DOLAR 31,3677 % 0.42
EURO 34,0595 % 0.51
STERLIN 39,7661 % 0.47
FRANG 35,5200 % 0.53
ALTIN 2.100,98 % 2,34
BITCOIN 1.952.995 1.587

Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı

Yayınlanma Tarihi :
Oktay Vural evinin kapılarını Sözcü’ye açtı

yazir78299b270Vural, o günler için “Sarsıldım. Kolay değildi. O hastanede ben mitingteydim Yanında olmak istedim ama olamadım. Ben, eşim kadar güçlü değilim” dedi

Eşim kemoterapi görürken ben seçim meydanındaydım

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral (57) ile en son ni­san ayın­da bir ara­ya gel­miş­tik. Ga­la­ta­’da ger­çek­le­şen rö­por­taj­da; ne ya­lan söy­le­ye­yim to­paç gi­biy­di Ok­tay Bey. Ara­dan ge­çen ay­lar­da ade­ta mum gi­bi eri­di. Her­kes gi­bi be­ni de bir me­rak­tır sar­dı; bu ka­dar kı­sa sü­re­de, bu ka­dar ki­lo ver­me­nin sır­rı ney­di?.. İlk gün­dem mad­de­mi­ze Vu­ral di­ye­ti­ni ta­şı­dı­ğı­mız rö­por­ta­jı­mız için yi­ne İs­tan­bu­l’­da bu­luş­tuk. Sa­de­ce di­ye­tin sır­la­rı­nı de­ğil, bu­gü­ne ka­dar hiç bi­lin­me­yen yön­le­ri­ni ve öze­li­ni de ko­nuş­tuk. İş­te si­ze hiç ta­nı­ma­dı­ğı­nız, duy­ma­dı­ğı­nız, gör­me­di­ği­niz ve bil­me­di­ği­niz Ok­tay Vu­ral…

Fi­lin­ta gi­bi ol­du­nuz. Aradan geçen sürede kaç ki­lo ver­di­niz?
18 ki­lo ver­dim 6 ay­da.

Di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de mi?
An­ka­ra­’da Züm­rüt Ha­nım di­ye bir di­ye­tis­ye­nim var. Gün için­de ne­ler yi­ye­ce­ği­mi ya­zı­yor. Lis­te var. Lis­te­ye har­fi­yen uyun­ca ki­lo ve­ri­yor­sun.

Spor tak­vi­ye­si de var mı?
O yok ma­ale­sef. Ama ta­bi­i spor da yap­say­dım, çok da­ha iyi olur­du.

Lis­te­de ne­ler var pe­ki?
Val­la­hi her şey var as­lın­da. Ama mik­tar önem­li. Bir de öğün at­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Bol sos­lu ma­kar­na bi­le yi­ye­bi­li­yo­rum. Hem de bir öğün­de 2 ta­bak bir­den.

Ne gü­zel di­yet­miş bu…

Ma­kar­na­yı se­ya­hat­ler­den son­ra ve­ri­yor. Öde­mi alı­yor­muş. Yo­ğurt yağ ya­kı­yor­muş. Ke­fir ve tar­çın da var lis­tem­de.

 


Lis­te­ye uy­mak zor ol­mu­yor mu bu yo­ğun tem­po için­de?
Lis­te­yi alı­yo­rum. On­dan son­ra he­men 5-6 ta­ne fo­to­ko­pi çe­ki­li­yor. Sek­re­te­re, ko­ru­ma­ya, da­nış­ma­ya, ara­ba­ya, eve… Her­kes so­rum­lu di­yet­ten. Han­gi öğün­de, ya­nım­da kim var­sa o ha­tır­la­tı­yor ne yi­ye­ce­ği­mi­zi. Se­ya­hat­ler­de de ona gö­re or­ga­ni­ze olu­yo­ruz. Uça­ğa bi­ner­ken, cep­ler­de hur­ma, ba­dem fi­lan ta­şı­yo­ruz. Di­ye­tis­yen çok sı­kı tu­tu­yor işi. Ka­mu­oyun­da her­kes gör­dü ki; Ok­tay Vu­ral çok ki­lo ver­di. Bu da; son trend ‘Ok­tay Vu­ral Di­ye­ti­’ an­la­mı­na ge­li­yor. Şim­di ve­ri­len ki­lo­la­rın ge­ri alın­ma­ma­sı la­zım. Ka­ça­mak­lar­da fır­ça­yı yi­yo­ruz.

Eşi­niz Tu­ba Ha­nım ne di­yor bu di­yet me­se­le­si­ne?
Ki­lo­la­rı alın­ca; ‘A­man ha­ Ok­ta­y’ di­ye­rek des­tek­le­miş­ti. Şim­di; ‘Ye­ter ha Ok-­ta­y’ di­yor. Ar­tık ko­ru­ma di­ye­ti­ne geç­tik.

Tu­ba Ha­nım me­me kan­se­ri­ni yen­di. Kaç se­ne ol­du?
İki se­ne­yi geç­ti.

Teş­his kon­du­ğun­da ne his­set­ti­niz?
Tu­ba çok me­tin bir ke­re. İnanç­lı bir in­san. O has­ta­lı­ğa nez­le mu­ame­le­si yap­tı.

Hep mi güç­lü bir ka­dın­dı. Yok­sa has­ta­lık dö­ne­min­de mi güç­lü dav­ran­dı?
Güç­lü ve mü­ca­de­le­ci­dir. Hep öy­ley­di.

Pe­ki ya siz? İlk duy­du­ğu­nuz­da ne­ler his­set­ti­niz, ne yap­tı­nız?
‘P­rob­lem de­ği­l, hal­le­de­ri­z’ de­dik. Sar­sıl­dık. Tu­ba ka­dar güç­lü de­ği­lim ben.

Ağ­la­dı­nız mı?
Duy­gu­sal iniş­ler ya­şa­ma­mak müm­kün de­ğil. Ön­ce tes­pit et­tik, on­dan son­ra da ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dik ve ha­re­ke­te geç­tik.

Ça­lış­ma­la­ra ara ver­me­di­niz de­ğil mi?
2011 se­çim dö­ne­miy­di. İn­san­lar içi­mi­zi gö­re­mi­yor. Se­çim ça­lış­ma­la­rı ile te­da­vi sü­re­ci bir­lik­te de­vam et­ti. Ko­lay de­ğil­di. Çok sı­kın­tı­lı gün­ler­di. Bir yan­dan ame­li­yat­lar, bir yan­dan ke­mo­te­ra­pi. Has­ta­ne­de ka­lı­yor. Ak­lı­nız ora­da. Ya­nın­da ol­mak is­ti­yor­su­nuz, ola­mı­yor­su­nuz… As­lın­da o ba­na des­tek ol­du. Sü­rek­li; ‘Se­nin bir so­rum­lu­lu­ğun va­r’ de­di. Müt­hiş ira­de­li dav­ran­dı. Dok­tor­la­rı­na da çok yar­dım­cı ol­du. Ken­di­si de öğ­re­tim üye­si za­ten. Çok oku­du, araş­tır­dı. Ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­nip, uy­gu­lu­yor­du.

İçki de sigara da içmem teknolojinin hastasıyım

Di­yet lis­te­niz­den kop­ya çe­ken­ler ol­du mu?
Ol­maz mı… Sek­re­te­ri­min eşi uy­gu­lu­yor şim­di ay­nı di­ye­ti. Si­ya­set­çi­ler­den de is­te­yen­ler var. Ama isim­le­ri­ni ve­re­mem, ayıp olur.

“Gö­bek­le si­ya­set ya­pıl­mı­yo­r” de­miş­ti­niz. Ne­den ya­pıl­ma­sın? Tur­gut Özal da gö­bek­liy­di, Sü­ley­man De­mi­rel de…
Ba­zı­la­rı­na ya­kı­şı­yor gö­bek. Sa­yın Öza­l’­a ya­kı­şı­yor­du. Sa­yın De­mi­re­l’­e de ya­kı­şı­yor. Ama Sa­yın Baş­ba­ka­n’­a ya­kış­maz her­hal­de de­ğil mi?

Ta­kım el­bi­se­ler ter­zi­ye mi gi­di­yor da­ral­tıl­mak için, yok­sa gar­drop da ye­ni­len­di mi?
Val­la­hi ço­ğu­nu da­ralt­tı­rı­yo­rum. Çün­kü öte­ki tür­lü ba­şa çık­mak zor.

Sos­yal med­ya­da da et­kin ve yet­kin­si­niz. Tek­no­lo­jiy­le ara­nız na­sıl?
Tek­no­lo­ji­ye has­ta­yım. Bil­gi­sa­ya­rı Tür­ki­ye­’de ilk kul­la­nan in­san­lar­dan bi­ri­yim. 1983 yı­lın­dan be­ri bil­gi­sa­ya­rım var. Hat­ta dok­to­ra­mı bi­le bil­gi­sa­yar­da yaz­dım. Be­kar­dım o za­man. İz­mi­r’­de bir ev­de otu­ru­yor­dum. Hiç unut­mam; ge­ce­nin bir ya­rı­sı, dok­to­ra­yı ya­zıp, ya­zı­cı­dan da çı­kış alı­yor­dum. Ev ar­ka­da­şım ‘Ya­hu ne olu­yor? Tar tar bu ses de ne­’ di­ye ya­tak­tan fır­la­mış­tı. En son çı­kan te­le­fon­lar, Ipad, elek­tro­nik ci­haz­lar, hep­si­ni bi­li­rim ve kul­la­nı­rım.

Kurallara uyarım

Ara­ba kul­lan­ma­yı da se­ver mi­si­niz?
Çok se­ve­rim. Ço­ğu za­man da ma­kam ara­cı al­mam, ken­di ara­bam­la gi­de­rim.

Tra­fik ce­za­sı ye­di­niz mi hiç?
Bir ke­re­sin­de ra­da­ra ya­ka­lan­dım. Po­lis dur­dur­du, tam ce­za ya­zar­ken ta­nı­dı. ‘Ye­dik bir ke­re, yaz ba­ka­lı­m’ de­dim. Ama müm­kün ol­du­ğun­ca uya­rım ku­ral­la­ra.

Al­kol mu­aye­ne­si fi­lan… Hiç rastladınız mı?
İç­ki iç­mem ben. O yüz­den o ko­nu­da bir sı­kın­tı yok. Şim­di si­ga­ra da ya­sak di­rek­si­yon­da. Si­ga­ra­yı bı­rak­tı­ğım için, ora­da da prob­lem yok.

İş­te Vu­ra­l’­a 18 kilo verdiren diyet

KAH­VAL­TI:
50 gram (4 adet) zey­tin, 1 di­lim çav­dar ek­me­ği, 1 adet haş­lan­mış yu­mur­ta, ye­şil­lik (köz­len­miş bi­ber de ola­bi­lir), çay ya da kah­ve.

ARA ÖĞÜN:
(Kah­val­tı­dan 2 sa­at son­ra.)
2 adet hur­ma, ya da ka­yı­sı, ya da 5 adet ba­dem.

ÖĞ­LE YE­ME­Ğİ:
1 por­si­yon seb­ze ye­me­ği, 1 di­lim çav­dar, ya da tam buğ­day
ek­me­ği, bir ka­se yo­ğurt, bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
1 por­si­yon süt­lü tat­lı (bol tar­çın ile), ya da bir ka­se pre­bi­yo­tik
yo­ğurt.

AK­ŞAM YE­ME­Ğİ:
300 gram ba­lık, ya da 150 gram et, bol sa­la­ta (yağ­sız).
Ya da (yol­cu­luk son­ra­sı) 2 por­si­yon do­ma­tes sos­lu ma­kar­na,
bol sa­la­ta (yağ­sız).

ARA ÖĞÜN:
(Yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce.)  300 gram mey­ve (kar­puz, ki­raz, ar­mut, şef­ta­li vb. meyveler), ya­nın­da ke­fir ile birlikte.

OKTAY VURAL’IN ÜNİVERSİTEDEKİ LAKABI NEYDİ? – YARIN

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort