DOLAR 31,3677 % 0.42
EURO 34,0595 % 0.51
STERLIN 39,7661 % 0.47
FRANG 35,5200 % 0.53
ALTIN 2.100,98 % 2,34
BITCOIN 1.951.430 0.813

MHP CİZRE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ANLATTI !

Yayınlanma Tarihi :
MHP CİZRE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ANLATTI !

Cizre’de kahraman güvenlik kuvvetlerinin verdiği mücadele göğüs kabartıyor.Ülkenin en güvenilir kurumlarının başında gelen güvenlik kuvvetleri kardeşliğin adamlığın adanmışlığın destanının bir kez daha yazıyor.

Bölücü örgütün alçak kanlı kalkışmasını gayet soğukkanlılıkla sivil halka zarar vermeden hukuk içerisinde kalarak bölge halkının gönlünde taht kurmuşlardır.İlçede olup bitenleri yoruma gerek kalmadan bir gazeteciye anlatan Kamil Atağ beyin değerlendirmesini dikkatlerinize sunuyoruz.

mhp_cizre_eski_belediye_baskani_anlatti_h70787

On­ca si­lah, mü­him­mat na­sıl gel­di? de­ni­li­yor. Ge­lir. Si­lah­lar, ma­yın­lar, ro­ke­ta­tar­lar kam­yon­lar­la, oto­mo­bil­ler­le ge­ti­ril­di. Çün­kü bun­la­rın ge­liş­le­ri­ne göz yu­mul­du. Eğer bu­gün alı­nan ted­bir­ler­de bir gev­şe­me ol­maz­sa mü­him­mat­la­rı tü­ken­mek üze­re… El ya­pı­mı pat­la­yı­cı­lar her­han­gi bir ül­ke­nin üre­ti­mi de­ğil, te­rör ör­gü­tü­nün ken­di ima­la­tı­dır.

KAMİL ATAĞ CİZRE’Yİ ANLATTI

Ka­mil Atağ, Ciz­re­’de Ta­yan Aşi­re­ti­’nin re­isi­dir.

Ciz­re 1994 yılında MHP ’den seçilerek Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­tı, Al­bay Ce­mal Te­mi­zö­z’­le bir­lik­te “Cizre­’de­ki fai­li meç­hul ci­na­yet­le­r”­le il­gi­li da­va­da yar­gı­lan­dı, be­ra­at et­ti.

“Çö­züm sü­re­ci­”n­de dev­let aşi­ret­le­ri, ko­ru­cu­la­rı “yo­k” say­dı­ğı­” dö­nem­de de, aşi­re­tiy­le bir­lik­te te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı hep dik dur­du.

Ba­ba­sı, iki ye­ğe­ni, aşi­re­tin­den 50’yi aş­kın ki­şi te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Ka­mil Atağ, aşi­re­ti­nin bü­yük­lü­ğü ne­de­niy­le böl­ge­de olup bi­ten her şey­den ha­ber­dar…

Ön­ce­ki ge­ce sa­at tam 20.48’de Ciz­re­’de­ki oku­ru­muz­la te­le­fon­la ko­nu­şur­ken, “Say­gı bey du­yu­yor mu­sun?” di­yor, si­lah ses­le­ri­nin ara­sın­da tank­lar­la ya­pı­lan atış­la­rın se­si­ni din­le­ti­yor­du.

Aman Al­la­hım… San­ki sa­vaş var.

Ger­çek­ten Ciz­re­’de ol­mak, Ciz­re­’de ya­şa­mak zor. He­le Nur, Sur, Cu­di ve Ya­sef ma­hal­le­le­rin­dey­se­niz her an ölüm­le bu­run bu­ru­na­sı­nız de­mek­tir.

PEKİ CİZ­RE, BU HA­LE NA­SIL GEL­Dİ?

Ciz­re kök­lü bir geç­mi­şe sa­hip…

Şır­nak, bir za­man­lar Ciz­re­’ye bağ­lı köy­dü. Şır­na­k’­ın il­çe, son­ra il ya­pıl­ma­sı Ciz­re­li­le­ri kız­dır­mış­tı. Te­rö­rün yo­ğun ol­du­ğu Şır­na­k’­ın, ko­nu­mu da dik­ka­te alı­nıp as­ke­rin öne­ri­siy­le Şır­nak il ya­pıl­mış­tı.

Şim­di Ciz­re­’nin ve Hak­ka­ri­’ye bağ­lı Yük­se­ko­va­’nın il ya­pıl­ma­sı gün­dem­de…
Ciz­re, te­rör ör­gü­tü­nün geç­miş­ten be­ri “la­bo­ra­tu­va­rı­”dır. Her şe­yi bu­ra­dan baş­la­tır­lar. Aşi­ret rei­si ve es­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­mil Ata­ğ’­a, “Ciz­re bu ha­le na­sıl gel­di?” di­ye sor­du­ğum­da şun­la­rı an­lat­tı:

“Çö­züm sü­re­ci baş­la­dı, böl­ge­de­ki va­tan­daş ta­ma­men PKK’­nın hi­ma­ye­si­ne bı­ra­kıl­dı. Bu­nu kim­se in­kar ede­mez. Te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı as­ke­ri bir­li­ğin önün­den ge­çer­ken as­ke­re bay-bay ya­pın­ca­ya ka­dar on­la­ra do­ku­nul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dö­ne­min baş­kan yar­dım­cı­sı açık­lı­yor­du.

Çö­züm sü­re­ci dö­ne­min­de va­tan­da­şın ha­ra­ca bağ­lan­ma­sı­na, her bir ai­le­den bir gen­cin KCK’­ya kay­de­dil­me­si­ne, ör­gü­tün şe­hir ya­pı­lan­ma­sı­na se­yir­ci ka­lın­dı. Kürt ve Türk işadam­la­rın­dan ha­raç­lar alın­ma­sı­na, es­na­fın ma­li gü­cü­ne gö­re her ay ba­şın­da ör­gü­te ‘ver­gi­’ adı al­tın­da pa­ra ver­me­si­ne se­yir­ci ka­lın­dı.

Bun­lar olur­ken dev­le­tin gü­ven­lik­le il­gi­li bi­rim­le­ri ne­re­dey­di?

KA­NA­Lİ­ZAS­YON Dİ­YE TÜ­NEL­LER AÇIL­DI

Be­le­di­ye­nin iş ma­ki­ne­le­riy­le va­tan­da­şa de­ğil ör­gü­te hiz­met ve­ril­di. Hen­dek­ler açıl­dı, bü­yük ka­ya­lar­la yol­lar ka­pa­tıl­dı. ‘Ka­na­li­zas­yo­n’ ya­pı­lı­yor­muş gi­bi ör­güt için yer al­tı ge­çit­le­ri açıl­dı, üze­ri be­ton­la ka­pa­tıl­dı.

Açık­ça­sı her şe­ye göz yu­mul­du. As­ke­re, po­li­se ni­çin se­yir­ci kal­dık­la­rı so­ru­lun­ca yet­ki­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar­dı. İş­te, si­lah, mü­him­mat yı­ğı­nak­la­rı da kim­se­nin on­la­ra ka­rış­ma­dı­ğı dö­nem­de ya­pıl­dı.

Bir se­çil­miş be­le­di­ye baş­ka­nı var, bir de Kan­di­l’­in gö­rev­len­dir­di­ği ‘eş baş­ka­n’ de­ni­len be­le­di­ye baş­ka­nı var. Asıl baş­kan­lı­ğı, Kan­di­l’­in gö­rev­len­dir­di­ği eş baş­kan ya­pı­yor. Bun­la­rın hep­si­ne şa­hit ol­duk.

Dev­let sey­re­der­ken biz va­tan­daş ola­rak, es­naf ola­rak ne ya­pa­bi­li­riz? O yö­re­de­ki in­san­la­rın hep­si­ni te­rö­rist gi­bi gör­mek çok yan­lış. Dev­let, ma­ale­sef va­tan­da­şı­nı ko­ru­ma­dı, te­rö­ris­tin ku­ca­ğı­na tes­lim edip bı­rak­tı.

‘On­ca si­lah, mü­him­mat na­sıl gel­di?’ de­ni­li­yor. Ge­lir. Si­lah­lar, ma­yın­lar, ro­ke­ta­tar­lar kam­yon­lar­la, oto­mo­bil­ler­le ge­ti­ril­di. Çün­kü bun­la­rın ge­liş­le­ri­ne göz yu­mul­du. Eğer bu­gün alı­nan ted­bir­ler­de bir gev­şe­me ol­maz­sa mü­him­mat­la­rı tü­ken­mek üze­re… El ya­pı­mı pat­la­yı­cı­lar her­han­gi bir ül­ke­nin üre­ti­mi de­ğil, te­rör ör­gü­tü­nün ken­di ima­la­tı­dır.

Dİ­RE­Nİ­ŞİN NE­DE­Nİ POLİSİN DİKKATİ

Şu­nu çok iyi bi­li­yo­ruz ki, te­rör ör­gü­tü ele­man­la­rı Ciz­re­’den kaç­mak is­ti­yor. Ama Ce­mil Ba­yık Kan­di­l’­den on­la­ra,‘E­ğer ay­rı­lır­sa­nız si­zi biz kur­şu­na di­ze­ri­z’ di­yor. Ay­rı­ca il­çe­nin çev­re­si de sa­rı­lı ol­du­ğu için te­rö­rist­ler çı­ka­mı­yor ve di­re­ni­yor­lar.

Bu böl­ge­de ya­şa­yan bi­ri ola­rak şu­nu her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim, hal­kın yüz­de 99’u ayak­lan­ma is­te­mi­yor. Si­lah zo­ruy­la, bas­kıy­la halk bun­la­rın ya­nın­da gö­zü­kü­yor. Dev­le­tin ken­di­le­ri­ne sa­hip çık­ma­ma­sın­dan do­la­yı ör­gü­tün ya­nın­da gö­rü­nü­yor­lar. PKK Kürt de­ğil, PKK Kür­t’ün düş­ma­nı­dır. Emir hep ör­gü­tün ka­rar­ga­hı olan Ku­zey Ira­k’­tan Kan­di­l’­den ge­li­yor. Kan­dil ne di­yor­sa onu uy­gu­lu­yor­lar.

Ör­güt çok kuv­vet­li ol­sa Si­lo­pi­’den kaç­maz­dı. Bu­gün Si­lo­pi bü­yük öl­çü­de te­miz­len­miş du­rum­da. Ciz­re­’den kaç­ma­ma­la­rı için ör­gü­tün teh­dit­le­ri­ne rağ­men te­rö­rist­ler kaç­ma­ya de­vam edi­yor. Ör­gü­tün bu­gü­ne ka­dar di­re­ne­bil­me­si­nin ne­de­ni va­tan­da­şın za­rar gör­me­me­si için gü­ven­lik güç­le­ri­nin dik­kat­li dav­ran­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Can ka­yıp­la­rı­nın ya­nı sı­ra özel­lik­le 4 ma­hal­le­de ha­sar gör­me­yen ev ve iş­ye­ri kal­ma­dı. Ör­ne­ğin be­nim de 5 kat­lı ote­lim ha­va­ya uçu­rul­du.

BUN­DAN SON­RA­SI DAHA DA ÖNEM­Lİ

Yö­re hal­kı dev­let­ten kop­mak is­te­mi­yor. Te­rö­rist­le­re hal­kı ayak­lan­dır­ma­la­rı için emir ver­di­ler. Halk ayak­lan­dı mı? Ha­yır. Olay­lar bit­tik­ten son­ra dev­le­tin va­tan­da­şın ha­sa­rı­nı, za­ra­rı­nı gi­der­me­si la­zım.

Yö­re­ye hal­ka te­pe­den bak­ma­yan, hal­kın içi­ne gi­re­bi­le­cek yö­ne­ti­ci­ler gön­de­ril­me­li. Gü­ven­lik bi­rim­le­ri ye­ni­ler­den de­ğil, de­ne­yim­li kad­ro­lar­dan oluş­tu­rul­ma­lı.”

Aşi­ret rei­si bun­la­rı an­la­tır­ken de­rin bir “a­ah­h” çe­ki­yor ve son sö­zü de “Ya­şa­ma­yan bi­zim ora­da ne çek­ti­ği­mi­zi bi­le­me­z” olu­yor.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort