DOLAR 31,0459 % 0.18
EURO 33,6667 % 0
STERLIN 39,3839 % 0.01
FRANG 35,2314 % 0.04
ALTIN 2.034,23 % 0,86
BITCOIN 1.609.000 -0.162

MHP’li Zühal Topçu: Dersane tasarısı eğitime bir darbedir

Yayınlanma Tarihi :

mhpli-zuhal-topcu-dersane-tasarisi-egitime-bir-darbedir54bd876ce421c40cc2bd

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühal Topçu, dershanelerin de kapatılmasını öngönen tasarıyı değerlendirdi. Tasarının her maddesini tek tek incelediklerini belirten Topçu, “AKP’nin tasarısı eğitime yapılan bir darbedir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topçu, yüksek lisansını ve doktorasını eğitim alanında yapmış bir akademisyen. MHP’nin eğitim politikalarının oluşturulmasında önemli bir aktör. Meclis’e sevk edilen “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı ve 17 Aralık’tan sonra Türkiye’de yaşananları konuştuk.

RÖPORTAJ: SEDA ŞİMŞEK / BUGÜN GAZETESİ sedasimsek@bugun.com.tr

Ders­ha­ne­ler­le il­gi­li dü­zen­le­me Mec­li­s’­e sev­k e­dil­di.

De­ği­şik­li­ğin “tek­li­f” yo­luy­la de­ğil, “ta­sa­rı­” yo­luy­la su­nul­muş ol­ma­sı, ta­sa­rı­nın ar­ka­sın­da bü­tün ba­kan­la­rın ve AKP Hü­kü­me­ti­’nin ol­du­ğu me­sa­jı­nı ve­ri­yor. Öy­ley­se bu ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de or­ta­ya çı­ka­cak “hu­ku­ki­”, “si­ya­si­”, “sos­ya­l” ve “vic­da­ni­” so­rum­lu­lu­ğa da sa­de­ce Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı de­ğil, Baş­ba­kan dâ­hil tüm ka­bi­ne üye­le­ri or­tak­tır.

TEHLİKELİ OYUNLAR VAR

Ta­sa­rı­yı in­ce­le­ye­bil­di­niz mi?

Ta­bi­i ki mad­de mad­de ma­sa­ya ya­tır­dık. AK­P’­nin ta­sa­rı­sı eği­ti­me ya­pı­lan bir dar­be­dir. 28 Şu­ba­t’­ta İH­L’­le­ri ka­pa­tan zih­ni­yet­ten bir fark­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ders­ha­ne­le­rin eği­tim bir­li­ği­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor, bu­na kar­şın baş­ka bir dil­de de eği­tim öğ­re­tim yap­ma tek­li­fi Mec­li­s’­e ge­ti­ril­di. Bu­ra­da teh­li­ke­li oyun­lar var. Yol­suz­lu­ğu ak­li­leş­tir­me­ye ça­lı­şan ve 11 yıl­da ken­di yan­daş zen­gin sı­nı­fı­nı oluş­tu­ran AKP ik­ti­da­rı­nın der­di Ana­do­lu­’nun ga­rip ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği de­ğil. 11yıl­da mü­ca­hit­ken mü­te­ah­hit olan AK­P’­li sı­nıf şim­di dar ge­lir­li in­san­la­ra, “iş­çi­sin sen iş­çi ka­l” di­yor. Zen­gi­nin ço­cu­ğu yi­ne ko­lej­de oku­ma­ya de­vam ede­cek, fa­ki­rin ço­cu­ğu ise ya açık li­se ve­ya açık öğ­re­ti­me de­vam ede­cek ya da sa­na­yi­de bir us­ta­nın ya­nın­da çı­rak ola­cak. Hü­kü­met bir yan­dan 3 ço­cu­ğu teş­vik edi­yor, biz de nü­fu­sun art­ma­sı­nı des­tek­li­yo­ruz an­cak bir dar ge­lir­li ai­le 3 ço­cu­ğu­nu ay­nı an­da na­sıl ko­le­je gön­de­re­bi­lir? Na­sıl oku­ta­bi­lir?

Özel oku­la dö­nü­şen ku­rum­la­ra gi­de­cek öğ­ren­ci­le­re des­tek sağ­la­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor ta­sa­rı­da.

Ders­ha­ne­den dö­nü­şen okul­la­ra de­vam ede­cek öğ­ren­ci­ler na­sıl be­lir­le­ne­cek? Bü­tün ve­li­ler ço­cuk­la­rı­nı bu okul­la­ra gön­der­me­ye kal­kar­sa ne ya­pa­cak­lar? Özel okul­la­ra gi­den öğ­ren­ci­le­re des­tek ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­yen­ler dev­let okul­la­rın­da­ki kı­rık cam­la­rın far­kın­da de­ğil­ler.

HİÇBİR KRİTER YOK

Ders­ha­ne­le­rin özel oku­la dö­nüş­me­si­ne yö­ne­lik teş­vik­ler su­nu­lu­yor, me­se­la ha­zi­ne ara­zi­sin­den yer ve­ril­me­si ön­gö­rü­lü­yor.

Ül­ke­de sa­tıl­ma­dık top­rak bı­rak­ma­dı­lar ki, bu ik­ti­dar han­gi ara­zi­yi ders­ha­ne­le­re ve­re­cek?

Özel oku­la dö­nüş­me­yen ders­ha­ne­ler için açık li­se al­ter­na­ti­fi su­nu­lu­yor.

Açık öğ­re­tim özel li­se­si ile il­gi­li hiç­bir kri­ter mev­cut de­ğil iken, açık öğ­re­tim özel li­se­si­ne na­sıl dö­nü­şüm sağ­la­na­cak? Etüt mer­kez­le­ri­nin de 12 yaş ve al­tın­da­ki öğ­ren­ci­le­re hiz­met ver­me­si dü­zen­le­ni­yor. Etüt mer­ke­zi­ne 12 yaş ve al­tı­nın de­vam et­ti­ği na­sıl de­net­le­ne­cek? Bu so­ru­la­rın ce­va­bı yok. Eği­tim sis­te­mi­miz­de bü­tün prob­lem­ler çö­zül­dü de sa­de­ce ders­ha­ne­ler prob­le­mi mi kal­dı? Ba­kın, “sos­yal, sa­nat­sal, spor­tif, kül­tü­rel ve mes­le­ki alan­lar­da bil­gi, be­ce­ri, dil ye­te­nek ve de­ne­yim­le­ri­ni ge­liş­ti­re­ce­k” kurs­la­rın ta­nı­mı ya­pı­lı­yor, bun­lar için de öğ­ren­ci­le­re pa­ra­sal des­tek ve­ri­le­cek mi?

Ders­ha­ne­ler­de ça­lı­şan öğ­ret­men­le­rin mağ­dur edil­me­ye­ce­ği ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bün­ye­si­ne söz­lü sı­nav­la alı­na­ca­ğı­na iliş­kin dü­zen­le­me­yi na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin, KPSS şar­tı aran­mak­sı­zın söz­lü sı­na­va ta­bi tu­tul­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor ama söz­lü sı­nav­la­rın kri­ter­le­ri ne­ler? İh­ti­yaç alan­la­rı na­sıl be­lir­le­ne­cek? Ne ka­dar öğ­ret­men alı­na­cak? Söz­lü sı­na­vı ge­çe­mez­ler­se açık­ta mı ka­la­cak? AKP ken­di yan­daş­la­rı­nı mı ala­cak? Pe­ki, se­ne­ler­ce ça­lı­şıp si­gor­ta­sı doğ­ru düz­gün yat­ma­yan ve for­mas­yo­nu ol­ma­yan öğ­ret­men­le­rin du­ru­mu ne ola­cak? Hep­sin­den da­ha önem­li­si, 300 bin­den faz­la hâ­lâ umut­la dı­şa­rı­da bek­le­yen, KPSS pu­an­la­rı olan öğ­ret­men aday­la­rı­na ne de­ne­cek? Böy­le çift baş­lı seç­me sis­te­mi, kao­sa se­bep olur.

BAKANA ATAMA YETKİSİ

Ba­ka­na öğ­ret­men ata­ma yet­ki­si ve­ril­me­si­ne da­ir gö­rü­şü­nüz ne­dir?

Ta­sa­rı­nın 22. mad­de­sin­de per­so­nel ata­ma­la­rıy­la il­gi­li iba­re­ler var. Ba­kan, öğ­ret­men ata­ma yet­ki­si sa­hi­bi olur­ken, bu mad­dey­le ga­li­ba ken­di çe­te­si­ni kur­ma ha­zır­lı­ğı için­de. Okul ve ku­rum mü­dür­le­ri­nin va­li ta­ra­fın­dan 4 yıl sü­re ile gö­rev­len­di­ri­le­ce­ği ifa­de­si ge­çi­yor. Şim­di ben so­ru­yo­rum, bu de­ği­şik­lik, Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de kay­da ge­çen “Mil­li Eği­tim, şun­lar bun­lar, ba­kan­lık­la­rı kal­dı­rı­yo­ruz, va­li­lik­le­re ve be­le­di­ye­le­re ve­ri­yo­ru­z” sö­zü te­mel alı­na­rak mı ge­ti­ri­li­yor? Os­lo­’dan mı esin­len­di­niz? Özel­lik­le AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de va­li­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nün “dev­le­tin va­li­si­” vas­fı­nın or­ta­dan kalk­tı­ğı ve ade­ta “AKP il baş­kan­la­rı­nın bü­rok­ra­si­den so­rum­lu yar­dım­cı­sı­” gi­bi ha­re­ket et­ti­ği göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da, bu gö­rev­len­dir­me­le­rin ne öl­çü­de ada­let­siz ola­ca­ğı­nı tah­min et­mek zor de­ğil. Bu sü­reç­te ki­mi­le­ri­nin “pa­şa gön­lü­ne gö­re­” gö­rev­len­di­ri­le­cek olan­la­rın en be­lir­le­yi­ci kıs­tas­la­rı, “Ma­lum-Se­n”­e üye­lik ya­hut “va­li bey­le hem­şe­ri­li­k” ya da “her tür­lü rüş­ve­t” ola­cak­tır.

Km göstergesinin sıfırlanması bir arabayı yeni yapmaz

En çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar­dan bi­ri­si de üst dü­zey bü­rok­rat­la­rın ta­ma­mı­nın gö­rev­den alın­ma­sı.

Mo­to­ru es­ki bir ara­ba­nın ki­lo­met­re gös­ter­ge­si­nin sı­fır­lan­ma­sı, ye­ni ol­ma­sı­nı sağ­la­maz. Per­so­ne­lin bir ge­ce­de gö­rev­den alıp, yan­daş eki­bi­ni bu­ra­la­ra ge­ti­re­cek ol­ma­sı ba­şa­rı ge­tir­mez. Ba­şa­rı, li­ya­kat ve ka­li­te tu­tar­lı­lı­ğı ile sağ­la­na­bi­lir. Ya­rın 60-72 ay­lık öğ­ren­ci­ler­de yap­tık­la­rı gi­bi “par­do­n” di­ye­cek­ler. Ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de, ha­len gö­rev­de bu­lu­nan 100 bin­den faz­la mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­sı­nın gö­re­vi ken­di­li­ğin­den so­na ere­cek. Böy­le­lik­le öm­rü­nü eği­ti­me ve ida­re­ci­li­ğe ada­mış 100 bin­den faz­la ida­re­ci­miz gö­rev­le­rin­den alı­na­cak ve kad­ro­lar, yan­daş­lar için bo­şal­tı­la­cak. Bir tek müs­te­şar ye­rin­de ka­lı­yor, dü­zen­le­me ga­li­ba müs­te­şar ta­ra­fın­dan ken­di ye­ri­ni sağ­la­ma al­mak için ha­zır­lan­mış.

Rahatsız oluyorlar

Öğ­re­tim ele­man­la­rı­na yö­ne­lik di­sip­lin ce­za­la­rıy­la il­gi­li de bir dü­zen­le­me ya­pı­lı­yor.

Üni­ver­si­te­le­rin bel­li ko­nu­lar ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de et­me­sin­den ra­hat­sız­lık du­yu­yor­lar, o se­bep­le di­sip­lin yö­net­me­li­ği­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si hiç şa­şır­tı­cı de­ğil. Üni­ver­si­te­le­re ade­ta “Siz su­sun, fi­kir­le­ri­ni­zi söy­le­me­yin, biz si­zin adı­nı­za doğ­ru­yu söy­le­riz, ka­rar ve­ri­ri­z” de­ni­yor. 30 bin ki­şi­nin ka­ti­li, te­rö­rist ba­şı sü­reç­te mu­ha­tap alı­nıp mü­za­ke­re ya­pı­lı­yor ama üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın ide­olo­jik pro­pa­gan­da yap­ma­sı atıl­ma se­be­bi sa­yı­lı­yor.

Yük­sek li­sans ve dok­to­ra için yurt­dı­şı­na gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci­le­re da­ir de bir de­ği­şik­lik var.

Gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci­le­rin ya­zı­lı ve/ve­ya söz­lü sı­nav ile be­lir­le­ne­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar yurt­dı­şı­na gön­de­ri­len öğ­ren­ci­ler ALES ve ge­nel or­ta­la­ma ile be­lir­le­ni­yor­du. Ar­tık ALE­S’­in ya­nın­da söz­lü sı­nav da ya­pı­la­bi­le­cek, bu sı­nav­lar şim­di­ye ka­dar şa­ibe­li miy­di ki ar­tık ALE­S’­e gü­ven­me­yip bir de söz­lü sı­nav ya­pı­lı­yor? Söz­lü sı­nav ile il­gi­li tu­ta­nak­tan baş­ka ka­yıt sis­te­mi de kul­la­nıl­mı­yor. Bu sı­nav­lar şef­faf ha­le ge­ti­ril­me­li. Bir baş­ka mad­de­de de yurt­dı­şı­na gön­de­ri­len­le­rin mec­bu­ri hiz­met­le­riy­le il­gi­li. Dok­to­ra­sı­nı bi­ti­re­rek ge­ri dö­nüp mec­bu­ri hiz­met­le­ri de­vam eden ve hâ­lâ dok­to­ra­sı de­vam eden ki­şi­le­rin yurt­dı­şın­da kal­dık­la­rı sü­re me­mu­ri­yet­te yük­sel­me­le­ri için kul­la­nı­la­cak. Her yı­lı bir ka­de­me iler­le­me­si­ne, her üç yı­lı bir de­re­ce yük­sel­me­si­ne esas kı­lı­na­cak. Mec­bu­ri hiz­met­le­ri bit­miş ki­şi­ler ne­den bu hak­lar­dan ya­rar­la­na­ma­ya­cak? Bu hiz­met on­la­ra da su­nul­ma­lı.

Gayriresmi olur

MHP, bu dü­zen­le­me­ye top­tan mu­ha­lif ya­ni

Ön­ce­lik­le eği­ti­min ka­li­te­si­ni art­ır­mak ge­re­ki­yor. Dev­let okul­la­rın­da ka­li­te art­tık­ça in­san­lar za­ten ço­cuk­la­rı­nı ders­ha­ne­ye gön­der­me ih­ti­ya­cı his­set­mez. Bu­gün tar­tı­şı­la­cak olan eği­ti­min ka­li­te­si. Uyuş­tu­ru­cu­nun il­ko­kul­la­ra in­di­ği bir za­man­da ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak­la eği­ti­min so­run­la­rı çö­zül­mez. Sı­nav­lar ol­du­ğu müd­det­çe ders­ha­ne­ler de ola­cak­tır. Res­mi ol­maz­sa gay­rires­mi olur. Bu bir re­ali­te. Ders­ha­ne­le­ri sis­te­min dı­şı­na çı­kar­mak, mer­di­ven al­tı­na it­mek Tür­ki­ye­’nin ya­ra­rı­na de­ğil za­ra­rı­na olur. Tür­ki­ye­’de asıl fır­sat eşit­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­ran özel okul sis­te­mi­dir. Özel okul­da oku­yan bir öğ­ren­ciy­le, ma­hal­le mek­te­bin­de oku­yan bir öğ­ren­ci
ay­nı sı­na­va gi­ri­yor.

Paralel varsa oligarşik yapıdır

Prof. Dr. Zühal Topçu,  yolsuzluk operasyonunun “hükümete darbe” olarak yorumlanmasını eleştirdi. Zühal Topçu, ‘paralel yapı’ söylemi için ise “Bir paralel yapı varsa, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de dikkati çektiği AKP ve Başbakanlık’taki oligarşik yapıdır” dedi

17 Ara­lık, ders­ha­ne­ler­le il­gi­li tar­tış­ma­nın bir de­va­mı mı siz­ce?

17 Ara­lı­k’­ta bir yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı. “Pa­ra­lel ya­pı­” yap­tı de­ni­yor. Bir pa­ra­lel ya­pı var­sa, es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin Be­y’­in de dik­ka­ti çek­ti­ği AKP ve baş­ba­kan­lık­ta­ki oli­gar­şik ya­pı­dır. Baş­ba­kan kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı ye­ni Tür­ki­ye­’de rüş­ve­tin AK­P’­ye ser­best ola­ca­ğı­nı sa­nı­yor. Hit­le­r’­in pro­pa­gan­da ba­ka­nı­nın yo­lun­dan gi­dip, “Bir ya­lan ye­te­rin­ce tek­rar edi­lir­se her­kes ona ina­nı­r” di­ye dü­şü­nü­yor­lar. Baş­ba­kan Pi­nok­yo­’yu geç­ti, ya­lan söy­le­dik­çe bur­nu uzu­yor, mil­let de bu ya­lan­la­rı yut­mu­yor.

Hü­kü­me­te yö­ne­lik bir dar­be gi­ri­şi­mi ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor.

Or­ta­da hü­kü­me­te kar­şı bir dar­be yok. AK­P’­nin rüş­vet çar­kı­na ço­mak so­kul­ma­sı var. Bu­nun ce­za­sı da gö­rev­den al­ma­lar, ta­yin­ler ve sür­gün­ler ol­du. Am­pu­lü gü­neş zan­ne­den­ler ona had­din­den faz­la de­ğer ve­ren­ler bu­gün bin piş­man. Top­lu­mun ah­lak an­la­yı­şı­na yö­nel­di­ler. Ba­zı din adam­la­rı rüş­ve­te kı­lıf arı­yor. Ada­let mül­kün, dev­le­tin te­me­li­dir. Bu­gün İçiş­le­ri ve Ada­let Ba­kan­la­rı, rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üs­tü­nü ört­mek­le so­rum­lu özel yet­ki­li ba­kan gi­bi ha­re­ket edi­yor. Ya­lan, ta­lan ve if­ti­ra do­lu ha­vuz­da hep bir­lik­te bo­ğu­la­cak­lar. Gün ge­lir dev­ran dö­ner ve ka­pa­tı­lan bü­tün dos­ya­lar bir bir açı­lır.

MHP de 2011 se­çim­le­ri­ne gi­der­ken ka­set olay­la­rı ya­şa­dı, şim­di dö­nüp bak­tı­ğı­nız­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

MHP 2011 se­çim­le­rin­de ka­set olay­la­rı­nın mağ­du­ruy­du ve üze­rin­den 3 yıl geç­me­si­ne rağ­men şu ana ka­dar ay­dın­la­tı­la­ma­dı. Suç­lu­lar bu­lu­na­ma­dı. Bu­me­rang gi­bi AK­P’­ye yö­nel­di­ğin­de, bir an­da ya­sa­lar çı­ka­rıl­dı. O za­man­lar özel­lik­le si­ya­set mey­da­nın­da kul­lan­dık­la­rı ar­gü­man­lar şu an­da ken­di­le­ri­ni vu­ru­yor. “Bun­lar özel de­ğil ge­ne­l” di­yor­lar­dı, biz de o sö­zü şim­di ken­di­le­ri­ne ia­de edi­yo­ruz.

İhtiraslar seçimgüvenliğini TEHLİKEYE SOKUYOR

Kendi içinizdeki toplantılarda Başbakan’ın Devlet Bey’in konuşmalarıyla ilgili telefon görüşmelerini konuştunuz mu?

Konuştuk. Hatta Genel Başkanımız espri de yaptı, grup toplantısında söylediği gibi, Başbakan’a rahatsızlıklarını doğrudan arayıp bize bildirmesi için bir “Alo Fatih hattı” düşündük. Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada. Bir alt yazıya, Sayın Devlet Bahçeli’nin konuşmasına dahi tahammülsüzlük, kamuoyu yoklamalarında MHP’nin oylarıyla oynanması ve daha bilmediğimiz birçok konu, basının acıklı halini ortaya koyuyor. Devletin kurumları tahrip oluyor, insanların devlete güvene sarsılıyor. Bu ihtiraslar seçim güvenliğini de tehlikeye sokuyor.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort