DOLAR 28,9253 % 0.07
EURO 31,3024 % -0.53
STERLIN 36,4591 % -0.81
FRANG 33,1180 % -0.42
ALTIN 1.881,46 % -2,22
BITCOIN 1.212.081 5.676

“TARİHLİ TÜRKLÜK” VE CUMHURİYET

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
“TARİHLİ TÜRKLÜK” VE CUMHURİYET

“TARİHLİ TÜRKLÜK” VE CUMHURİYET

Gazi KARABULUT *

 

              Milletlerin ortak geçmişini ortak bir geleceğe aktarması ancak kendi kavramlarını inşası ile mümkündür. Bir kavramın kültür, dil, coğrafya ve tarih dokuları ile şekillendirilmesi, kavram kargaşasını da ortadan kaldırır. Bu sebepten hareketle diyebiliriz ki bir kavramın ortaya atılması, temellendirilmesi, kullanılması, genel geçer hâle gelmesi aynı zamanda köklü bir kültür yapısının da oluşmasına katkı sağlar. İşte, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un ortaya attığı “Tarihli Türklük” kavramı siyaset tarihi açısından ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Türk Yurdu Dergisinin Ekim 2023 sayısında “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu İlkesi ve Unsuru Nedir” başlıklı makalede, ‘Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milli Egemenlik, Tarihli Türklük ve Müslümanlık İlişkisini Hatırlamak’ şeklinde çerçevelenen inceleme, tarihsel bütünlük kadar günümüzdeki Cumhuriyet ve Türklük merkezli tartışmalara da somut yaklaşımlar getirmektedir.

“Tarihli Türklük” merkezli değerlendirmeleri gündeme taşımak Türk milletini de devletteki iradesini belirlemek açısından gayet dikkat çeken bir yaklaşım olmuştur.  Çünkü gelecekteki anlam kargaşasının önüne geçme açısından bakıldığında, kavram inşasının gerçekleştiği görülecektir. Nitekim konunun Cumhuriyet bağlamında ele alınması, kavram temelli yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Buradan hareketle de “cumhuriyet, kurucu irade ve kurucu ilke” ne demektir, diye başlamak doğru olacaktır.

Cumhuriyet: Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

Kurucu İrade: Anayasayı yapma ve anayasayı değiştirme iktidarı. (Gözler, 1998, s. 10)

Kurucu İlke: Kurucu iradenin ortaya koyduğu siyasi ve hukuki çerçeve, şeklinde kabul görmüştür.

Peki, konumuzun merkezini oluşturan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi ve kurucu ilkesi nedir ve “Tarihli Türklük” ile nasıl bir bağı vardır?

Bu sorunun cevabını üç temel unsur ile ortaya koymak gerekmektedir:

  1. Kurucu Meclis
  2. Tarihli Türklük
  3. Anayasal Düzen

Türkiye Cumhuriyeti açısından değerlendirdiğimizde, devletin adının belirlenmesi için yapılan çalışmalar, «Tarihli Türklük» yaklaşımını ortaya koymuştur. Birinci Meclis faaliyetleri ise kurucu irade ve kurucu ilkeyi somutlaştırmıştır. Konunun netleşmesi açısından, siyasi tarihte değişim ve dönüşüm süreçlerine göz atmak gerekmektedir. Yönetim şeklindeki değişimler; devletlerin siyasi yapılanmaları açısından köklü yenilikler ihtiva eder.  Monarşiden cumhuriyete veya federasyondan üniter yapıya dönülmesi gibi. Ancak bu derin etkiye sahip değişimler yeni bir devlet ortaya çıkarmaz. Bu noktadan bakıldığında Türkiye açısından kurucu irade; yeni bir devlet değil yeni bir rejim tesis etmiştir.

Yeni rejim, ifadesini anlamlandırabilmek için 29 Ekim 1923 tarihli TBMM tutanaklarını incelemek gerekmektedir. Meclis konuşmalarında esas rejim değişikliğinin Birinci Meclis döneminde (23 Nisan 1920-15 Nisan 1923) gerçekleştirildiği, normal bir yasama organına dönüşen İkinci Meclis’in ise değiştirilen rejime uluslararası alanda da tanınan bir isim (Türkiye Cumhuriyeti) verdiği ifade edilmektedir.

Teşkilat-ı Esasiye’de (Birinci Meclis) kurucu irade olarak şu ifade yer almaktadır:

Madde:1. Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. (TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNU Kanun Numarası : 85
Kabul Tarihi : 20/1/1337 (1921)

Nitekim bu yaklaşımı somutlaştıran meclis görüşmelerine göz attığımızda mesele daha da müşahhas bir şekilde görülmektedir. Yunus Nadi Bey başkanlığındaki heyet TBMM’ye sundukları teklifte şu değişikliği talep etmişlerdir:

“Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.” Konuşmasında ise şu ifadelere yer vermiştir:

«Hükümeti tesis etmek şerefi Birinci Meclise aitse; bu esası takviye ve ilâ etmek şerefi de bu Meclis-i Âli’ye aid olacaktır.» (TBMM Zabıt Ceridesi, 29.10.1339)

Yine cumhuriyetin ilanı öncesindeki meclis zabıtlarından alınan aşağıdaki örnekler rejim değişikliğinin bir süreç sonucunda milli irade ile oluşturulduğuna işaret etmektedir.

Vasıf Bey: «Zaten mevcut ve müesses olan şekil, cumhuriyetten başka bir şey değildir.»

Eyüp Sabri Efendi: «Hükümetimiz bugün cumhuriyet olmuyor. Teşekkül ettiğinden beri cumhuriyetti…»

Mustafa Kemal Paşa: «Türkiye Devleti’nin zaten cihanda malum olan, malum olması lazım gelen mahiyeti beynelminel maruf unvanı ile yad edildi…» (TBMM Zabıt Ceridesi, 29.10.1339)

Kısacası; 29 Ekim 1923’e ait TBMM tutanakları, Birinci Meclisin yeni bir rejime geçen kurucu iradeyi; İkinci Meclisin ise kurucu iradenin kararının tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir. Görülüyor ki TBMM zabıtları bir gerçeği gözler önüne sermektedir. O da Cumhuriyetin kurucu ilkesi ve kurucu iradesi;  Milli Egemenlik ve Tarihli Türklüktür. Kurucu ilkeleri belirleyen kurucu iradedir. Kurucu irade de bir kişi, zümre veya hanedanlık değil, Türk Milletidir.

“Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir.” ifadesinin kabul edildiği tarihte (20 Ocak 1920)   hem Ankara hem de İstanbul hükümetinin aynı anda varlığını sürdürdüğü düşünüldüğünde hukuki zeminin 1 Kasım 1922’de alınan 307 ve 308 numaralı kararlar ile sağlandığı görülecektir. Bu karar Tarihli Türklük kavramının da gerekliliğini ve tarihsel bütünlüğü ifade ettiğini ortaya koymaktadır.

Karara göre:

“Osmanlı İmparatorluğunun müessis ve sahibi hakikisi olan Türk milleti… Binaenaleyh Türkiye halkı hâkimiyeti şahsiyeye müstenit olan İstanbul’daki şekli Hükümeti 16 Mart 1336’dan (İstanbul’un İngilizler tarafından işgali) (1920) itibaren ve ebediyen tarihe müntakil addeylemiştir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nden öncedir ve onu kurmuştur.” metnindeki “Osmanlı İmparatorluğunun müessis ve sahibi hakikisi olan Türk milleti…” (TBMM Kanunlar Dergisi, s. 487-488)   ifadesi tarihli Türklük ile ilgili bir yaklaşımdır.

Karardaki ifadelerden çıkan sonuç şudur:

Osmanlı Devletini Türk Milleti kurmuştur, sahibi de Osmanlı Hanedanı değil Türk milletidir. Şimdi bu kurucu unsur, daha önce kurduğu rejimden vazgeçmiş ve devletin yeni rejimini «Cumhuriyet» olarak ibraz etmiştir.

Burada akla şu soru gelebilir. “Tarihli Türklük Neden Rejim Değişikliğine Gitmiştir?” Çünkü ülke istilaya uğramış, eski rejimin unsurları Türk Milletinin kendine tevdi ettiği emaneti koruyamamıştır. Bu elim durum karşısında Türk Milleti önce TBMM’yi, ardından da içinden çıkardığı hükümeti ve teşkilatlandırdığı ordusunu kurmuştur. İşte bu sebeple, «Tarihli Türklük» Türkiye Cumhuriyetinin kurucu ilkesi olarak ilan edilen Milli Egemenliğe ayrılmaz bir biçimde bağlı KURUCU UNSURDUR. TBMM zabıtları, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ayrı veya birbiriyle karşıt değil birbirinin devamı şeklinde tanımlamıştır. Mesela, 30 Ekim 1922’de Saltanatın kaldırılması için kanun teklifi veren Rıza Nur’un şu sözleri devletin devamlılığını rejimin ise değiştirilebilirliğini vurgulamaktadır:  “… Tarihi iyi tetkik ediniz. Altı yüz senelik bir hukuk-u saltanat yok. Dokuz yüz senelik bir hukuk-u millet vardır ve dokuz yüz seneden ziyade burada bir Türkiye devleti vardır.” (TBMM Zabıt Ceridesi, s. 296)

Mustafa Kemal Paşa ise1 Kasım 1922’de de Türk ve İslam tarihi üzerine geniş kapsamlı bir konuşma yapmış; tarihli Türklük olarak ifade ettiğimiz kavramın aynı zamanda tarihi bir bütünlüğü ifade ettiğini ortaya koymuştur:

“Türkler on beş asır evvel Asya’nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiştir…  Dördüncü hicr-i asrında idi ki, Selçuk Hükümeti namı altında muazzam bir Türk Devleti teşekkül etti… 699 tarih-i hicrisinde Selçuklu Devleti yerine Osmanlı Devleti’ni ihyaen tesis eylediler… Tarih-i cihanda… Türk milleti bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve sıfatında bir devlet tesis ederek… milli saltanat ve hakimiyetini bir şahısta değil, Meclis-i Âli’de temsil etti. İşte o meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. (TBMM Zabıt Ceridesi, s.310)

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un titizlikle ele aldığı çalışmasına yönelik yapılan bu değerlendirmenin esasını şu sorunun oluşturduğu görülmektedir:

Neden Tarihli Türklük ya da Nedir Tarihli Türklük?

Kurucu iradeyi ortaya koyan tarihli Türk Milleti bir kimlik ibrasıdır. Çünkü tarihli Türklük kesintisiz akan bir sürecin, ayrıştırmayan bütünleştiren, bölmeyen birleştiren ana unsurun adıdır. Yani kimilerinin Türklüğü 23 Nisan 1920 ile başlatmasındaki gaflet ve bazılarının da “Biz Osmanlıyız,” sınırlamasına karşın atılacak en kuvvetli adım Türk tarihini bir bütün kabul etmek, Tarihli Türklüktür. Daha net bir ifadeyle devleti kuran iradenin; kişi, sülale, grup değil milletin kendisidir.  İşte bilinen bütün Türk Devletlerinin kurucu iradesi olan Türk milleti, son olarak Türkiye Cumhuriyetinde tecelli etmiş ve Tarihli Türklük olarak bütünlüğü izah eden somut bir kavrama dönüşmüştür.

Dikkat edilmesi gereken bir husus: Türkiyelilik Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un ifadesiyle «Türkiye havuzunda yüzen farklı ada ve adacıklar halinde tasavvur ettiği kimliklerin göz mesafesindeki sahil komşuluğunu esas almaktadır.» (Türk Yurdu, Ekim 2023, s. 49)  Bu yaklaşımın tarihli Türklük ile uzaktan yakından alakası yoktur. Haliyle Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında; Türkiye’nin, tarihli Türklüğün gereği olarak; milli hâkimiyeti esas alması, tarihteki coğrafyası ile özellikle Türklük jeopolitiği ile sağlam köprüler kurması beklenmektedir. Ayrıca yeni anayasa söylemlerinin temelinde de, 308 sayılı karar metnindeki hukuki dayanaktan hareketle; Türkistanlı köklerinden başlayıp günümüze uzanan tarihi seyri resmiyete dökmek, kurucu unsurun/tarihli Türklüğün yeniden tescili olacaktır.

  • Eğitimci Yazar

arabulut58@hotmail.com

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort