DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Etnik Yönden Anadolu ve İran

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
Etnik Yönden Anadolu ve İran

Eski dünyada etnik çeşitliliğin olması gayet normal bir durumdur. Batıda başlayan “etnitizm” tartışmaları,  20. yüzyılda tam anlamı ile siyasî şekle dönmüş,  hatta büyük savaşlarda  bu çeşitlilik eski dünya ülkelerinin yeterince aleyhinde kullanılmış; maalesef günümüzün ”küresel” dünyasında da, bir ayrışım  ve sömürü aracı haline gelmiştir.. ”Globalizm”i dünya düzeni yapmak isteyen “küresel” aktör veya aktörlerin bu hususta iyi niyetli olduklarını söylemek mümkün değildir. Aynı amaçlar için ”globalizm”den evvel denenen  “hümanizm”in fayda sağlamadığı ve  yeterli siyasi argüman olamadığı  gün gibi su yüzüne çıkmıştır. Buna karşılık, asrın başında ihtilâl sonucu denenen “komünizm”den de netice alınamamıştır. Bütün bunlara karşılık eski dünya ülkeleri “etnik” çeşitliliklerine bugüne kadar bir çözüm bulamamış ve “etnitizm” buralarda bir problem olarak ortaya çıkmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu gibi dev bir organizasyonun dağıtılmasını başka türlü izah etmemiz mümkün olmadığı için daha 93.Harbi’nde Avrupa toprakları ve nüfusunun yarısı elden çıkmıştır. 1000 yıllık “Anadolu Gerçeği”ni oluşturan bu hakikatin, şimdi sadece bu toprakları üzerinde on iki etnik unsura dayalı Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Macaristan ve Yugoslavya’nın dağılmasından sonra  1998-2008 arasında Slovenya, Hırvatistan, Makedonya , Bosna-Hersek, Sırbistan-Karadağ, Kosova olmak üzere 7 ayrı devlet ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla eğer unuttuğumuz yoksa Osmanlı Avrupası’nda yeni devletler kurulmuştur. Asya ve Afrika kıtalarındaki Osmanlı topraklarında ise 23 ayrı Arap devleti vardır ve bunlara yenilerin eklenmesi için  “yeni savaş” günümüzde Avrupa’dan bu taraflara taşınmıştır. O zaman Türkiye’yi de sayarsak sırf etnik sebeplerle Osmanlı İmparatorluğu’ndan 35 yeni devlet çıkmış sonucunu elde edebiliriz.

Anadolu ile hemhudut ve Araplardan sonra Türklerle de hakimiyet mücadelesi yapıp  kendini tarihe bırakan Pers İmparatorluğu ise milliyet adı ile anılan devletini kaybetmesine rağmen “İran” gibi Türkçe bir ad altında topraklarını ayrı bir devlet olarak muhafaza etmekte ve sırf “Farslığa” dayalı bir organize olduğunu  kuvvetle vurgulamaktadır. Demek ki sağlam bir düşman olarak görülmeyen İran bir emperyal kapışma ve bölüşme olan 1.Dünya Savaşı’ndan da kendini kurtarmıştır. Her ne kadar savaş ortamında bu güçler tarafından işgal edilmişse de, savaş sonrasında “Osmanlı” gibi bir nimeti paylaşmak için birbirine düşen emperyal güçlerin eski sınırlarına çekilmesiyle İran,  en azından ülke olarak dimdik ayakta durmaktadır.

Esasında 93 Harbi gibi Osmanlı için bir varlık yokluk mücadelesi ile başlayan devletin zoraki ayrışımı, 1.Cihan Savaşı’yla tam anlamı ile süreci tamamlamıştır. Aradan 100 yıl geçtikten sonra gayet sun’i olan Kürt ve Ermeni meselesinden başka Anadolu’da etnik problem sayılabilecek bir ayrışım kalmamıştır. Küresel güçlerin Türk siyasetine taşıdığı tıpkı “hümanizm, komünizm, globalizm” gibi en azından beynelmilel olan “Siyasi Fundamentalizm”in devlet eli ile Anadolu’da 36 etnik unsur olduğunu kendini bilen hiç kimse ciddiye almamaktadır. Bırakın Anadolu’nun güneydoğusunu, bugün Suriye ve İran Kürtlerinin, yaşadıkları ülkeden ziyade Türk idaresini tercih ettikleri bu bölgelerde  ABD  istihbaratının  yakın zamanda  yaptırdığı çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bir karasal adaya hapsedilen Osmanlı’nın hâkim bürokratları Ermeniler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Siz “Ermeni Diasporası”sının hezeyanına da fazla aldırmayınız.

Dolayısıyla şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, Anadolu Türklüğü kendi etnik unsurları ile100 yıl evvel yüzleşmiş ve ne istiyorsa onlara vermiş, savaş öncesi yaptığı demiryolları gibi yatırımların bedelini de zavallı Türklük, Cumhuriyet devrinde bile ödemiştir. Anadolu Türklüğünün 1000 yıllık beraberlikten şimdi devlet olmuş 36 ülkeye borcu olmadığı gibi, tarihten ve tarihi hadiselerden gelen en azından “kan” alacağı vardır ki,  bu vebal onları bunalımlardan kurtarmamaktadır. Bu sebeple ilim adamlarının önünü açın ve görün ki Anadolu’da bir etnik problem olmayıp siyasi suiistimaller vardır; bunun da kuvvetli devlet yönetimleri rahatlıkla altından kalkabilir.
Bütün bunlara karşılık din olarak tamamı, milliyet olarak yarısı kardeşlerimiz olan ve Türkiye’nin iki katı kadar devasa bir ülke ve tabii kaynaklara sahip olan İran için aynı şeyleri söylememiz mümkün müdür? İran’da 1924’de Türkmen Hanedanı Kaçarları bir darbe ile iktidardan uzaklaştıran  Rıza Şah Pehlevi’nin  başlattığı “Fars-Şia” kültürlü  jenosit uygulamaları bugün had safhada olup, bu işi dünyada politika yapan  tek ülkedir.

İran 70 milyonu aşkın nüfusu ile %98’i Müslüman (%89 Şii, 9 Sünni) %2’sini gayri Müslimler oluşturmaktadır. İran Anayasa’sı ancak bunları etnik unsur olarak tanımaktadır ki, bunların başında 150.000 nüfusla Ermenler gelmektedir. Danışma Meclisi’nde iki milletvekili ile temsil edilen Ermenilerin, halen İran’da hiçbir etnik ve sosyal meseleleri yoktur. 25.000 nüfuslu Museviler ise aynı durumda olmayıp devletin geleneksel anti Siyonist politikaları altında ezilmekte olup yine de aynı Melis’te bir milletvekili ile temsil edilmektedirler. Şahlık devrinde etkileri fazla olduğu için İran İsrail’i tanıyan ilk ülkelerdendir. İran’ın en eski din gurubu Zerdüştlerdir ve 10.000 nüfusla yine bir milletvekilleri vardır; hiçbir sorunları da yoktur. Asuriler ve Keldaniler de 18.000 kadar nüfus ile tamamıyla problemsiz bir hayat yaşamaktadır ve tek milletvekilleri vardır.

İran’da esas problem, “Müslim” unsurlardadır. Azeriler, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Beluçlar ülke nüfusunun yarıdan fazlasıdır. ”Şia” kimliği bu unsurların Sünnî olanlarını ısrarlı bir siyasallaşmaya itmiştir. Dolayısıyla  yoğunluk olarak Fars Körfezi’ne birikmiş olan genel azınlık Farslar, elde tutmayı başardıkları iktidar imkânları ile dil-din-mezhep-etnik  ayrılıkları olan ve aralarında derin bir siyasi uçurum teşekkül etmiş bulunan  büyük kitleleri azınlık olarak tanımadıkları gibi baskı ve şiddet uygulamalarını sürdürmektedirler. İran konu ile ilgili birçok uluslararası sözleşmeyi imzaladığı halde  bu halklara uygulamaktan bugüne kadar imtina etmiştir.

İran’da gayri Müslimler dışında azınlık gurupları içerisinde öne çıkan Araplar, Kürtler ve Beluçlardır. Kürtler ve Beluçların tamamı Sünni, Arapların ise çoğunluğu Şii’dir. Tamamı hudut bölgelerinde yaşayan bu gurupların Sünni Türkmenler ve Şii Azerilerden farklı yönleri,  ayrılıkçı eğilimlere rağbet etmeleridir. İran için en büyük tehdit ise Kürtler ve Beluçlardır.

Sayıları 2 milyon civarında olan Arap azınlık, Huzistan ve Buşehr eyaletlerinde yaşamaktadır. Buralar, İran’ın Körfez’de en önemli petrol bölgeleri olmasına karşılık,  halk tam bir sefalet ve yokluk içerisindedir. Bu sebeple son yıllarda Hürmüz gan, Fars, Bayer, Ahmed, Çarmahal, İlam, Horasan ve Tahran’a yayılmışlardır. Arapların nihai amacı “Birleşik Arap Şii Devleti” kurmaktır. Günümüzün köktendinci örgütü El-Kaide’nin Irak’ın aksine buradaki Araplar arasında kuvvetli olduğundan bahsedilmektedir.

 Beluçlar, İran-Afganistan-Pakistan üçgeninde yaşayan ve tamamı Sünnî olan bir etnik unsur olup nüfusları 2 milyon civarındadır. Pakistan’da 17 milyon nüfusu bulunan ve aynı inançlar ile etnik mensubiyeti taşıyan Beluçların öncelikli amacı Pakistan’daki kardeşleri ile beraber yaşamaktır. Tabii olarak bu Sünnî blok içinde Taliban ve el-Kaide’nin ne kadar etkili olacağını söylemeye gerek yoktur.

İran’da en büyük etnik azınlık Farslar gibi “Şia”ya mensup, her bakımdan “Türkmen” asıllı Azeri veya Güney Azerbaycan Türkleridir. Bunların nüfusları 35-40 milyon arasında ifade edilmektedir. En fazla yoğunlaştıkları yer Tebriz’dir, yekpare Türk nüfusu 1,5 milyon civarındadır. Güney Azerbaycan Türkleri, Farsların “eritme-yok etme-inkâr” politikaları olmasa bugünkü İran Devleti’ni kendi devletleri gibi görmekte ve ayrılıkçılığa tevessül etmemektedirler. Sırf bu politikaları yüzünden Şah rejimine karşı dik durmuş ve 1979 İslâm Devrimi’ne şiddetle taraftar olmuşlardır. Devrim öncesi ve sonrasında Ayetulleh Hoyi, Ayetulleh Lenkerani, Ayetullah Ali Hamaney gibi Azeri asıllı din adamları en ön sıralarda bulunmuşlardır. Onlara göre İslâm devrimi, bir Fars devrimi değil “Azeri Din Adamı Devrimi”dir. Bugünkü tek kamaralı  ve 290 milletvekilli İran  Meclisi’nde Azeri milletvekili 100 civarındadır.

Kürtler, İran’ın Irak ve Türkiye sınırı Kürdistan, Hemedan, Kermanşah, İlam, Loristan bölgelerinde yaşarlar ve nüfusları ancak 5 milyon kadardır. İran şehirleri çerisinde “Mahabad”ın dışında tamamı Kürt olan başka şehir yoktur. Kürtler, Sünni fakat Şafii mezhebindendir. %30 kadarı da,  Şah İsmail’in kılıç zoru ile Şii yaptığı unsurlardandır. Kürtler,  Araplar ve Beluçlar gibi şiddetli ayrılıkçıdır; arkalarında da tıpkı Irak gibi küresel İmparator ABD vardır. Türkiye’deki PKK’nın uzantısı olarak Pejak ve Komela gibi terör örgütleri de bulunmakta olup kendi başlarına buyruk yaşamaktadırlar. Devleti tanımadıkları için Meclis’te kaç milletvekillerinin olduğu tam olarak bilinmemektedir.

İran’da  çoğu yerleşik Azeri Türkmen dışında, Hazar ve Türkmenistan hudutlarında “Sahra Türkmenleri” denen tamamı Sünni ve Hanefi olan 3 milyon üzerinde  Türkmen varlığı da mevcuttur. Bunların da itilip kalkılmadığı sürece ayrılıkçılarına çok büyük bir güç atfedilemez. Meclis’te ancak 3 milletvekilleri vardır. Etnolojik yönden Sahra Türkmenleri ile Güney Azerbaycan Türkmenleri arasında zerre kadar fark yoktur.
(Bu hususu ileri detaylandıracağız.)

Sağlıcakla kalın.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseobetkom imajbetbetebetparibahisholiganbetholiganbetholiganbetbahiscomFenomenbetdeneme bonusu veren sitelercasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomHoliganbetHoliganbetHoliganbetportobetjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortimajbethacklinkmarsbahisholiganbetbetvolecasibomholiganbetmarsbahisonwincasino siteleriCasibomgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzaMadridbet girişjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobet giriş günceljojobet girişjojobet giriş günceljojobet giriş günceljojobet girişcasibomjojobet girişmadridbetgrandpashabet girisgrandpashabetmatbet girişgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis siteleriasyabahis girişmarsbahisbetkomjojobet girişsahabet girişcasibom girişmatbetbetparkonwin girişmatbet girişholiganbet girişjojobet girişCasibompusulabetonwinonwinjojobetimajbetmatbetbetkanyonsekabetbetkanyonsekabetdeneme bonusuMarsbahisdinamobetmatbetmatbetmarsbahishacklinkextrabet girişpusulabetjojobetjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet günceljojobet güncel216dinamobetdinamobetmatbetAtaşehir Escortsahabetsahabetjojobetjojobet girişsahabetcasibomjojobetjojobetmeritkingmarsbahismarsbahis girişjojobetgrandpashabet girişjojobetmarsbahis girişmarsbahisOnwinMarsbahisMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otelleriPusulabetdinamobetmatbetjojobetdeneme bonusumatbetmaltcasinopubg mobile ucCasibomMarsbahismarsbahis
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort