DOLAR 31,0708 % 0.17
EURO 33,6790 % -0.05
STERLIN 39,4560 % 0.03
FRANG 35,2677 % 0.06
ALTIN 2.032,57 % 0,77
BITCOIN 1.605.140 -0.178

DEVLET BEĞ’E MİLLET GÖREVİ: HAYDİ SİVAS’A

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
DEVLET BEĞ’E MİLLET GÖREVİ: HAYDİ SİVAS’A

DEVLET BEĞ’E MİLLET GÖREVİ: HAYDİ SİVAS’A

Ali BADEMCİ

 

Konya “Türkçe Mitingi”ni büyük bir zevk ve heyâcanla tâkip ettik. Cihânşûmül olan din ve dini görüşler gibi değerlen dirilerek,anayasa ve devlet icbarı dilimize de  ortak arandığı şu günlerde MHP’nin bu çıkışının  millî ve millî olduğu kadar da tarihi önemi vardır.En az 1000 yıl öncesinden  beri Anadolu’ya taşınmış olan ve Anadolu’nın pek daha iyi anladığı “Horasan Erenleri” ruhu da  öncelikle tebcil edilmiş oldu. Dilimizdeki güyâ “Farsça” ve “Arapça”kelime ve deyimlerden tâciz olan bir görüşte olmamama, bu durumu bir kültürel akrabalık olarak değerlendirenlerden bulunmama rağmen, miting arîfesinde ve bu sütûnlarda “Güzel Türçemiz”başlıklı yazımla “Türkçe”nin ehemmiyetini yazmıştım.Şimdi bunları tekrardan ziyâde neyin tâkib etmesi  lâzım geldiği husûsunu Muhterem Devlet Beğ’e acizâne  görüşlerim olarak arz edeceğim.

 

Peşinen arz edelim ki, Karamanlı Mehmet Bey’in Selçuklu Vezâretindeki anlamlı çıkışı dolayısiyle Konya’da yıllardır kutlanan “Dil Bayramı”na karşılık olmak üzere Sivas’ta bir “Türklük Bayramı”nın ihya edilmesi çok isabetli olmaz mı ? Hani terkettiğimiz Erciyes’in yerine diye de düşünebiliriz.  Anayasamızdan çıkarılması düşünülen  bu toprakların ortaksız sâhibinin “İcarcı” konumuna lâyık görülmesine  en güzel ve en anlamlı cevap sanırım böyle bir çıkışla verilebilir.Gerçi Avrupa ve Amerikalılar gibi “Milliyetçlik”den çok korkan ve onu heyacana gelip  ayakaltı olarak  ilân eden Sayın Başbakanımız, hemen bu hayırlı işin başında  Devlet Beğ varsa  onu “Kafa ölçmekle” ittiham edecektir. Ama bunu onların eksik ve çoğu zaman yanlış olan “İslâmiTefekkür”leri ile yine  biz Türk Milliyetçileri normal  normal karşılarız.Ne yapalım herkesin bir idrak şekli vardır. Suriye’de 1918’in Şerif Hüseyin köpeği, Mustafa Kemal düşmanı Arap Sünniliğini’nin en azından psikolojik olarak  Emevî Ruhu’nun devâmı olduğunun  farkında olmayıp, devlet şiyâsetimizi sahte sünnî  bataklığa gömme yanılgısına düşenlerden “Anadolu İslâmcılığı”nı  doğru değerlendirmek gibi gerçek “Ehli Sünnet” bir davranış beklemek çok yanlış olur.

Efendim bizim “Anadolu Erenleri”dediğimiz rûhun Hacı Bektaş, hatta Hoca Ahmed Yesevî’den bile çok önce 9.yy. ikinci yarısından itibâren bilinen ve tanınan adıyla Hallâcı Mansûr tarafından Anadolu’ya   taşındığını kesin olarak bilmekteyiz. Kendisi Anadolu’lu olmayan Fars-Beyza-Tur’da 858 yılında  doğan Hüseyin bin Mansûr Hallac, adının sonundaki  “Hallâc”a bakarsanız bir “Pamuk Atıcısı” sanırsınız ama, gerçekte “Halâç”olarak okursanız doğduğu ve yaşadığı coğrafyadaki “Halaç-Kalaç”gibi Kaşgarlı’nın Lügatı’nda adı asil ve kalabalık Türk kavimleri arasında geçen Türk kavimlerinden birine mensub  olduğunu anlarsınız. Yeni dostlarımız, Türklüğü birkaç yıldır keşfeden ”Ulusalcılar”ın,  ve “İlerici-Atatürkçü” ağalarımızın, bize yıllardır yutturdukları  Mansur ve Pir Sultan Abdal gibi milli kıymetlerimizin en azından “Devrimci” dolayısiyle milliyeti belirsiz, beynelmilel, evrensel  kişilikler olduğu komünist yalanını geçelim.. Mansûr der ki:

                “Ne Musa’yem, ne Davu’dem, ne İsa’yem

                İbrahim’em, Mustafa’yem, Hüseynî ‘yem.

 

                NeTevratî’yem, ne Zeburî’yem, ne İncilî’yem

                Kuranî’yem,Muhammedî’yem, Kemteri’yem.

 

                Ne Arabî’yem, ne Farsî ‘yem, ne Hindû’ yem

                Beyzalî’yem, Galacî’yem,Türkî’yem.”

Bakınız Türklük vurgusuna.. Peki neden Mansur? Çünkü o Anadolu’da Müslüman-Türk varlığının ilk ideoloğudur. Çünkü kendisi  olgun devrini ilk gençlik yıllarını geçirdiği Bağdad’da Abbasiler’in Eba Müslimi Horasaniî (veya Mervezî) gibi bir Türk yiğidini  önce kullanıp;  talihsiz ırkçı,Arap Milliyetçisi  namussuz Emevî iktidarına son verdirip sonra hunharca katledildiğini, kendisinin de aynı akibeti paylaşacağını bilircesine canını   Türkistan’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Maverünnehr, Koço Turhan ve İdikut  bölgelerine atmıştır. Onun buralarda yaptığı şey Farslar’ın Şiîliği Abbasiler’in Arap Sünnîliği’nin İslâmiyeti götürdüğü karanlık akıbetten kurtarmaktı. Yani kendi milletini asli kaynağında “Müslüman” yapmaktı. Bu zamânda öyle sanıldığı ve bize öğretildiği gibi Türkler birkaç günde ve kitle hâlinde İslâmla meşbu olmamışlardır. Veya Haccac’ın, yahûd Kuteybe’nin zulmü  ile din değiştirmemişlerdir. Esasında Mansûr’dan evvel bile Müslüman olan veya şu yahud bu şekilde İslâm ordularında paralı asker olup da işi “Alperen”liğe döken, Ferganalı Tapgaçoğlu Ahmed ve Karahanlılar’la çağdaş Tulonoğulları Devletleri her ne kadar Abbasî vasalı olsa da  birer Türk organize  idâresi ile  yüzlerce  Türk’ü  İslâm bayrağı altında,  ya Müslüman olmuş veya bu okula öğrenciliğe gelmiş Türklerdir.. Mansûr bu oluşumları bilen onlara asker toplayan, hatta “Ruh Oluşturan” bir evliya olarak Türkistan’da bulunduğu yıllarda başta kendi kavmi Halaçlar  ve diğer Türk unsurlara  devâmlı batıya gitmelerini ve Hz.Peygemberi’in emrini işâret edercesine, ”Eyyûb-el Ensarî”nin mübârek şehâdet mekânına”ulaşmalaşarını tavsiye”* etmiştir.

 

Bir de şunun için Mansur ki, O, Eş’ariler’ den Kuşeyrî, Gazalî, Fahrettin Razî, Şiî NasireddînTusî; filozoflardan Tavhidî, Suhreverdi Halebî; lehçe şâiri Şuştarî’nin onu örnek aldıkları gibi; daha sonra Nasrabazî, Yusuf Hamadanî, Ahmed Yesevî, Hakim Senaî gibi Horasan tasavvufçuları kesinlikle onun yolundadırlar. Daha sonra Türkistan’da Yesevî, Halep’de Nesimî, Anadolu’da Mevlâna, Yunus Emre, Lamii, Ahmediî, Niyazi Mısrî, Hacı Bektaş Veli  mektepleri kesinlikle  Mansûr’un Türk İslâm  şuuru ile yoğrulmuşlardır. Yunus onun için:

 

Gör Mansur’u nittiler boynuna ip taktılar,

                Her gördüğün söyleme, sözün olsun karaca.”

 

diyor. Bugün Anadolu’da Türk ruhûnu borçlu olduğumuz Eratna Emiri  ve evvelinde Sivas Kadısı olan Kadı Burhaneddin ki  Yıldırım-Emir Timûr kavgasında  “Anadolu Ruhu”nun yanında yer almış  ve  Mansur için:

Gönlümün goncasında bunca sır var,

                Ki keşfetmez mi anı illâ ki Hallaç.”,

 

diyor. Karakoyunlulardan, Akkoyunlulara; Azerbaycan Türkmen Şâiri Seyyid Nesimî’den, Türkçenin en büyük ustalarından olan  Safavî Şah İsmaİl Hatayi’ye kadar ona olan hayranlıklar Anadolu’daki Türkmen varlığı  ve “Misk-i Amber” lezzetindeki mübarek Türk kokusudur.

 

Yakın zamândan bahsetmeğe gerek var mı bilmiyorum! Anadolu için “Anadoluculuk” yapanlara.. Türklük sevdaları depreştiği için “Turancı” denilenlere.. Mustafa Kemal’i yeni keşfedenlerden geçmişte onu hiç tanımayan “Ulusalcılar”a kadar herkes görev başına.. Ben şahsen bu işte en büyük görevin Sayın Devlet Beğ’e düştüğüne inanıyorum. Çünkü geçen gün Konya’da ilân ettiler ki,”Vatan Elden Gidiyor”… Mustafa Kemal Samsun’dan Amasya’ya  varıp burada hızını alamıyarak Sivas’da demirlemedi mi? Amerikalı çirkin gazeteciye “Sevr’i “tanımadıkları burada belirtmedi mi? Mübârek milletimizin boynuna zencir takılamıyacağını “İlk Söz” olarak  Sivas’da ilân etmedi mi? Ben inanıyorum ki yine Türklüğü “Anadolu Asabiyeti” ihyâ edecektir. Artık milliyetçiler de, Sultan Alparslan’ın “Bid’at bilmeyen” torunları da  köhne  “Arabî” kralcılıkdan vazgeçmelidir. En büyük” bid’at” milletini “İnanç” zümrelerine ayırmaktır.

 

Hadi Devlet Bey, kurtar bizi boyunduruktan, parçalanmaktan; birbirimiz ile savaştan, dedikodudan, hırhızlıktan, yalancılıktan ve talancılıkdan.. özümüze götür.. O çeşmeden su içelim. 10 yıl Marşı ile, İstiklal Marşı ile ve o Mübarek Bayrak ile.. Sivas’a, Sivas’a, Sivas’a.. Kılçdaroğlu’nu da dâvet edin.. Ama siz ondan evvel koşun.. ”Emanet Olan Davayı“ nasıl kucakladığınızı görelim ki ”Arkanıza Bakmadan Giderken“ önümüze bakmadan sizi tâkib edelim.. Dolayısiyle “Ulu Vasiyeti”de yerine getirmiş olun. Kıskansın sizi  Kılıçdaroğlu.. Aşkta O’nu geride bırakın.. Makamının ilk sâhibine lâyık olmak istiyorsa  o da aynı görevi Tunceli’de yerine getirsin.. Biz de gidelim.. Bizden olanlarla kucaklaşalım..

 

______________________

 

*Baki Yaşa Altınok, Ene’l Hak Şehidi Hallâc-ı Mansûr Tâvâsîn, Sf.50,Ankara 2013.

YORUM YAP

escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort