DOLAR 32,5426 % -0.04
EURO 35,0392 % 0.44
STERLIN 40,8793 % 0.57
FRANG 35,6397 % 0.18
ALTIN 2.436,60 % 0,55
BITCOIN 63.504,71 -4.431

Türkmen ve Alevî Mefhumu Üzerine

Yayınlanma Tarihi :
Türkmen ve Alevî Mefhumu Üzerine

Bir Türk soyadı olarak “Türkmen” deyimi, Orhun Yazıtlarında geçmez. Çünkü bu ıstılah İslami Türk tarihi ve medeniyeti dönemine aittir. Yazıtlardaki “Oğuz” deyimi “Müslüman olmuş, İslamlaşmış Oğuz” demektir. Dikilitaşlarda ve daha sonra keşfedilen Yenisey ve Uygur yazıtlarında, henüz benzer deyim ve terimler üzerinde esaslı bir çalışma yapılmamıştır. Ancak bu konu üzerinde çalışarak yazıtları okumayı başaran Thomsen’e (1892) ve ona yardım eden Radloff ile daha sonraki Barthold gibi Rus âlimlerinin çalışmalarında, çok güzel tahliller görmekteyiz. Bizde de Bahaeddin Ögel, Zeki Velidi, Abdülkadir İnan, Hüseyin Namık Orkun gibi Cumhuriyet devri hocalarımızın bıraktığı çalışmalardan, işin ehemmiyetini anlamaktayız. Ne yazık ki, onlardan sonra öğrencilerinin gayretleri varsa da çok haberdar değiliz. Çünkü elimizde batılıların yaptığı gibi doyurucu ürünler yoktur.

Yazıtlarda bir hayli etnolojik ıstılah ve ürün vardır. Bunların medeniyet, dil, kültür, etnik değerlerini kesinlikle bilmiyoruz. Bir bütün olarak ele aldığımızda, Türklüğün bu muhteşem yazılı belgeleri kesinlikle gördüğümüz gibi kavim-kabile çarpışmaları, bir karışıklık ve kavgalar tarihi veya dokümanları değildir. Bu belgelerde ifade edilen olayların sosyal ve kültürel derinliği, bizler gibi konu üzerinde ihtisası olmayanların çözeceği derece kolay ve basit de değildir. Sıradan bir dini mefhum üzerinde ciltler dolusu ahkam üreten din bilimciler, kesinlikle dikilitaşlardaki inanç temayüllerinin farkında değildir. Her şeyden evvel Yazıtlarda bir kavim veya kabile adı olarak zikredilen mefhumların etnik aidiyetleri de, bilinmemektedir. Yazıtlarda adı geçen ve etnik bir mefhum olduğu halde menşei bilinmeyen bir kavim adı ile ilgili olarak sonraki İslami asırlarda, İslâm coğrafyacıları  ve seyyahlarının bunlardan “Tatar” fakat  “Türk asıllı” diye  bahsettiklerini sık sık görürüz.

Dolayısıyla “Türkmen” adı da, işte Türk kültüründe böyle bir kargaşalığın İslami Türk Tarihi devrinde “Müslim” bir ürünüdür. Müslüman olan “Oğuz Türkü” karşılığı olarak tahayyül ediyoruz ama burası bile çok açık değildir. Çünkü İslamiyet’ten önce Türk milliyetini bir ırk olarak ifade eden o kadar deyim vardır ki, bunları birbirinden ayırt etmek ve cımbızla “Oğuz”u seçip ona “Türkmen” demek sosyal oluşumlarda hemen hemen imkânsızdır. Tamamen “Oğuz” olan Selçukîler’in Hazar yönetiminden ayrılarak yeniden Türkistan topraklarına yönelmek suretiyle İslâmiyet’e intisap ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bunları yekpare bir kütle görüp “Oğuz” olarak belki tarihçiler ifade edebilir ama sosyoloji süzgecinden geçerken mutlaka bir takılma olacaktır. Zaten “Türk” adının hangi kavim ve kabile adı ile Samanoğulları gibi İslâm-İranî bir istikamete yönelmesi, bu ada Farsça bir   “men” ekinin kondurulmasıyla “Türkmen” adı ortaya çıkmıştır.

Bu uzun açıklamalardan sonra, günümüzde rastgele kullanılan “Türkmen Aleviliği” nedir? İslami inanç tarihi ve sosyolojisinde hiçbir derinliği olmayan bu kavram nereden çıkmış ve kimler tarafından uydurulmuştur! Gerçi bugünün şartlarında insana itici gelmiyor, anlamsız olduğunu da söylemek mümkün değil. Fakat tamamen Türk kültür ve inanç sosyolojisi olarak bir derinliğinin olduğunu söylemek, hele hele siyasete uyarlamak mümkün değildir. İki deyimi birbirinden ayırırsak tamamen dini bir terim olan “Alevi ve Alevilik”, İslâm düşünce tarihinde ancak Abbasîlerin son devirlerinden sonra ortaya çıkmış içi de doldurulamamıştır. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan Hilâfet tartışmaları, Hz. Osman’ın öldürülmesiyle o günkü İslâm toplumunun tamamını içine alan şiddetli çatışmalara dönmüş, o zaman bile “Haricilik” ve “Şiilik” fırkalarına karşılık, ”Alevi” mevhumu sâdece Hz. Ali’yi sevmek anlamında bütün Müslümanların kullandığı tali bir ıstılah olmayı başaramadığı bir yana, kesinlikle  “Fırka” olamamıştır. İslami devirler boyunca hemen hemen 600 sene 100’ü geçen  “Sünni” ve “Şii” ayrışımlarda da böyle bir tefekkür veya gurup adı yoktur. İran ve Fatımi Şia’sı ile Bağdat Büveyhi  Şiiliği bile bu mefhuma yer vermemiştir.

Farabi, İbni Sina, İmam Gazali, İmamı Azam gibi Türkistan menşeli felsefe-fıkıh-hadis-tıp gibi ilim dallarında en üstlerde bulunan Türk menşeli bildiğimiz âlimlerde bile böyle bir eğilim mevcut değildir. ”Eşar’i” görüşlerin hâkim olduğu Maturidi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Hz. Ali sevgisi ve aklı ön planda tutan “Mutezile”ye meyyaliyeti, kesinlikle “Şiilik” ile karıştırmak lâzım geldiği gibi, tamamen siyasi bir mevhum olan ”Alevilik”i “Şia”ya dayamak ve o kökenli göstermek görüşünden ilim kesinlikle uzaktır. Dolayısıyla bazı dostlarımızın yeni bir tabir olarak ve siyasi maksatlarla “Alevilik”i “Türkmen” mefhumunun ortaya çıktığı yıllara indirgemelerinin hiçbir dayanağı yoktur. Eğer bu deyimle son 200 yıllık Suriye Araplarında olduğu gibi siyaset yapacak isek buna söylenecek bir şey yoktur. Veya son 50 yıl içinde özellikle Marksist kökenli dostlarımızın yaptığı gibi Selçuklu ve Osmanlı asırlarındaki Anadolu isyanlarını bu mefhuma bağlayacaksak, böyle bir görüşün de hiçbir izahı yoktur. Bu bağlamda içinde çok güzel şeyler de bulunan çalışmaların yanlış eğilimlerini hatır için doğru saymaya kalkarsak tek kelime ile gülünç oluruz.

“Alevi” deyimini, Türk kültür ve sosyal hayatında “Türkmen” tabirine en kolay monte edeceğimiz hadiseler şüphesiz ki Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı asırlarında meydana gelen “Türkmen İsyanları”dır. Bir kere bu isyanlarda bir motif olarak sezilen Hoca Ahmet Yesevi, yukardaki dostların kastettiği anlamda nasıl “Alevi” olabilir! Hocası Hemedanî ve “Hikmetler”deki görüşler bellidir. Yunus Emre bile şiirlerinde, en fazla halkın Hz. Ali sevgisini ortaya koyarken onda da, bir ekol veya fırka olarak “Alevilik” esintisi olduğunu söyleyemeyiz. Bir kere Araplar ve Farslar örneğinde olduğu gibi Türk inanç sosyolojisi sorgulamalarında  “Fırka” geleneği ve anlamı da yoktur. O anlamda Türk Müslümanlığında bir paradigma göremezsiniz ve gösteremezsiniz!

Bugün için “Babai İsyanları”nın dini yönü bir tarafa, İslami istikameti bile yeterince tartışılmamış ve bu hareketin en azından kurallara bağlı ve radikal bir İslâm arayışı olmadığı ispatlanmıştır. Bir yanda çok iyi bir şekilde Hristiyan kültürü içinde yoğrulmuş Kefersudi İshak, bir yanda tamamen “Sûfi “ anlayış üzerine bina edilmiş “Heterekoks” ve “senkirist” (bağdaştırmacı) inançları bulunan Baba İlyas Horasanî. Bunlara nasıl “Alevî” diyeceksiniz? Peki, Hacı Bektaş Veli? Adını bile ölümünden 100 sene sonra öğrendiğimiz ve kendisi ile ilgili ilk belge olan ”Vilayetname”ye göre Baba İlyas halifesi olduğunu öğrendiğimiz ulu Türk mutasavvıfa ve Osmanlı’nın ilk dönemlerinde etkili olan tasavvurlarına nasıl “Alevilik” diyebiliriz? Tıpkı Yunus gibi Hacı Bektaş’ın da Hz. Ali sevgisinden başka tamamıyla İslâmiyet ile örtüşen ve ona “Şii” diyebileceğimiz hangi görüşü veya düsturu vardır? Kendinden çok sonra ortaya çıkan “Bektaşilik”in Türk inanç sosyolojisi ve teolojisinde İslami görüşlerinin, hâlâ İslami toplum tarafından sorgulanmasının hiç mi haklı tarafları yoktur?

En doğru tespitle, “Alevî” deyimi Safevi döneminden ve Şah İsmail’den etkilenerek ortaya çıkmıştır ve tamamen siyasidir. İşte ancak o zamandan beri kullanılan “Türkmen Aleviliği” deyiminin aslı ve astarı budur. Safevilerin mecburi bir devlet mezhebi haline getirdikleri “12 İmâm Şiası“ adı ve ifadesi de, Anadolu Türkmenlerinin kafasında çok yer işgal etmemiş, buna karşılık önceleri “Yeşil ”veya “Ak Börklü” olan Türkmenlere “Kızılbaş” adı daha çok yakışmışsa da, Safevilerin  katı mezhepçiliğine karşı  belki de, mecburiyetten “Sünni” görünmek mecburiyetinde kalan devlet inancının, onları  “Rafızi” gibi “Hariciliği” bile içinde barındıran suçlamalara karşılık “Kızılbaş” adını kullanmaktan da imtina etmişlerdir. İhtimal odur ki Anadolu Türkmenleri, Safevilerin geç dönemlerinde sırf İranî bir taraftarlığı ifade etmesin diye bu nitelemeyi benimsemişlerdir. Çünkü İran’da “Türkmen Şiası” kesinlikle “Bektaşilik” ve “Alevilik” gibi tamamen Anadolu’ya has nitelemeleri kullanmamıştır. Bu sebeple “Türkmen Şiası” diye ifade edilecek  görüşler, her ne kadar başından sonuna kadar Anadolu Türkmenlerini içine alırsa da, İran “Türkmen Şiası” ile haddinden fazla ayrılıklar gösterir. Bir kere Anadolu “Türkmen Şiası”nda kesinlikle Türkmen’in yanında başka bir millet ve milliyet kesinlikle mevcut değildir. Hâlbuki İran Safevi “Türkmen Şiası”nın ana unsur olarak görmek zorunda olduğu bir “Fars” kültürü ve milliyeti mevcuttur. İşte Farslar dolayısıyla belki İran, “Türkmen Şiası”nın İslami derinliğinden bahsedebiliriz. Buna karşılık Anadolu Türkmen hareketi daha başta Hz. Mevlana’nın şahsında Fars dili ve kültürüne karşı sert bir düşmanlık içerisindedir.

Bugün çok uzattık. Hata yaptıysak affola. Esen kalın.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusucasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahiscasibomSahabetportobetBağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusucasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahiscasibomSahabetportobet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort