Erdoğan’ın Köşk umudu Öcalan

Bu haber 04 Haziran 2014 - 15:13 'de eklendi ve 1.249 kez görüntülendi.

Başbakan Erdoğan, 30 bin kişinin katiliyle siyasi müzakereyi de başlattı. Yalova ve Ağrı’da seçim kaybeden Başbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 oy oranını aşabilmek için İmralı’da yatan Bebek katiline sığındı.

AKP, ku­tup­laş­ma ile gi­di­len se­çim­de yüz­de 50’yi ge­çe­me­di­ği­ni Ağ­rı ve Ya­lo­va se­çi­min­de gör­dü. İki il­de de AK­P’­nin kar­şı­sın­da güç­lü olan CHP ve BDP’­nin aday­la­rı baş­kan se­çil­.

 

Bebek katili talimat verdi, Jandarma değişiyordi. İk­ti­dar par­ti­si­nin al­dı­ğı bu iki il­de­ki ye­nil­gi, Başbakan Tayyip Er­do­ğa­n’­ın ağustos plan­ı­nı da et­ki­le­di. 30 Mart ve 1 Ha­zi­ra­n- ­da yüz­de 43-45 ban­dı­na otu­ran AKP, yüz­de 50’yi geç­mek için HDP’­nin 5-6 pu­anı­na göz dik­ti.

 

HDP’­li üç mil­let­ve­ki­li İm­ra­lı­’ya gi­de­rek te­rö­rist ba­şı Abdullah Öca­la­n’­la bu­luş­tu­lar. Öca­la­n’­ın me­saj­la­rı­nı açıklayan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Ön­der, hü­kü­met ile İm­ra­lı ara­sın­da sı­cak iliş­ki­ler yü­rü­dü­ğü­nü, 3 haf­ta için­de ‘si­ya­si gö­rüş­me­le­r’ ya­pı­la­ca­ğı­nı an­lat­tı.

 

Ön­der, Öca­la­n’­ın Köşk için, “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ni sis­tem üze­rin­den tar­tış­mak­ta fay­da var. Bi­zim işi­miz ki­şi­le­ri de­ğil, sis­te­mi tar­tış­mak­tır. Üç il­kem var; kap­sa­yı­cı­lık, de­mok­ra­tik si­ya­se­te olan inanç, ba­rı­şı ge­liş­tir­me­” de­di­ği­ni ak­tar­dı. Teröristbaşı, görüşmede AKP’nin geç­miş­te sü­rek­li se­çim­le­ri ba­ha­ne ede­rek, adım at­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. “Hep bir se­çim ba­ha­ne­si ar­ka­sı­na sı­ğı­na­rak ge­cik­ti­ri­ci bir tu­tum be­nim­se­miş­ti­” di­yen te­rö­rist ba­şı, hü­kü­me­tin ge­cik­me­li ola­rak bu nok­ta­ya gel­me­si­nin “u­mut ve­ri­ci­” ol­du­ğu­nu kay­det­ti

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Comments

takipçi satın alinstagram takipçi satın altwitter takipçi satın altiktok takipçi satın alyoutube abone satın alfacebook takipçi satın altwitch takipçi satın al