DOLAR32,2007% 0.14
EURO34,9697% -0.01
STERLIN41,0648% 0.31
FRANG35,2922% -0.01
ALTIN2.502,96% -0,01
BITCOIN69.748,00-1.943

HAYATIN DEĞİŞMEZ GERÇEĞİ DEĞİŞİM

Yayınlanma Tarihi :
HAYATIN DEĞİŞMEZ GERÇEĞİ DEĞİŞİM

HAYATIN DEĞİŞMEZ GERÇEĞİ DEĞİŞİM
Doç. Dr. Fahri Maden

Yeniliğe karşı çıkan, yenik düşer (Ahmet Ulukaya).

Kâinatta değişmeyen tek hakikat değişimdir. Mevcudatı kendi varlığından var eden Cenab-ı Allah “O her an yaratma (şe’n) halindedir (Rahman, 29)” buyurarak, âlemleri ve galaksileri her an yeniden yaratmakta olduğunu, bu yaratışın sonsuz tecelliler şeklinde sürüp gitmekte bulunduğunu, ayrıca kâinatın devamlı genişletildiğini (Zariyat, 47) Kur’an’da haber vermektedir. Allah Resulü “İki günü eşit olan zarardadır” buyurarak kâinattaki bu her an devam eden yaratılışa ve değişime uyum sağlamayı öğütlemektedir. Bilim dünyasında değişim denilince akıllara ünlü filozof Heraklitos’un “Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” sözü gelir. Müspet ilimler de kâinattaki bu değişme ve gelişmeye ışık tutmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerin sürekli yenilenmesi, insan kalbinin devamlı bir halden başka bir hale geçişi, ölüm gelip hayatın sona ermesine değin sürmektedir. Tüm bu işleyişe ve değişime insanın sosyal yaşamında ve günlük hayatında ayak uydurması gerekir. Keza “Her şeyin her an süratle değiştiği şu âlemde insanın değişmesi, değişken olması gayet tabiidir, fıtratın gereğidir.” (A. Ulukaya, Esintiler, 1996, s.19) Bu itibarla insanın vaktini en faydalı ve değerli amellerle değerlendirmesi ve kendini yenilemesi arzu edilen bir haslettir. Nasıl ki baharla birlikte tabiatta gözle görülür, harikulade bir değişim kendini göstermektedir, o halde bizler de üzerimizdeki bu atalet ve miskinliği bir kenara bırakıp yeni bir güne merhaba demeliyiz. İrfan ehlinin ifadeleriyle “Her son yeni bir başlangıçtır.” (A. Ulukaya, Esintiler, 1996, s.82) ve “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım”dır.

Oysa insan mevcudu korumak eğilimindedir. Çünkü insanı alışkanlıkları yönetir. “Değişim insanların güvenlik duygularını tehdit eder, çünkü her değişiklik belirsizlik içerir.” Ancak mevcudun korunması için ne kadar inatçı ve ısrarcı olunursa olunsun; zaman, yeniliği ve değişimi onaylamaktadır. Yani değişimden kaçış mümkün değildir. Kişisel gelişiminde değişim sağlayamayan insanlar mesleki tükenmişlik veya bunalıma girebilirler. Bu noktada insanın bir disipline bağlı olması ve o disiplin içerisinde belirli bir hedef doğrultusunda ilerleme kaydetmesi işini kolaylaştırır. Öte yandan insanın ön yargılarını ve şartlanmalarını değiştirmesi kolay değildir. Tolstoy’un ifadesiyle herkes dünyayı değiştirmek ister, fakat kimse kendini değiştirmeye yanaşmaz. Ahmet Hamdi Tanpınar bu durumu “Hiç kimse değişime karşı değildir, yeter ki ucu kendisine dokunmasın.” ifadesiyle bir başka açıdan ele alır. Durum böyle olunca okuduğumuz, konuştuğumuz her şey ön yargılarımızı yansıtır. Neticede ön yargılar insanın, insanlığın kültür mirasından istifade etmesini zorlaştırır. Dünyaya kendi at gözüyle bakar.

Değişime direnmenin faydası yoktur. Üstadımız Ahmet Ulukaya, “Hayat, senin için seyrini değiştirmez. Uyum zorluğun varsa kendini değiştireceksin“ demektedir. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, hâsılı hayatın her alanında değişim kaçınılmazdır. Bu sebeple insanın ve toplumun değişime açık olması ve kabullenmesi gereklidir. Ahlaki, milli ve manevi değerler dışında insanı ilgilendiren her hususta mutlaka yeniliğe ve değişime açık olmak lazımdır. Yoksa ilerleme kaydedemeyiz. Durağanlaşma ve çürüme başlar. Akışı olmayan, durağanlaşan madde bozulur, çürür ve kokar. Özellikle teknolojinin bu denli geliştiği günümüz toplumunda değişimin ne olduğu daha kolay anlaşılmaktadır. Değişimden korkmamak gerekir. Ancak toplum olarak her ne kadar göçebe yaşamdan ve kültürden geliyorsak da kolay kolay değişime adapte olamıyoruz. Alışkanlıklarımıza ve şartlanmalarımıza, bilhassa bağımlılıklarımıza sıkı sıkıya bağlıyız. Onları terk etmek adeta dünyanın sonuymuş gibi bir his meydana getiriyor. Evet insan bazı güzel alışkanlıklarını ve hasletlerini mutlaka korumalı ve geliştirmelidir. Ancak yeri ve zamanı geldiğinde de kendini değiştirmekten geri durmamalıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biri kendini geliştirmesi ve değiştirmesidir. Burada ölçü ve denge nedir? Üstadımız Ahmet Ulukaya’nın ifadeleriyle bu dengeyi şu şekilde sağlamalıyız: “Yenilik adına eskiyi inkâr etmek, karalamak ne kadar yanlışsa, eskinin hatırına değişime ve yeniliğe karşı çıkmak da o kadar yanlıştır. Yenilik ve değişim toplumun değişmeyen yasasıdır. Yaşamak için ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Tabiî bizi biz yapan millî ve manevî değerlerimize sahip çıkarak.” (A. Ulukaya, Esintiler, 1996, s.21) Yine Üstadımız Ulukaya’nın 19 Mart 1995 tarihinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbetindeki şu ifadeleri tarihi geçmişimiz açısından değişime ayak uydurmanın ne anlama geldiğini açıklamaktadır: “Osmanlı o günkü değişime, teknolojiye ayak uydurabilseydi çöker miydi? Çökmezdi. Demek ki biz Türkiye olarak insanımızı yedi yüz sene evvelki anlayış ile teknik ile yönetmeye kalkar isek bugün de bu değişime ayak uyduramaz, çökeriz. Allah korusun elimizdeki bu Türkiye Cumhuriyeti toprakları da gider. Değişime ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Teknolojiye ayak uydurmak mecburiyetindeyiz Müslümanlar.”

Dış dünyada sözünü ettiğimiz bu değişime İslam dünyası uyum sancısı yaşamaktadır. Adına ne dersek diyelim, ister Arap Baharı, ister Afrika Baharı, isterse Medeniyetler Çatışması, İslam dünyasında bir kabuk değiştirme durumu kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Burada Batı etkisi ve itici gücü inkâr edilemez bir faktördür. Ancak değişmeyen ve çağın gereklerine ayak uydurmayan toplumların ayakta kalması ve yaşam şansları azalmaktadır. Medeniyet şairin dediği gibi “tek dişi kalmış canavar” olduğu gibi, bilgi çağı ve bilginin hızla yayılması ve değişmesi ister istemez toplumları ve toplumların inanç dünyalarını sarsmaktadır. Dünyadaki bu değişim olumlu ve müspet neticeler vermesi beklenirken, artan dünya nüfusu ve kaynakların hor kullanılması beraberinde dengelerin değişip iklim ve doğada olumsuz değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Bu noktada insanoğlu adeta bindiği dalı dibinden kesmekte, yaşam için en elzem olan su ve oksijeni hızla tüketmektedir.

Teknoloji son yirmi-otuz yıldır çok hızlı bir değişim ve ilerleme kaydetmiştir. Daha bugün uzayda bir kara deliğin resminin çekildiği haberi yayılmıştır. İnsanoğlunun bu merakı ve baş döndürücü bir şekilde gerçekleşen teknik ilerleme Allah’ın ezeli ve sonsuz ilmini düşündüğümüzde gayet normaldir. Keza Allah’ın iradesi de sürekli bir değişim yönündedir. İnsan her haliyle bu değişimi farkında olarak veya olmayarak yaşamaktadır. Üstadımız Ahmed-i Garibulllah doksanlı yıllara ait sohbetlerinden birinde “Siz her gelişinizde farklı bir Ahmetle karşılaşıyorsunuz, fakat farkında değilsiniz” buyurmuşlardı. Nitekim tasavvuf yoluna intisap eden salikin bir halde ve makamda takılıp kalması düşünülemez. Sürekli bir seyir hali ve terakki, seyri sülukun zorunluluğudur. Aksi takdirde yolcu aynı dairenin etrafında dönüp durmaya ve kendini tekrar etmeye başlar. “Her an bir yaratışta” olan Allah’ın sonsuz tecellilerini müşahede ettikçe insan “insan-ı kâmil” olma yolunda mesafe kat eder. Bu değişim ve dönüşüm seyri süluk makamlarında yukarı ve aşağı (rücu ve nüzul) şeklinde kendini gösterir. Böylece kemal gerçekleşir ve mürşid-i kâmil mertebesine erilir. Günümüz cumhuriyet tarihi mutasavvıflarından Üstadımız Ahmed-i Garibullah bir gönül insanı olarak bu değişim ve dönüşümü yaşamıştır. Tevhid mertebelerinde “Her an bir yaratıştadır” ayet-i celilelesinin tezahürü olarak ilerlemiş, daha sonra cem makamlarında farkı cemle güçlendirip, cemi farkla taçlandırmıştır. Dış dünyada yaşanan bunca değişime yöneldiğimiz gibi insanın iç dünyasındaki bu kemale erme ve terakkiye de, enfüste ve afakta Allah’ın delillerinin temaşa edilmesi noktasından değerlendirmek yerinde olsa gerektir. Günümüz tasavvuf ehli, Melamet Piri Üstadımız Ahmet Ulukaya kendisiyle yapılan bir röportajda “Tasavvuf, toplumsal değişim ve gelişmeye engel teşkil eder mi?” sorusuna: “Kesin olarak etmez… Tasavvuf değişim ve gelişime mani değildir. Değişim hayatın değişmeyen yasasıdır, zorunludur, gereklidir.” cevabını vermiştir. O halde hayatı okumasını bilen her şuurlu insan, her anı, her günü cihat anlayışıyla, yani hakikat yolunda bedeni, ilmi ve her türlü mücadele içerisinde yaşar. Gevşeklik, atalet ve tembellik göstermez. Her daim azim ve gayret içerisinde olmayı şiar edinir. Allah Resulü’nün “Günde yetmiş defa tövbe ederim” sözünün her dem yeni manevi yükseliş ve terakkisinden ileri geldiğini, geçtiği makamların gereği olduğunu kavrar. Bizler de başımızdaki mürşid-i kâmilin telkinlerine kulak verip her an bu değişime açık olmalı, kendi şartlanmalarımızı bir kenara bırakıp yeni irfani bilgilerle maneviyat yolunda adım atabilmeliyiz.

İnsanca Dergisi, Sayı 111, Mayıs-Haziran 2019, s.12-15.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort