İnsan bireydir ama toplumda yaşamaya elverişli sosyal bir varlıktır. Birey yalnız yaşadığı zaman değil insanlar arasında yaşadığı sürece mutlu olan canlıdır. Yaratan...
Bosnalı Bir Kahraman          İ S M E T  H O C A Ahmet  B.KARABACAK         Kısa bir süre önce Bosna Kasabı denen bir cani Avrupa mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkûm edildi. Bu hüküm yüzlerce masum kişiyi  ne geri getirir, ne de acıları  yok eder. Binlerce Bosnalı kadının ve kızın tecavüze...
Bir meselden çıkan ibret! Harun KILIÇ Adamın biri gitmiş Nasreddin Hoca’ya “Yahu hocam bizim ev pek dar, sığamıyoruz bir türlü, ama büyük eve de paramız yetmiyor, ne yapayım?” diye sormuş. Hoca bu abuk soru karşısında ne desin, kafasını karıştırmış biraz, düşünür gibi yapmış sonra da “Senin tavukların vardı değil mi?”...
Yumurta tavuk, tavuk yumurta hikâyesi Fuat YILMAZER Yaptıklarının farkındalar mı bilemem ama ülkemiz çok sıkıntılı döneme giriyor. İktidar bloğu da, muhalefet bloğu da sevgisizlik, ayrışma, kutuplaştırma politikalarını bilerek isteyerek sürdürüyor. Halk ekonomik anlamda perişan, sosyal ve siyasal anlamda hoşnutsuz, iktidar buna çözüm yolu üretmek, çare bulmak için çalışmak yerine futboldaki...

Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı

Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı
22.09.2013
0
A+
A-

yazir78299b270Vural, o günler için “Sarsıldım. Kolay değildi. O hastanede ben mitingteydim Yanında olmak istedim ama olamadım. Ben, eşim kadar güçlü değilim” dedi

Eşim kemoterapi görürken ben seçim meydanındaydım

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral (57) ile en son ni­san ayın­da bir ara­ya gel­miş­tik. Ga­la­ta­’da ger­çek­le­şen rö­por­taj­da; ne ya­lan söy­le­ye­yim to­paç gi­biy­di Ok­tay Bey. Ara­dan ge­çen ay­lar­da ade­ta mum gi­bi eri­di. Her­kes gi­bi be­ni de bir me­rak­tır sar­dı; bu ka­dar kı­sa sü­re­de, bu ka­dar ki­lo ver­me­nin sır­rı ney­di?.. İlk gün­dem mad­de­mi­ze Vu­ral di­ye­ti­ni ta­şı­dı­ğı­mız rö­por­ta­jı­mız için yi­ne İs­tan­bu­l’­da bu­luş­tuk. Sa­de­ce di­ye­tin sır­la­rı­nı de­ğil, bu­gü­ne ka­dar hiç bi­lin­me­yen yön­le­ri­ni ve öze­li­ni de ko­nuş­tuk. İş­te si­ze hiç ta­nı­ma­dı­ğı­nız, duy­ma­dı­ğı­nız, gör­me­di­ği­niz ve bil­me­di­ği­niz Ok­tay Vu­ral…

Fi­lin­ta gi­bi ol­du­nuz. Aradan geçen sürede kaç ki­lo ver­di­niz?
18 ki­lo ver­dim 6 ay­da.

Di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de mi?
An­ka­ra­’da Züm­rüt Ha­nım di­ye bir di­ye­tis­ye­nim var. Gün için­de ne­ler yi­ye­ce­ği­mi ya­zı­yor. Lis­te var. Lis­te­ye har­fi­yen uyun­ca ki­lo ve­ri­yor­sun.

Spor tak­vi­ye­si de var mı?
O yok ma­ale­sef. Ama ta­bi­i spor da yap­say­dım, çok da­ha iyi olur­du.

Lis­te­de ne­ler var pe­ki?
Val­la­hi her şey var as­lın­da. Ama mik­tar önem­li. Bir de öğün at­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Bol sos­lu ma­kar­na bi­le yi­ye­bi­li­yo­rum. Hem de bir öğün­de 2 ta­bak bir­den.

Ne gü­zel di­yet­miş bu…

Ma­kar­na­yı se­ya­hat­ler­den son­ra ve­ri­yor. Öde­mi alı­yor­muş. Yo­ğurt yağ ya­kı­yor­muş. Ke­fir ve tar­çın da var lis­tem­de.

 


Lis­te­ye uy­mak zor ol­mu­yor mu bu yo­ğun tem­po için­de?
Lis­te­yi alı­yo­rum. On­dan son­ra he­men 5-6 ta­ne fo­to­ko­pi çe­ki­li­yor. Sek­re­te­re, ko­ru­ma­ya, da­nış­ma­ya, ara­ba­ya, eve… Her­kes so­rum­lu di­yet­ten. Han­gi öğün­de, ya­nım­da kim var­sa o ha­tır­la­tı­yor ne yi­ye­ce­ği­mi­zi. Se­ya­hat­ler­de de ona gö­re or­ga­ni­ze olu­yo­ruz. Uça­ğa bi­ner­ken, cep­ler­de hur­ma, ba­dem fi­lan ta­şı­yo­ruz. Di­ye­tis­yen çok sı­kı tu­tu­yor işi. Ka­mu­oyun­da her­kes gör­dü ki; Ok­tay Vu­ral çok ki­lo ver­di. Bu da; son trend ‘Ok­tay Vu­ral Di­ye­ti­’ an­la­mı­na ge­li­yor. Şim­di ve­ri­len ki­lo­la­rın ge­ri alın­ma­ma­sı la­zım. Ka­ça­mak­lar­da fır­ça­yı yi­yo­ruz.

Eşi­niz Tu­ba Ha­nım ne di­yor bu di­yet me­se­le­si­ne?
Ki­lo­la­rı alın­ca; ‘A­man ha­ Ok­ta­y’ di­ye­rek des­tek­le­miş­ti. Şim­di; ‘Ye­ter ha Ok-­ta­y’ di­yor. Ar­tık ko­ru­ma di­ye­ti­ne geç­tik.

Tu­ba Ha­nım me­me kan­se­ri­ni yen­di. Kaç se­ne ol­du?
İki se­ne­yi geç­ti.

Teş­his kon­du­ğun­da ne his­set­ti­niz?
Tu­ba çok me­tin bir ke­re. İnanç­lı bir in­san. O has­ta­lı­ğa nez­le mu­ame­le­si yap­tı.

Hep mi güç­lü bir ka­dın­dı. Yok­sa has­ta­lık dö­ne­min­de mi güç­lü dav­ran­dı?
Güç­lü ve mü­ca­de­le­ci­dir. Hep öy­ley­di.

Pe­ki ya siz? İlk duy­du­ğu­nuz­da ne­ler his­set­ti­niz, ne yap­tı­nız?
‘P­rob­lem de­ği­l, hal­le­de­ri­z’ de­dik. Sar­sıl­dık. Tu­ba ka­dar güç­lü de­ği­lim ben.

Ağ­la­dı­nız mı?
Duy­gu­sal iniş­ler ya­şa­ma­mak müm­kün de­ğil. Ön­ce tes­pit et­tik, on­dan son­ra da ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dik ve ha­re­ke­te geç­tik.

Ça­lış­ma­la­ra ara ver­me­di­niz de­ğil mi?
2011 se­çim dö­ne­miy­di. İn­san­lar içi­mi­zi gö­re­mi­yor. Se­çim ça­lış­ma­la­rı ile te­da­vi sü­re­ci bir­lik­te de­vam et­ti. Ko­lay de­ğil­di. Çok sı­kın­tı­lı gün­ler­di. Bir yan­dan ame­li­yat­lar, bir yan­dan ke­mo­te­ra­pi. Has­ta­ne­de ka­lı­yor. Ak­lı­nız ora­da. Ya­nın­da ol­mak is­ti­yor­su­nuz, ola­mı­yor­su­nuz… As­lın­da o ba­na des­tek ol­du. Sü­rek­li; ‘Se­nin bir so­rum­lu­lu­ğun va­r’ de­di. Müt­hiş ira­de­li dav­ran­dı. Dok­tor­la­rı­na da çok yar­dım­cı ol­du. Ken­di­si de öğ­re­tim üye­si za­ten. Çok oku­du, araş­tır­dı. Ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­nip, uy­gu­lu­yor­du.

İçki de sigara da içmem teknolojinin hastasıyım

Di­yet lis­te­niz­den kop­ya çe­ken­ler ol­du mu?
Ol­maz mı… Sek­re­te­ri­min eşi uy­gu­lu­yor şim­di ay­nı di­ye­ti. Si­ya­set­çi­ler­den de is­te­yen­ler var. Ama isim­le­ri­ni ve­re­mem, ayıp olur.

“Gö­bek­le si­ya­set ya­pıl­mı­yo­r” de­miş­ti­niz. Ne­den ya­pıl­ma­sın? Tur­gut Özal da gö­bek­liy­di, Sü­ley­man De­mi­rel de…
Ba­zı­la­rı­na ya­kı­şı­yor gö­bek. Sa­yın Öza­l’­a ya­kı­şı­yor­du. Sa­yın De­mi­re­l’­e de ya­kı­şı­yor. Ama Sa­yın Baş­ba­ka­n’­a ya­kış­maz her­hal­de de­ğil mi?

Ta­kım el­bi­se­ler ter­zi­ye mi gi­di­yor da­ral­tıl­mak için, yok­sa gar­drop da ye­ni­len­di mi?
Val­la­hi ço­ğu­nu da­ralt­tı­rı­yo­rum. Çün­kü öte­ki tür­lü ba­şa çık­mak zor.

Sos­yal med­ya­da da et­kin ve yet­kin­si­niz. Tek­no­lo­jiy­le ara­nız na­sıl?
Tek­no­lo­ji­ye has­ta­yım. Bil­gi­sa­ya­rı Tür­ki­ye­’de ilk kul­la­nan in­san­lar­dan bi­ri­yim. 1983 yı­lın­dan be­ri bil­gi­sa­ya­rım var. Hat­ta dok­to­ra­mı bi­le bil­gi­sa­yar­da yaz­dım. Be­kar­dım o za­man. İz­mi­r’­de bir ev­de otu­ru­yor­dum. Hiç unut­mam; ge­ce­nin bir ya­rı­sı, dok­to­ra­yı ya­zıp, ya­zı­cı­dan da çı­kış alı­yor­dum. Ev ar­ka­da­şım ‘Ya­hu ne olu­yor? Tar tar bu ses de ne­’ di­ye ya­tak­tan fır­la­mış­tı. En son çı­kan te­le­fon­lar, Ipad, elek­tro­nik ci­haz­lar, hep­si­ni bi­li­rim ve kul­la­nı­rım.

Kurallara uyarım

Ara­ba kul­lan­ma­yı da se­ver mi­si­niz?
Çok se­ve­rim. Ço­ğu za­man da ma­kam ara­cı al­mam, ken­di ara­bam­la gi­de­rim.

Tra­fik ce­za­sı ye­di­niz mi hiç?
Bir ke­re­sin­de ra­da­ra ya­ka­lan­dım. Po­lis dur­dur­du, tam ce­za ya­zar­ken ta­nı­dı. ‘Ye­dik bir ke­re, yaz ba­ka­lı­m’ de­dim. Ama müm­kün ol­du­ğun­ca uya­rım ku­ral­la­ra.

Al­kol mu­aye­ne­si fi­lan… Hiç rastladınız mı?
İç­ki iç­mem ben. O yüz­den o ko­nu­da bir sı­kın­tı yok. Şim­di si­ga­ra da ya­sak di­rek­si­yon­da. Si­ga­ra­yı bı­rak­tı­ğım için, ora­da da prob­lem yok.

İş­te Vu­ra­l’­a 18 kilo verdiren diyet

KAH­VAL­TI:
50 gram (4 adet) zey­tin, 1 di­lim çav­dar ek­me­ği, 1 adet haş­lan­mış yu­mur­ta, ye­şil­lik (köz­len­miş bi­ber de ola­bi­lir), çay ya da kah­ve.

ARA ÖĞÜN:
(Kah­val­tı­dan 2 sa­at son­ra.)
2 adet hur­ma, ya da ka­yı­sı, ya da 5 adet ba­dem.

ÖĞ­LE YE­ME­Ğİ:
1 por­si­yon seb­ze ye­me­ği, 1 di­lim çav­dar, ya da tam buğ­day
ek­me­ği, bir ka­se yo­ğurt, bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
1 por­si­yon süt­lü tat­lı (bol tar­çın ile), ya da bir ka­se pre­bi­yo­tik
yo­ğurt.

AK­ŞAM YE­ME­Ğİ:
300 gram ba­lık, ya da 150 gram et, bol sa­la­ta (yağ­sız).
Ya da (yol­cu­luk son­ra­sı) 2 por­si­yon do­ma­tes sos­lu ma­kar­na,
bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
(Yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce.)  300 gram mey­ve (kar­puz, ki­raz, ar­mut, şef­ta­li vb. meyveler), ya­nın­da ke­fir ile birlikte.

OKTAY VURAL’IN ÜNİVERSİTEDEKİ LAKABI NEYDİ? – YARIN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.