ÜlkücüMilliyetçiTürkçüTürkeşÜlkü OcaklarıdövizakpchpmhpAhmet b.karabacakhasan külünk
DOLAR
17,9552
EURO
18,5238
ALTIN
1.031,50
BIST
2.868,44
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Açık
30°C
İstanbul
30°C
Açık
Cumartesi Açık
30°C
Pazar Az Bulutlu
27°C
Pazartesi Az Bulutlu
29°C
Salı Az Bulutlu
30°C

Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı

Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı
22.09.2013
0
A+
A-

yazir78299b270Vural, o günler için “Sarsıldım. Kolay değildi. O hastanede ben mitingteydim Yanında olmak istedim ama olamadım. Ben, eşim kadar güçlü değilim” dedi

Eşim kemoterapi görürken ben seçim meydanındaydım

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral (57) ile en son ni­san ayın­da bir ara­ya gel­miş­tik. Ga­la­ta­’da ger­çek­le­şen rö­por­taj­da; ne ya­lan söy­le­ye­yim to­paç gi­biy­di Ok­tay Bey. Ara­dan ge­çen ay­lar­da ade­ta mum gi­bi eri­di. Her­kes gi­bi be­ni de bir me­rak­tır sar­dı; bu ka­dar kı­sa sü­re­de, bu ka­dar ki­lo ver­me­nin sır­rı ney­di?.. İlk gün­dem mad­de­mi­ze Vu­ral di­ye­ti­ni ta­şı­dı­ğı­mız rö­por­ta­jı­mız için yi­ne İs­tan­bu­l’­da bu­luş­tuk. Sa­de­ce di­ye­tin sır­la­rı­nı de­ğil, bu­gü­ne ka­dar hiç bi­lin­me­yen yön­le­ri­ni ve öze­li­ni de ko­nuş­tuk. İş­te si­ze hiç ta­nı­ma­dı­ğı­nız, duy­ma­dı­ğı­nız, gör­me­di­ği­niz ve bil­me­di­ği­niz Ok­tay Vu­ral…

Fi­lin­ta gi­bi ol­du­nuz. Aradan geçen sürede kaç ki­lo ver­di­niz?
18 ki­lo ver­dim 6 ay­da.

Di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de mi?
An­ka­ra­’da Züm­rüt Ha­nım di­ye bir di­ye­tis­ye­nim var. Gün için­de ne­ler yi­ye­ce­ği­mi ya­zı­yor. Lis­te var. Lis­te­ye har­fi­yen uyun­ca ki­lo ve­ri­yor­sun.

Spor tak­vi­ye­si de var mı?
O yok ma­ale­sef. Ama ta­bi­i spor da yap­say­dım, çok da­ha iyi olur­du.

Lis­te­de ne­ler var pe­ki?
Val­la­hi her şey var as­lın­da. Ama mik­tar önem­li. Bir de öğün at­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Bol sos­lu ma­kar­na bi­le yi­ye­bi­li­yo­rum. Hem de bir öğün­de 2 ta­bak bir­den.

Ne gü­zel di­yet­miş bu…

Ma­kar­na­yı se­ya­hat­ler­den son­ra ve­ri­yor. Öde­mi alı­yor­muş. Yo­ğurt yağ ya­kı­yor­muş. Ke­fir ve tar­çın da var lis­tem­de.

 


Lis­te­ye uy­mak zor ol­mu­yor mu bu yo­ğun tem­po için­de?
Lis­te­yi alı­yo­rum. On­dan son­ra he­men 5-6 ta­ne fo­to­ko­pi çe­ki­li­yor. Sek­re­te­re, ko­ru­ma­ya, da­nış­ma­ya, ara­ba­ya, eve… Her­kes so­rum­lu di­yet­ten. Han­gi öğün­de, ya­nım­da kim var­sa o ha­tır­la­tı­yor ne yi­ye­ce­ği­mi­zi. Se­ya­hat­ler­de de ona gö­re or­ga­ni­ze olu­yo­ruz. Uça­ğa bi­ner­ken, cep­ler­de hur­ma, ba­dem fi­lan ta­şı­yo­ruz. Di­ye­tis­yen çok sı­kı tu­tu­yor işi. Ka­mu­oyun­da her­kes gör­dü ki; Ok­tay Vu­ral çok ki­lo ver­di. Bu da; son trend ‘Ok­tay Vu­ral Di­ye­ti­’ an­la­mı­na ge­li­yor. Şim­di ve­ri­len ki­lo­la­rın ge­ri alın­ma­ma­sı la­zım. Ka­ça­mak­lar­da fır­ça­yı yi­yo­ruz.

Eşi­niz Tu­ba Ha­nım ne di­yor bu di­yet me­se­le­si­ne?
Ki­lo­la­rı alın­ca; ‘A­man ha­ Ok­ta­y’ di­ye­rek des­tek­le­miş­ti. Şim­di; ‘Ye­ter ha Ok-­ta­y’ di­yor. Ar­tık ko­ru­ma di­ye­ti­ne geç­tik.

Tu­ba Ha­nım me­me kan­se­ri­ni yen­di. Kaç se­ne ol­du?
İki se­ne­yi geç­ti.

Teş­his kon­du­ğun­da ne his­set­ti­niz?
Tu­ba çok me­tin bir ke­re. İnanç­lı bir in­san. O has­ta­lı­ğa nez­le mu­ame­le­si yap­tı.

Hep mi güç­lü bir ka­dın­dı. Yok­sa has­ta­lık dö­ne­min­de mi güç­lü dav­ran­dı?
Güç­lü ve mü­ca­de­le­ci­dir. Hep öy­ley­di.

Pe­ki ya siz? İlk duy­du­ğu­nuz­da ne­ler his­set­ti­niz, ne yap­tı­nız?
‘P­rob­lem de­ği­l, hal­le­de­ri­z’ de­dik. Sar­sıl­dık. Tu­ba ka­dar güç­lü de­ği­lim ben.

Ağ­la­dı­nız mı?
Duy­gu­sal iniş­ler ya­şa­ma­mak müm­kün de­ğil. Ön­ce tes­pit et­tik, on­dan son­ra da ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dik ve ha­re­ke­te geç­tik.

Ça­lış­ma­la­ra ara ver­me­di­niz de­ğil mi?
2011 se­çim dö­ne­miy­di. İn­san­lar içi­mi­zi gö­re­mi­yor. Se­çim ça­lış­ma­la­rı ile te­da­vi sü­re­ci bir­lik­te de­vam et­ti. Ko­lay de­ğil­di. Çok sı­kın­tı­lı gün­ler­di. Bir yan­dan ame­li­yat­lar, bir yan­dan ke­mo­te­ra­pi. Has­ta­ne­de ka­lı­yor. Ak­lı­nız ora­da. Ya­nın­da ol­mak is­ti­yor­su­nuz, ola­mı­yor­su­nuz… As­lın­da o ba­na des­tek ol­du. Sü­rek­li; ‘Se­nin bir so­rum­lu­lu­ğun va­r’ de­di. Müt­hiş ira­de­li dav­ran­dı. Dok­tor­la­rı­na da çok yar­dım­cı ol­du. Ken­di­si de öğ­re­tim üye­si za­ten. Çok oku­du, araş­tır­dı. Ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­nip, uy­gu­lu­yor­du.

İçki de sigara da içmem teknolojinin hastasıyım

Di­yet lis­te­niz­den kop­ya çe­ken­ler ol­du mu?
Ol­maz mı… Sek­re­te­ri­min eşi uy­gu­lu­yor şim­di ay­nı di­ye­ti. Si­ya­set­çi­ler­den de is­te­yen­ler var. Ama isim­le­ri­ni ve­re­mem, ayıp olur.

“Gö­bek­le si­ya­set ya­pıl­mı­yo­r” de­miş­ti­niz. Ne­den ya­pıl­ma­sın? Tur­gut Özal da gö­bek­liy­di, Sü­ley­man De­mi­rel de…
Ba­zı­la­rı­na ya­kı­şı­yor gö­bek. Sa­yın Öza­l’­a ya­kı­şı­yor­du. Sa­yın De­mi­re­l’­e de ya­kı­şı­yor. Ama Sa­yın Baş­ba­ka­n’­a ya­kış­maz her­hal­de de­ğil mi?

Ta­kım el­bi­se­ler ter­zi­ye mi gi­di­yor da­ral­tıl­mak için, yok­sa gar­drop da ye­ni­len­di mi?
Val­la­hi ço­ğu­nu da­ralt­tı­rı­yo­rum. Çün­kü öte­ki tür­lü ba­şa çık­mak zor.

Sos­yal med­ya­da da et­kin ve yet­kin­si­niz. Tek­no­lo­jiy­le ara­nız na­sıl?
Tek­no­lo­ji­ye has­ta­yım. Bil­gi­sa­ya­rı Tür­ki­ye­’de ilk kul­la­nan in­san­lar­dan bi­ri­yim. 1983 yı­lın­dan be­ri bil­gi­sa­ya­rım var. Hat­ta dok­to­ra­mı bi­le bil­gi­sa­yar­da yaz­dım. Be­kar­dım o za­man. İz­mi­r’­de bir ev­de otu­ru­yor­dum. Hiç unut­mam; ge­ce­nin bir ya­rı­sı, dok­to­ra­yı ya­zıp, ya­zı­cı­dan da çı­kış alı­yor­dum. Ev ar­ka­da­şım ‘Ya­hu ne olu­yor? Tar tar bu ses de ne­’ di­ye ya­tak­tan fır­la­mış­tı. En son çı­kan te­le­fon­lar, Ipad, elek­tro­nik ci­haz­lar, hep­si­ni bi­li­rim ve kul­la­nı­rım.

Kurallara uyarım

Ara­ba kul­lan­ma­yı da se­ver mi­si­niz?
Çok se­ve­rim. Ço­ğu za­man da ma­kam ara­cı al­mam, ken­di ara­bam­la gi­de­rim.

Tra­fik ce­za­sı ye­di­niz mi hiç?
Bir ke­re­sin­de ra­da­ra ya­ka­lan­dım. Po­lis dur­dur­du, tam ce­za ya­zar­ken ta­nı­dı. ‘Ye­dik bir ke­re, yaz ba­ka­lı­m’ de­dim. Ama müm­kün ol­du­ğun­ca uya­rım ku­ral­la­ra.

Al­kol mu­aye­ne­si fi­lan… Hiç rastladınız mı?
İç­ki iç­mem ben. O yüz­den o ko­nu­da bir sı­kın­tı yok. Şim­di si­ga­ra da ya­sak di­rek­si­yon­da. Si­ga­ra­yı bı­rak­tı­ğım için, ora­da da prob­lem yok.

İş­te Vu­ra­l’­a 18 kilo verdiren diyet

KAH­VAL­TI:
50 gram (4 adet) zey­tin, 1 di­lim çav­dar ek­me­ği, 1 adet haş­lan­mış yu­mur­ta, ye­şil­lik (köz­len­miş bi­ber de ola­bi­lir), çay ya da kah­ve.

ARA ÖĞÜN:
(Kah­val­tı­dan 2 sa­at son­ra.)
2 adet hur­ma, ya da ka­yı­sı, ya da 5 adet ba­dem.

ÖĞ­LE YE­ME­Ğİ:
1 por­si­yon seb­ze ye­me­ği, 1 di­lim çav­dar, ya da tam buğ­day
ek­me­ği, bir ka­se yo­ğurt, bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
1 por­si­yon süt­lü tat­lı (bol tar­çın ile), ya da bir ka­se pre­bi­yo­tik
yo­ğurt.

AK­ŞAM YE­ME­Ğİ:
300 gram ba­lık, ya da 150 gram et, bol sa­la­ta (yağ­sız).
Ya da (yol­cu­luk son­ra­sı) 2 por­si­yon do­ma­tes sos­lu ma­kar­na,
bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
(Yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce.)  300 gram mey­ve (kar­puz, ki­raz, ar­mut, şef­ta­li vb. meyveler), ya­nın­da ke­fir ile birlikte.

OKTAY VURAL’IN ÜNİVERSİTEDEKİ LAKABI NEYDİ? – YARIN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

bettilt giriş