DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

İKİ YAZARA GÖRE KÜRT

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

               İKİ YAZARA GÖRE KÜRT

 

AHMET B. KARABACAK

 

Epey önce, yetmişli yıllarda, sağ-sol kavgasının doruğa doğru tırmandığı günlerde, benim yayınevine Cağaloğlu’nda,  han içinde ofis olarak kullanmak için bir oda kiraladım. Odanın karşısında dostum ve arkadaşım, iyi bir hukukçu olduğu kadar yüksek kültürlü, idealist yazar Ergun Göze’nin avukatlık bürosu vardı. Bizim yanımızdaki odada ise GE-DA  diye bir kitap dağıtım firması. Bu firmanın sahibi Nurer Uğurlu tanınmış bir sosyalist politikacıydı. Benim için o, o gün kızıl bir komünist, Rus uşağı, vatan haini biri idi. Ben ise ona göre gözü kanlı bir faşisttim. İkimiz de birbirimizi tanıyor, karşılaştıkça şöyle istemeden selâmlaşıyorduk. Sonraki yıllarda, o handan ayrıldıktan sonra birbirimizi bir daha görmedik. Ya da ben görmedim. Bilmiyordum; Cumhuriyet gazetesinde yazıyormuş. Bir süre önce onun bir yazısını okudum. Benim için, millî meselelere pek yakın olmadıklarını düşündüğüm bir sosyalist yazdığı için önemsedim.  Bizim çoğumuzun da desteklediği bir tezi seviyeli bir şekilde ele almasına sevindim. Bugün Kürtçülük yapanların, haydi bize kulaklarını tıkıyorlar, hiç olmazsa bir zamanlar beraber oldukları bir yazara inanmalarını ne kadar isterim.

Bu yazıya geçmeden önce, kendisine, Kürt diyenlere karşı, büyük sosyolog, fikir adamı merhum Türk Milliyetçisi Ziya Gökalp’ın, pek çok kişiye ders olacak bir şiirini buraya almak istiyordum:

 

Bana Türk Değilsin Diyene

 

                Ben Türk’üm diyorsun, sen Türk değilsin.

                Ben İslâm’ım diyorsun, değilsin İslâm.

                Ben ne ırkım için senden vesika,

                Ne de dinim için isterim ilâm.

 

                Türklüğe çalıştım zevkim için

                Ummadım bu işten asla mükâfat.

                Bu yüzden bu kadar felaket çektim,

                Hiç bir an esefle demedim heyhat.

 

                Hatta ben olsaydım Kürt, Arap, Çerkez, Ermeni..

                İlk gayem olurdu Türk Milliyeti.

                Çünkü, Türk kuvvetli olursa mutlak,

                Kurtarır her İslâm olan milleti.

 

                Türk olsam, olmasam ben Türk dostuyum,

                Türk olsan, olmasan sen Türk düşmanı.

                Çünkü, benim gayem Türk’ü yaşatmak,

                Seninki öldürmek her yaşatanı.

 

                Türklük hem mefkûrem, hem de kanımdır,

                Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil.

                Türklük hadimine Türk değil diyen,

                Soyca Türk olsa da piçtir, Türk değil.

 

İşte aşağıda eski sosyalist Nurer  Uğurlu’nun Kürtçülük yapanlara yol gösteren yazısı:

 

Türk-Kürt Aynı Kökten mi?

Çizgi üstadımız Turhan Selçuk’un Cumhuriyet gazetesinin üçüncü sayfasında çok güzel, çok anlamlı bir karikatürü çıkmıştı.(19.12.2005) Ünlü çizerimizin bu karikatürü beni böyle bir makaleyi yazmaya yöneltti dersem Sezar’ın hakkını Sezar’a, Turhan Selçuk’un hakkını Turhan Selçuk’a vermiş olurum.

Ön Asya topraklarında yaşayan Kürtlerin kökenleri konusunda çeşitli söylentiler vardır. Bu söylentiler şöyle özetlendirilebilir: Kürtler  Kardu, Haldi ve Gürcülerle ırksal bağlantısı bulunan bir halktır; İranlı bir kökten gelirler; Arap kökenlidirler; Orta Asya’dan göç etmiş Turanlı bir boydurlar.

Şerefname (Kürt Tarihi) yazarı Bitlis’li Şeref Han’a göre Kürtler Cen soyundandırlar. Bu soyun anayurdu Doğu Türkistan’ın Çin sınırına yakın bir bölgedir. (Bk.Şeref Han, Şerefname (Kürt Tarihi), Arapçadan çeviren Mehmet Emin Bozaslan, Ant yayınları, İstanbul, 1971 ).

Kürtlerin kökenleri:

Kürtlerin kökenleri konusunda bilimsel sayılabilecek görüşler de şöyle sıralanabilir: Kürtler, Hint-Avrupa soyundan gelen İranlı bir halktır. MÖ VII: yy’da  Urmiye Gölü güneyinde Bohtan’a  (Dicle Irmağı’nın kollarından Bohtan Çayı) doğru göç ettiler. Bu görüş, Rus Doğu bilimcisi Wladmir Mirnovsky tarafından Brüksel’de toplanan XX. Uluslar arası Doğu Bilimcileri Kongre’sinde (1 938) ileri sürülür. W. Mirnovsky’ ye göre Kürtlerin Beth-Kardu bölgesinde (Eruh, ŞırnaK, Cizre)  yaşayan Bohtanlılar olması gerekir. Bunlar, MÖ VII. yy’da İran ve Anadolu’ ya yayılan İskitlerle (Sakalarla) birlikte ortaya çıkarlar. Bu tarihten önce bu bölgede Kürt adına rastlanmaz. Gerek Elegeş yazıtında geçen, gerek Ön Asya’da görülen Kürtler, İskitlerin baskısıyla ya da daha başka etkenlerle önce İran’ın Zağros Dağları bölgesine geldiler, üç yüz yıldan çok buralarda kaldılar. Bu süre içinde İran kültürünün etkisiyle Oğuzca olan dilleri Farsça ve Arapçayla karışarak bugün Kurmanci (Kırmancı) denilen dil ortaya çıktı.

Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde (Kars, Erzurum, Van, Hakkâri) kaya resimleri ve Cunni mağarasındaki (Erzurum yakınları) Orhon benzeri yazılar, çeşitli yerlerdeki kayalara kazınmış eski Türk işaretleri ve Tirişin (Van, Hakkâri sınırı) kaya resimleri Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede olması ve Orta Asya’da Sibirya ve özellikle Yenisey yöresindeki resim ve işaretlerle yakın benzerlikler göstermesi bilimsel açıdan çok ilgi çekici sayılmıştır.

 

Elegeş Yazıtı

Yenisey bölgesindeki Elegeş yazıtı 10 kadem, 9 pus yükseklikte ve 2  kadem, 2 pus genişliğindedir. Taşın en kalın tarafı 10 pus, yukarı tarafı da 6,5 pustur. Pürüzlü bir kum taşı olan yazıt, griye çalan esmer kırmızı renktedir. Taşın biçimi düzensiz ve yukarı doğru daralmış bir durumdadır. Yukarıdan aşağıya doğru derin yarıklar ve çatlaklar vardır. Taşa bir takım şekiller yapılmış, sonra yazıtı meydana getirilmiştir.

Ünlü Türkolog Wilhelm Radlof, yazıtın birkaç kopyasını çıkarmış ve bunları okumaya çalışmıştır.(1894) Yazıtın bir yerini inceleyen V. Thomsen, W. Radlof’ un okumasını hatalı bulmuştur. (V.Thomsen,  Inseription de I’Orkhon Dechiffrees, MSFou,1 894) Yazıt bilimsel olarak tam Hüseyin Namık Orkun tarafından okunmuştur. Orkun’a göre yazıtın 8 satırında şöyle bir cümle yer almaktadır:

“ Kürt elinin Alp Urungu altunlu okluğumu bağladım belde. Ülkem Otuz Dokuz yaşında”

Hüseyin Namık Orkun, yazıttaki bu cümleyi şöyle değerlendirmektedir: “Kürt el kan ibaresini Nemeth de bahse mevzu etmektedir. (Ahonfoglao magyarsag kialakulasa, 251 ) El kan sözü sonradan İlhan şeklini almıştır. İran’daki Moğolların, daha doğrusu Moğol hükümdarlarının bu unvanı taşıdığı malûmdur. Burada Kürt adlı bir kabilenin bahse mevzu edildiği göze çarpar. Kürt sözü Türkçede çığ, kar yığını anlamına gelir. Macar âlimleri eski Macar kabilelerinden Kürt-gyarmat kabilesinin ismini buradaki Kürt kabile adıyla birleştirmektedir. Hatta bu Macar kabilesinin içinde Yenisey havalisindeki bu kürt kabilesinin bulunduğunu dahi kabul etmektedirler”  (Hüseyin Namık Orku n, Eski Türk Yazıtları. Türk Dil Kurumu Yayınları.  1987)

Ünlü Macar Türkolog Prof. Dr. Laszio Rosanyı da bu konuda şunları yazmaktadır: “Macarların bir zamanlar Göktürk Konfederasyonu’na bağlı olduklarına dair etnik hatıralar vardır. Kürt boyu büyük bir ihtimalle Yenisey Türk yazıtları’nda gösterilen Türk Konfederasyonu’na bağlı Kürt kavminin kalıntıları olabilir… Türk kökünden gelen oymak adları şunlardır: Yormatı (yorulmayan) Kürt (kar çığı) Ker (Dev)  Kesi (Parça) Tarhan,Ynag (Rütbe unvanları). Bunlar arasında Kürt kavmi adı Yenisey çevresi yazıtlarında da geçer. Bu kavmin Batı’ya kopan bir bölüğü Türk hegemonyası çağında Macarlarla karışıp kaynaşmış olabilir. (Prof. Dr. Laszio Rosanyı, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara,1 971 )

 

Dış kaynaklı kışkırtmalar:

 

Bu konuda N.J. Marr, Helimut Ritter, August Friedrich Pott, Theodor Nöldeke, Paul Haupt vb. gibi tanınmış bilim adamları ve araştırmacılar da çeşitli değerlendirmeler ortaya koymuşlardır. Türkler ve Kürtlerin aynı kökten geldiklerini bilimsel olarak belgelemeye çalışmışlardır. Ord. Prof. Zeki Velidi Togan, Prof. Dr. Abdülkadir İnan, Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ve Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu gibi bilim adamlarımız da bu konudaki düşünce ve görüşlerini açıklamışlardır.

Tarihsel belgeler, araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler kanıtlamaya çalışmıştır ki, Türkler ve Kürtler aynı kökten gelmişlerdir. Onun için denebilir ki, bugün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak yaşadığı silahlı çatışma, tarihsel ve bilimsel belgelerin de açıkça gösterdiği gibi, bir kardeş kavgasıdır. Dış kaynaklı bir kışkırtma olduğu kanıtlanmış bulunan bu kardeş kavgasına son vermek, bilimsel araştırmaların da bize açıkça gösterdiği gibi tarihsel bir zorunluluk, kaçınılmaz bir görevdir. Bu tarihsel görevi yerine getirme de başta Türk ve Kürt halkı olmak üzere, herkese düşen çağdaş bir sorumluluktur.

                Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için yarın çok geç olmasın !”

Bu yazı, 2006 Ocak ayında yazılmış. Ben yeni gördüm. Dün Mau’culuk , Lenin’cilik yapan, ama insaflı olan pek çok kişi şimdi bu durumdadır. “Ulusalcıyım” diyen kişiler vatanın bölüneceğini görünce, Türk Milliyetçilerinin yıllardır savundukları noktaya geldiler. Nurer Uğurlu’nun son cümlesi çok önemli bir tespit. Umarım Türk aydını uyanır ve aziz milletimize doğru yolu geç kalmadan gösterir…

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseostarzbetbetkomjojobetmarsbahisbetgarantiholiganbetbetmatikbetistFenomenbetdeneme bonusu veren sitelercasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomholiganbetMarsbahis girişgiriş jojobetJojobetbettiltjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortjojobetmarsbahisjojobetportobetJojobethacklinkcasibomjojobetjojobetmatadorbetmarsbahismarsbahismislibetjojobetholiganbetmarsbahisjojobettipobethttps://yeni.bio/gates of olympushttp://www.robinchase.org/https://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzacasinolevantnakitbahis girişcasibomCasibom Girişcasinolevantcasinolevantbettiltbettiltbettilt girişbettilt girişcasinolevant girişbetoffice girişbetoffice girişCasibommatbet girişcasibomMadridbetgrandpashabet girisgrandpashabetmatbetgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis sitelericasibomasyabahiscasibomjojobetjojobet girişgrandpashabetmeritking girişmarsbahis girişmarsbahismatbetbetpark girişsahabetmatbetholiganbet girişbahsegelmatadorbetcasibombetebetcasibommatbetsekabetsahabetholiganbetSahabetCasibomJojobetdeneme bonusuMarsbahisMatbetnakitbahisjojobetjojobet girişmarsbahishacklinkextrabet girişmeritkingpusulabetGrandpashabet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort