ÜlkücüMilliyetçiTürkçüTürkeşÜlkü OcaklarıdövizakpchpmhpAhmet b.karabacak
DOLAR
16,4092
EURO
17,5560
ALTIN
974,87
BIST
2.428,45
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Açık
26°C
İstanbul
26°C
Açık
Cuma Açık
27°C
Cumartesi Az Bulutlu
26°C
Pazar Az Bulutlu
24°C
Pazartesi Az Bulutlu
25°C

YENİÇERİ: MİT’İN GÖREVİ PKK’YA MEKTUP TAŞIMAK MI?

YENİÇERİ: MİT’İN GÖREVİ PKK’YA MEKTUP TAŞIMAK MI?

Öcalan’ın el yazısı karakol baskını emirlerinin MİT’çiler tarafından Kandil’e götürüldü iddiasını değerlendiren MHP’li Özcan Yeniçeri, “MİT’in görevi PKK’ya mektup taşımak mı” diye sordu.

ozcan_yeniceri_mitin_gorevi_pkkya_mektup_tasimak_mi_h27476

Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında görev yapan emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in “Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla yazdığı karakol baskını talimatlarını Kandil’e MİT görevlilerinin ilettiğini tespit ettiklerini ve bunu Başbakan Erdoğan’a arz ettiklerine” ilişkin açıklamaları değerlendiren MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Baş­ba­kan, Türk mil­le­ti­nin eli­ni tut­muş PKK’­ya döv­dü­rü­yor. Siz han­gi mil­le­tin is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­sı­nız, bun­la­rı ki­min için ya­pı­yor­su­nuz? ‘Ba­rış, kar­deş­lik ge­ti­ri­yo­ru­z’ di­ye İm­ra­lı­’­dan ha­ber ta­şı­mak ne­yin ne­si olu­yor? Mİ­T’­in te­rör ör­güt­le­ri­ne ta­şe­ron­luk yap­ma gi­bi gö­re­vi mi var?” ifadelerini kullandı.
Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ergenekon, Balyoz, Şike, KCK tutuklamalarının bizzat Başbakan’ın bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığını açıkladı.
İşte Bugün TV’ye konuşan Ali Fuat Yılmazer’in açıklaması;
“BAŞBUĞ MUTLAKA TUTUKLANSIN”
İl­ker Baş­bu­ğ’­un dos­ya­sı Baş­ba­ka­n’­a her aşa­ma­da arz edil­di. Ada­let Ba­ka­nı ve Baş­sav­cı­ve­ki­li ile Baş­ba­kan gö­rüş­tü. Baş­ba­ka­nı­mızın ta­li­ma­tı şu ol­muş­tur: “Mut­la­ka tu­tuk­lan­sın.”
ÖCALAN’IN EMİRLERİNi MİT GÖTÜRDÜ
KCK ey­lem­le­rin­de MİT ile il­ti­sak­lı kişiler tes­pit et­tik. Bu ki­şi­ler Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın el ya­zı­lı emir­le­ri­ni Kan­di­l’­e gö­tü­re­rek, ka­ra­kol bas­kın­la­rı­na ne­den olu­yor. Baş­ba­ka­n’­a arz et­tim. Baş­ba­ka­n’­dan pers­pek­tif al­ma­dan KCK ope­ras­yon­la­rı yap­ma­dık.
ERGENEKON OPERASYONUNU DESTEKLEDİ
Er­ge­ne­kon soruşturmasında tüm ge­liş­me­le­ri­ Baş­ba­ka­n’­a bizzat kendim arz edi­yor­dum. Des­teğiyle ope­ras­yon­la­rı ya­pı­yor­duk. Lis­te­ler ona ve­ril­di “A­man ha bun­lar tu­tuk­lan­sı­n” dedi.
HAKAN Fİ­DA­N’­IN İFA­DE­Sİ ALI­NA­CAK­TI
Ha­kan Fi­dan, KCK ey­lem­le­ri­ne ka­rı­şan ve is­tih­ba­rat bil­dir­me­yen MİT il­ti­sak­lı ele­man­lar ne­de­niy­le ifa­de­ye çağ­rıl­dı. So­ruş­tur­ma ne ku­ru­ma ne Fi­da­n’­a yö­ne­lik­ti. Sav­cı 4 Mİ­T’­çi­nin te­le­fo­nu­nu is­te­di. Bil­gi Baş­ba­ka­n’­a ile­til­di. An­cak 5. is­mi bil­mi­yo­ruz. Bil­sek arz ede­ce­ğiz.
ODATV TALİMATINI BİZZAT VERDİ
OdaTV gün­de­mi­miz­de de­ğil­di. Başbakan’ın biz­zat ver­di­ği ta­li­mat üze­ri­ne  so­ruş­tur­ma başlatıldı. Gö­zal­tı­na alı­na­cak­lar ile Ne­dim Şe­ner ve Ah­met Şı­k’­ın ol­du­ğu lis­te ope­ras­yon son­ra­sı yi­ne ken­di­si­ne arz edil­miş­tir.
ŞİKE DOSYASINA SAĞLAM ÇALIŞIN
Şike operasyonu seçimden sonraya kalsın diye talimatı Başbakan verdi. Arkadaşlar hazırlık safahatına ait dosyayı vermişti, dosyadan çok memnun olduğunu, sağlam çalışılmasını istediğini biliyorum.
FENERBAHÇE OLAYINA MÜDAHALE ETMEDİ
Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Avukat İlyas Bulcay: MİT Müsteşarı ile ilgili bir şey olduğu zaman hemen yasa çıkardı. Ama Fenerbahçe ile ilgili olaya müdahale etmedi. Bugün bile Fenerbahçe’nin yeniden yargılanmasıyla ilgili bir yasa çıkmış değil. Yılmazer’in açıklamaları inandırıcı. Başbakanın olayları bilmemesi mümkün değil. Başbakan’ın Fenerbahçe kongresine müdahalesi, Fenerbahçe’nin yurt dışında alacağı cezalara karşı hiçbir şey yapmaması, gibi tavırları bu açıklamaları doğruluyor. Başbakan’dan açıklama bekliyoruz.
KUV­VET­LER AY­RI­LI­ĞI ŞART
Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Ka­sap: Yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nu bil­me­di­ği­ni ifa­de eden Baş­ba­kan, Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ne yö­ne­lik so­ruş­tur­ma baş­la­tı­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Bu yü­rüt­me­nin yar­gı üze­rin­de mü­te­ma­di­yen bas­kı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Es­ki HSYK’­da bu bas­kı­yı yap­ma­sı zor­du. An­cak şim­di HSYK’­da ya­pı­lan son de­ği­şik­lik­le yü­rüt­me­nin yar­gı­ya mü­da­ha­le­si­ne hiç­bir en­gel kal­ma­mış­tır. Yar­gı ka­ra­rla­rı­nın baş­ba­kan ta­ra­fın­dan kon­trol ve de­net­len­di­ği­nin gös­ter­ge­si di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Yar­gı­nın ka­ra­rla­rını et­ki­le­mek suç­tur.
BAŞ­BA­KAN YA­LAN­LAN­DI
Saa­det Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­ma­lak: Dün tu­tuk­lan­sın di­yor­sa bu ka­bul edi­le­mez bir du­rum. Tür­ki­ye için ha­zin bir du­rum. Ya Baş­ba­kan ya da Yıl­ma­zer ya­lan söy­lü­yor. Bu­nu açık­lı­ğa ka­vuş­tu­ra­cak olan Baş­ba­ka­n’­dır. Çün­kü Yıl­ma­zer, Baş­ba­ka­n’ı ya­lan­cı çı­ka­rı­yor. Mİ­T’­in PKK’­ya kur­ye­lik yap­ma­sı, dev­let an­la­yı­şı ile bağ­daş­maz.
MİT’İN GÖREVİ PKK’YA MEKTUP TAŞIMAK MI?
MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri: Söy­le­nen­ler doğ­ru ise Baş­ba­kan suç üs­tü­ne suç iş­le­miş­tir. Baş­buğ te­rör ör­gü­tü li­de­ri ise onun­la me­sa­i ar­ka­da­şı olan­lar ay­nı ka­te­go­ri için­de de­ğer­len­di­ri­le­cek­tir. Türk ada­let sis­te­mi­ne ku­rul­muş bir kum­pas var. Ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­ti­ren, yar­gı­ya bü­yük hak­sız­lı­ğı ya­pı­yor. Baş­ba­ka­n’­ın ‘tu­tuk­la­yın, bı­ra­kı­n’ ta­li­ma­tı ver­me­ye hak­kı yok ve ka­nun­suz­. KCK’­yı kur­mak ve yö­net­mek­ten Baş­ba­kan, Ata­lay ve Fi­dan hak­kın­da ön so­ruş­tur­ma hazırlayan sav­cısı Me­te Ku­riş gö­re­v­den alı­na­rak An­tal­ya­’ya gön­de­ril­di. KCK olay­la­rı­nın için­de hü­kü­met ve yet­ki­li­le­rin bu­lun­du­ğu an­la­şı­lı­yor. Baş­ba­kan, Türk mil­le­ti­nin eli­ni tut­muş PKK’­ya döv­dü­rü­yor. Siz han­gi mil­le­tin is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­sı­nız, bun­la­rı ki­min için ya­pı­yor­su­nuz? ‘Ba­rış, kar­deş­lik ge­ti­ri­yo­ru­z’ di­ye İm­ra­lı­’­dan ha­ber ta­şı­mak ne­yin ne­si olu­yor? Mİ­T’­in te­rör ör­güt­le­ri­ne ta­şe­ron­luk yap­ma gi­bi gö­re­vi mi var?
DEVLET GÖREVLİLERİ PKK KURYESİ
CHP Mil­let­ve­ki­li Er­do­ğan Top­rak: Baş­ba­kan her ola­yı ya­pı­yor son­ra su­çu baş­ka­la­rı­na yı­ka­rak or­ta­dan sıy­rıl­ma­ya ça­lı­şı­yor. Kum­pa­sın kim ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğu or­ta­ya çık­tı. So­ruş­tur­ma­lar Baş­ba­ka­n’­ın kon­tro­lün­de ol­du. Sav­cı­la­r, KCK ile ilgili söy­le­nen­le­ri gün­de­mi­ne al­ma­lı, so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­lı. Dev­let için­deki AK­P’­nin pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­sı hu­kuk dev­le­ti­ni as­kı­ya al­dı. Hu­kuk dev­le­tin­de ol­sak, bir hü­kü­me­tin var­lı­ğı­nı so­na er­di­re­bi­le­cek id­di­alar bun­lar. Ben öm­rüm­de dev­let gö­rev­li­le­rin PKK kur­ye­si ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı bir sü­re­ci ha­tır­la­mı­yo­rum. Aya­ğı­na ka­pan­mış du­rum­da­lar sırf se­çim­ler­de kol­tuk­la­rı ko­ru­mak için.
YARGIYA TALİMAT SUÇTUR
Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk: Yılmazer’in açıklamaları doğruysa yargıya talimat verme, müdahale söz konusu. Anayasa’nın 138’inci maddesine göre hiç kimse yargının görevi ile ilgili talimat veremez. Türk Ceza Kanunu’na göre de yargılamaya müdahale suçtur. İddialar doğru ise Başbakan suç işlemiştir. MİT’in görev ve yetkileri istihbarat toplamaktır. Operasyon yapma yetkisi yoktur. Bu yönde MİT’e talimat verilmesi Anayasa ve yasalara aykırıdır. Mektup taşımak MİT’in görevi değildir.
Erdoğan hakkında ‘kanunsuz emirden’ işlem yapılacak mı?
İstanbul Emniyeti eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in açıklamalarını CHP,  Meclis gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelttiği soru önergesinde, “Konjonktürel olarak hükümetinizin yararlanabileceği kimi sansasyonel davaların soruşturma aşamasında kimlerin gözaltına alınıp tutuklanacağına Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu olarak sizler mi karar verdiniz?” diye sordu. Önergedeki diğer sorulardan bazıları şöyle sıralandı: “Suça karışmış MİT personeli kimlerdir? MİT kurumunun haberdar olduğu KCK eylemleri hangileridir? Şike sürecinde özel olarak Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın hedef yapılmasının gerekçesi nedir? Yılmazer’in yolsuzluk operasyonu sonrasında pasif göreve alınmasının gerekçesi nedir? Ortada suç ya da suç zinciri var ise Yılmazer’e talimatı veren kişi olarak Erdoğan da bunun sorumlusu değil midir? Erdoğan hakkında kanunsuz emir verdiği için, Yılmazer ve görevli amir kadro hakkında kanunsuz emirleri uyguladıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılacak mıdır?
Bugün Gazetesi
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.