Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı

Bu haber 22 Eylül 2013 - 17:34 'de eklendi ve 1.719 kez görüntülendi.

yazir78299b270Vural, o günler için “Sarsıldım. Kolay değildi. O hastanede ben mitingteydim Yanında olmak istedim ama olamadım. Ben, eşim kadar güçlü değilim” dedi

Eşim kemoterapi görürken ben seçim meydanındaydım

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral (57) ile en son ni­san ayın­da bir ara­ya gel­miş­tik. Ga­la­ta­’da ger­çek­le­şen rö­por­taj­da; ne ya­lan söy­le­ye­yim to­paç gi­biy­di Ok­tay Bey. Ara­dan ge­çen ay­lar­da ade­ta mum gi­bi eri­di. Her­kes gi­bi be­ni de bir me­rak­tır sar­dı; bu ka­dar kı­sa sü­re­de, bu ka­dar ki­lo ver­me­nin sır­rı ney­di?.. İlk gün­dem mad­de­mi­ze Vu­ral di­ye­ti­ni ta­şı­dı­ğı­mız rö­por­ta­jı­mız için yi­ne İs­tan­bu­l’­da bu­luş­tuk. Sa­de­ce di­ye­tin sır­la­rı­nı de­ğil, bu­gü­ne ka­dar hiç bi­lin­me­yen yön­le­ri­ni ve öze­li­ni de ko­nuş­tuk. İş­te si­ze hiç ta­nı­ma­dı­ğı­nız, duy­ma­dı­ğı­nız, gör­me­di­ği­niz ve bil­me­di­ği­niz Ok­tay Vu­ral…

Fi­lin­ta gi­bi ol­du­nuz. Aradan geçen sürede kaç ki­lo ver­di­niz?
18 ki­lo ver­dim 6 ay­da.

Di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de mi?
An­ka­ra­’da Züm­rüt Ha­nım di­ye bir di­ye­tis­ye­nim var. Gün için­de ne­ler yi­ye­ce­ği­mi ya­zı­yor. Lis­te var. Lis­te­ye har­fi­yen uyun­ca ki­lo ve­ri­yor­sun.

Spor tak­vi­ye­si de var mı?
O yok ma­ale­sef. Ama ta­bi­i spor da yap­say­dım, çok da­ha iyi olur­du.

Lis­te­de ne­ler var pe­ki?
Val­la­hi her şey var as­lın­da. Ama mik­tar önem­li. Bir de öğün at­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Bol sos­lu ma­kar­na bi­le yi­ye­bi­li­yo­rum. Hem de bir öğün­de 2 ta­bak bir­den.

Ne gü­zel di­yet­miş bu…

Ma­kar­na­yı se­ya­hat­ler­den son­ra ve­ri­yor. Öde­mi alı­yor­muş. Yo­ğurt yağ ya­kı­yor­muş. Ke­fir ve tar­çın da var lis­tem­de.

 


Lis­te­ye uy­mak zor ol­mu­yor mu bu yo­ğun tem­po için­de?
Lis­te­yi alı­yo­rum. On­dan son­ra he­men 5-6 ta­ne fo­to­ko­pi çe­ki­li­yor. Sek­re­te­re, ko­ru­ma­ya, da­nış­ma­ya, ara­ba­ya, eve… Her­kes so­rum­lu di­yet­ten. Han­gi öğün­de, ya­nım­da kim var­sa o ha­tır­la­tı­yor ne yi­ye­ce­ği­mi­zi. Se­ya­hat­ler­de de ona gö­re or­ga­ni­ze olu­yo­ruz. Uça­ğa bi­ner­ken, cep­ler­de hur­ma, ba­dem fi­lan ta­şı­yo­ruz. Di­ye­tis­yen çok sı­kı tu­tu­yor işi. Ka­mu­oyun­da her­kes gör­dü ki; Ok­tay Vu­ral çok ki­lo ver­di. Bu da; son trend ‘Ok­tay Vu­ral Di­ye­ti­’ an­la­mı­na ge­li­yor. Şim­di ve­ri­len ki­lo­la­rın ge­ri alın­ma­ma­sı la­zım. Ka­ça­mak­lar­da fır­ça­yı yi­yo­ruz.

Eşi­niz Tu­ba Ha­nım ne di­yor bu di­yet me­se­le­si­ne?
Ki­lo­la­rı alın­ca; ‘A­man ha­ Ok­ta­y’ di­ye­rek des­tek­le­miş­ti. Şim­di; ‘Ye­ter ha Ok-­ta­y’ di­yor. Ar­tık ko­ru­ma di­ye­ti­ne geç­tik.

Tu­ba Ha­nım me­me kan­se­ri­ni yen­di. Kaç se­ne ol­du?
İki se­ne­yi geç­ti.

Teş­his kon­du­ğun­da ne his­set­ti­niz?
Tu­ba çok me­tin bir ke­re. İnanç­lı bir in­san. O has­ta­lı­ğa nez­le mu­ame­le­si yap­tı.

Hep mi güç­lü bir ka­dın­dı. Yok­sa has­ta­lık dö­ne­min­de mi güç­lü dav­ran­dı?
Güç­lü ve mü­ca­de­le­ci­dir. Hep öy­ley­di.

Pe­ki ya siz? İlk duy­du­ğu­nuz­da ne­ler his­set­ti­niz, ne yap­tı­nız?
‘P­rob­lem de­ği­l, hal­le­de­ri­z’ de­dik. Sar­sıl­dık. Tu­ba ka­dar güç­lü de­ği­lim ben.

Ağ­la­dı­nız mı?
Duy­gu­sal iniş­ler ya­şa­ma­mak müm­kün de­ğil. Ön­ce tes­pit et­tik, on­dan son­ra da ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dik ve ha­re­ke­te geç­tik.

Ça­lış­ma­la­ra ara ver­me­di­niz de­ğil mi?
2011 se­çim dö­ne­miy­di. İn­san­lar içi­mi­zi gö­re­mi­yor. Se­çim ça­lış­ma­la­rı ile te­da­vi sü­re­ci bir­lik­te de­vam et­ti. Ko­lay de­ğil­di. Çok sı­kın­tı­lı gün­ler­di. Bir yan­dan ame­li­yat­lar, bir yan­dan ke­mo­te­ra­pi. Has­ta­ne­de ka­lı­yor. Ak­lı­nız ora­da. Ya­nın­da ol­mak is­ti­yor­su­nuz, ola­mı­yor­su­nuz… As­lın­da o ba­na des­tek ol­du. Sü­rek­li; ‘Se­nin bir so­rum­lu­lu­ğun va­r’ de­di. Müt­hiş ira­de­li dav­ran­dı. Dok­tor­la­rı­na da çok yar­dım­cı ol­du. Ken­di­si de öğ­re­tim üye­si za­ten. Çok oku­du, araş­tır­dı. Ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­nip, uy­gu­lu­yor­du.

İçki de sigara da içmem teknolojinin hastasıyım

Di­yet lis­te­niz­den kop­ya çe­ken­ler ol­du mu?
Ol­maz mı… Sek­re­te­ri­min eşi uy­gu­lu­yor şim­di ay­nı di­ye­ti. Si­ya­set­çi­ler­den de is­te­yen­ler var. Ama isim­le­ri­ni ve­re­mem, ayıp olur.

“Gö­bek­le si­ya­set ya­pıl­mı­yo­r” de­miş­ti­niz. Ne­den ya­pıl­ma­sın? Tur­gut Özal da gö­bek­liy­di, Sü­ley­man De­mi­rel de…
Ba­zı­la­rı­na ya­kı­şı­yor gö­bek. Sa­yın Öza­l’­a ya­kı­şı­yor­du. Sa­yın De­mi­re­l’­e de ya­kı­şı­yor. Ama Sa­yın Baş­ba­ka­n’­a ya­kış­maz her­hal­de de­ğil mi?

Ta­kım el­bi­se­ler ter­zi­ye mi gi­di­yor da­ral­tıl­mak için, yok­sa gar­drop da ye­ni­len­di mi?
Val­la­hi ço­ğu­nu da­ralt­tı­rı­yo­rum. Çün­kü öte­ki tür­lü ba­şa çık­mak zor.

Sos­yal med­ya­da da et­kin ve yet­kin­si­niz. Tek­no­lo­jiy­le ara­nız na­sıl?
Tek­no­lo­ji­ye has­ta­yım. Bil­gi­sa­ya­rı Tür­ki­ye­’de ilk kul­la­nan in­san­lar­dan bi­ri­yim. 1983 yı­lın­dan be­ri bil­gi­sa­ya­rım var. Hat­ta dok­to­ra­mı bi­le bil­gi­sa­yar­da yaz­dım. Be­kar­dım o za­man. İz­mi­r’­de bir ev­de otu­ru­yor­dum. Hiç unut­mam; ge­ce­nin bir ya­rı­sı, dok­to­ra­yı ya­zıp, ya­zı­cı­dan da çı­kış alı­yor­dum. Ev ar­ka­da­şım ‘Ya­hu ne olu­yor? Tar tar bu ses de ne­’ di­ye ya­tak­tan fır­la­mış­tı. En son çı­kan te­le­fon­lar, Ipad, elek­tro­nik ci­haz­lar, hep­si­ni bi­li­rim ve kul­la­nı­rım.

Kurallara uyarım

Ara­ba kul­lan­ma­yı da se­ver mi­si­niz?
Çok se­ve­rim. Ço­ğu za­man da ma­kam ara­cı al­mam, ken­di ara­bam­la gi­de­rim.

Tra­fik ce­za­sı ye­di­niz mi hiç?
Bir ke­re­sin­de ra­da­ra ya­ka­lan­dım. Po­lis dur­dur­du, tam ce­za ya­zar­ken ta­nı­dı. ‘Ye­dik bir ke­re, yaz ba­ka­lı­m’ de­dim. Ama müm­kün ol­du­ğun­ca uya­rım ku­ral­la­ra.

Al­kol mu­aye­ne­si fi­lan… Hiç rastladınız mı?
İç­ki iç­mem ben. O yüz­den o ko­nu­da bir sı­kın­tı yok. Şim­di si­ga­ra da ya­sak di­rek­si­yon­da. Si­ga­ra­yı bı­rak­tı­ğım için, ora­da da prob­lem yok.

İş­te Vu­ra­l’­a 18 kilo verdiren diyet

KAH­VAL­TI:
50 gram (4 adet) zey­tin, 1 di­lim çav­dar ek­me­ği, 1 adet haş­lan­mış yu­mur­ta, ye­şil­lik (köz­len­miş bi­ber de ola­bi­lir), çay ya da kah­ve.

ARA ÖĞÜN:
(Kah­val­tı­dan 2 sa­at son­ra.)
2 adet hur­ma, ya da ka­yı­sı, ya da 5 adet ba­dem.

ÖĞ­LE YE­ME­Ğİ:
1 por­si­yon seb­ze ye­me­ği, 1 di­lim çav­dar, ya da tam buğ­day
ek­me­ği, bir ka­se yo­ğurt, bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
1 por­si­yon süt­lü tat­lı (bol tar­çın ile), ya da bir ka­se pre­bi­yo­tik
yo­ğurt.

AK­ŞAM YE­ME­Ğİ:
300 gram ba­lık, ya da 150 gram et, bol sa­la­ta (yağ­sız).
Ya da (yol­cu­luk son­ra­sı) 2 por­si­yon do­ma­tes sos­lu ma­kar­na,
bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
(Yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce.)  300 gram mey­ve (kar­puz, ki­raz, ar­mut, şef­ta­li vb. meyveler), ya­nın­da ke­fir ile birlikte.

OKTAY VURAL’IN ÜNİVERSİTEDEKİ LAKABI NEYDİ? – YARIN

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments

takipçi satın alinstagram takipçi satın altwitter takipçi satın altiktok takipçi satın alyoutube abone satın alfacebook takipçi satın altwitch takipçi satın al