DOLAR 32,5038 % 0.08
EURO 34,7826 % -0.12
STERLIN 40,2943 % -1.04
FRANG 35,7169 % 0.28
ALTIN 2.499,53 % 0,61
BITCOIN 2.118.944 -0.734

BULGARİSTAN’IN GİZLİ TARİHİ VE OSMANLI DÖNEMİ -3-

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
BULGARİSTAN’IN GİZLİ TARİHİ VE OSMANLI DÖNEMİ -3-

Osmanlı Dönemi

1396’da, Osmanlı hükümdarı Sultan Yıldırım Bayezid, Niğbolu Savaşı zaferi ile II. Bulgar Devleti’ne son vermiş. 1422’de de Sultan II. Murat, Vidin Prensliği ’ne son vererek Bulgaristan’ın tamamını Osmanlı toprağına katmış.

SAFTER TANIK

SAFTER TANIK

Türkler; Bulgaristan’a geldiklerinde, kendisi ile müttefik olan Slav dil grubuna ait farklı bir Slav şivesi ile konuşan Pomaklar ve Ortodoks Hıristiyan olmakla birlikte Türkçe konuşan Çıtak ya da Gacal diye isimlendirilen topluluklarla tanışmış.

Ön Bulgarlar ve diğer Türk kökenli topluluklara ne oldu?

Bulgar hükümdarlarının listesine bakıldığında; gerek Tuna Bulgar Hanlığı’nın, gerekse II. Bulgar Devleti’nin kurucu aile ve unsuru, “Slav kökenden gelen birkaç aile dışında” Türk kökenli. Buna rağmen; Bulgarların, Slavlaşması ise ilginç bir durum. Bence bunun dört nedeni var. Birincisi; Kiril alfabesini kabul etmeleri, ikincisi; Ortodoks Hıristiyanlığa geçişleri, üçüncüsü; feodal yapıya geçiş ile bozkır kültüründen uzaklaşmaları, dördüncüsü ise Rumlaşmış Traklar ile Slav nüfusu içinde yaşamaları ve bu unsurların köylü ve burjuva sınıfını oluşturması ile ilgili.

Osmanlı Dönemindeki İdari Yapısı

Osmanlı,idari açıdan; Bulgaristan’ı, İstanbul’a yakın olması nedeniyle doğrudan merkeziyönetime bağlamış. Ülkeyi, Rumeli Beylerbeyine bağlı Niğbolu- Silistre-Sofya-Çirmen olmak üzere dört sancağa ayırmış. Yunanistan’ın Atina ve Rodos ile bazı Yunan şehirlerinde olduğu gibi, belediye yönetimini halka bırakmamış. Sıkı bir merkezi yönetim uygulamasına geçmiş.

17.Yüzyılda, merkezi yönetimi güçlendirmek amacıyla, daha önce Rumeli eyaletine bağlı bulunan Niğbolu ve Silistre sancaklarını, bu eyaletten ayırarak Ozi eyaletine bağlamış.

1864’de, Avrupa kanunlarını esas alarak, yeni bir vilayet nizamnamesi hazırlamış. Bunun ilk uygulamasını da Bulgaristan’ın büyük bir bölümünü kapsayan ve Tuna Vilayeti olarak adlandırılan bölgede yapmış.

Ön Bulgar Kültür İzlerini Silmesi

Osmanlı, idari yapı değişikliğinden hemen sonra, Tımar-Zeamet sistemi uygulamasına geçmiş.  Bu uygulama ile kültürel olarak Slavlaşmış, ancak soyadı ve kısmen de soy olarak Türklüğünü muhafaza eden Bulgar aristokrat sınıfının topraklarına el koyarak feodal yapıyı tasfiye etmiş. Bulgar aristokrat sınıfı ise ülkeyi terk etmiş. Anadolu’dan gelen Türkmen konargöçerleri de Avrupa-Asya kuzey askeri ticari güzergâhı boyunca toprak vererek iskân ettirmiş.

Türkleştirme Yerine Rumlaştırma

Fatih Sultan Mehmet’in devleti yeniden yapılandıran kanunnamesi ile “Millet Sistemi” uygulamasına geçilmiş. Dini temele dayalı bu millet tanımına göre; Bulgarlar, “Rum” olarak tanımlanmış. Bu nedenle Bulgarlar için manevi bir değer arz eden Ohri Başpiskoposluğu, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlanmış. Dolayısıyla Rumlar ve Rumca bilen Bulgarlar, dini-idari ve yargı konularında öne çıkmış. Bunun için de Bulgaristan’da; Rum olmak ya da Rumca bilmek cazip hale gelmiş, Rumca bilmeyen Bulgarlar ise hakir görülmüş.

Bulgar İsyanlarının Tarihi Kökeni

Bulgar tarihçilerine göre;1598’de Avusturya, 1686’da Rusya desteği ve Ohri Başpiskoposluğu’nun teşviki ile Şişman hanedanlığından geldiğini söyleyen kişiler öncülüğünde, Tırnova’da iki defa yerel çapta isyan girişimi olmuş ise de isyanlar kısa sürede bastırılmış.

Yine 1689’da, Avusturya’nın desteği ve Ohri Başpiskoposluğu’nun teşviki ile Karposh önderliğinde, Bulgaristan-Makedonya sınırındaki dağlık bölgede bulunan Kriva Palanka’da bir isyanbaşlatılmış. İsyan, Osmanlı’nın o gün içinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle kısa sürede Makedonya’nın diğer şehirleri olan Kumanova-Üsküp ve-Kratova’ya sıçramış ise de Selim Giray Han tarafındanetkisiz bir hale getirilmiş.

Halil İnalcık’a göre; “Osmanlı tahrir defterlerinde, böyle bir bilgi yok. Bulgarlar, Osmanlı Devleti’nin genişleme dönemi boyunca rahat bir dönem yaşamış. Ancak; iltizam sistemine geçiş ile birlikte ayanların, Bulgar köylüsünün toprağına haksız ve usulsüz bir şekilde el koyması, gerginliklere yol açmış. Bununla birlikte; bu kavgalar, Anadolu’daki celali isyanları kadar büyük olmamış. Dolayısıyla Bulgar tarihçilerin bu söylemi, Osmanlı’ya olan başkaldırışı, tarihi derinliklere dayandırma ile ilgilidir.”.

Bulgar Kimliğinin İlk Defa Dile Getirilişi

1700’lü yılların ikinci yarısına kadar, Balkanlarda bir Bulgar milletinden söz edilmemiş, Rum milletinin bir parçası olarak kabul edilmiş. Kendileri debunu zamanla kabullenmiş. Bölgeyi gezen Avrupalı seyyahların, böyle bir halktan bahsetmemeleri bunu gösteriyor. Diğer bir ifade ile Bulgarlar, Rumlaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlar. Rumlara duyulan kin ve nefret ile onlar için manevi bir değer arz eden Ohri Başpiskoposluğu, bunların Rumlaşmasını önlemiş.

Hilendarski İsimli Bir Papaz

1762’de, Hilendarski isimli bir papazın, Karlofça (Avusturya) ve Aynaroz Manastırı’nda (Yunanistan) yaptığı çalışmalar sonucu ortaya koyduğu  “Bulgar Slavların Tarihi”  isimli kitabının yayınlanması, Bulgarların kendi kimliğine dönüşünde ilk önemli adım olmuş.

Hilendarski; sadece kitap yazmakla kalmamış,  keşiş kıyafetinde tüm Bulgaristan’ı dolaşmış. Vaazlarında, “Rumlar tarafından hakir görülen Bulgarların, bundan utanmamalarını zira Bulgarların da diğer milletler kadar eski ve köklü bir tarihe sahip olduklarını” söylerken, Bulgarlardan vatana-millete-soy ve dile sahip çıkmalarını istemiş. Ardından gelen papaz Sofroniy Vraçanski de eserinin, Bulgarlar arasında tanınmasını ve okunmasını sağlamış.

Avusturya’nın bir rolü var mı?

Osmanlı, 1718’de Avusturya, 1740’ta İngiltere-Fransa ile yaptığı antlaşmalar sonucu, adı geçen ülkelere bir takım hak ve imtiyazlar vermiş.  Bu hak ve imtiyazlar; söz konusu ülkelerin, Bulgarlar ile rahat ticari-sosyal-kültürel-siyasi ilişkiler kurmasını, neticede bunlar üzerinde nüfus oluşturmasını sağlamış. Buna karşılık; Osmanlı’nın, Bulgarlar üzerindeki kontrol ve hâkimiyeti gittikçe zayıflamış. Bu nedenle de Avusturya’nın, “Hilendarski Olayında” doğrudan bir rolü olmasa da dolaylı bir  rolü olduğu anlaşılıyor.

Rumlaştırmaya Karşı İlk Büyük Kitlesel Tepki

1777’de, Bulgarlar için manevi bir değer arz eden Ohri Başpiskoposluğu, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından feshedilmiş.

Neden?

1750’lerden itibaren, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlı papazlar, asli görevini bir yana bırakarak, Bizans’ı yeniden canlandırma hayali ile diğer Balkan Ortodoks Hıristiyan topluluklarında olduğu gibi, Bulgarları da Rumlaştırmayı görev edinmiş.

1777’de, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi; daha da ileri giderek, amacı için bir engel olarak gördüğü, “Balkan Slavları üzerinde manevi bir otoriteye sahip” Ohri Başpiskoposluğu’nu feshetmiş, Bulgarların yoğun olduğu bölgelerdekikiliselere Bulgarca bilmeyen Rum papazlar göndermiş, Bulgar papazları da kilise yönetiminden dışlamış.

Rumca eğitim ve ibadet dayatılmış, kilise vergileri arttırılmış.

Rum papazların rüşvet karşılığı iş yapmaları ise Bulgarları çileden çıkarmış. Bu da Patrikhane ile ilgili tutum ve davranışlarının değişmesine ve bunun birprotestoya dönüşmesine neden olmuş.

Osmanlı; buna, neden ses çıkarmadı?

Bu, Osmanlı’nın o zamanki “Millet Sistemi”  tanım-mantık ve işleyişine uygun bir durum. Ancak; 1770’deki,  I. Yunan İsyanını dikkate almayarak kuşkulanmaması da mümkün değil. Herhalde çıkarları, bunu böyle uygun görmüş.

1789 Fransız Devrimi

Fransız devrimi; Avrupa’da, monarşik yönetimlerin yıkılışının miladı oldu.

Dini ve feodal yapıya dayalı, ekonomik-sosyal-politik sistemlerönemini kaybetti. Tek otorite olan hükümdarlar, yetkilerini oluşan meclisler ile paylaşmak zorunda kaldı.

Sanayileşme ile birlikte Aristokrat ve Ruhban sınıfı gücünü kaybederken, burjuva sınıfı öne çıktı.

Sekülerizm,  kültür veya soy temeline dayalı millet ile milli devleti öne çıkarırken, dini temele dayalı millet yapısını içeren krallık ve imparatorlukları sıkıntıya soktu.

Batı ve Orta Avrupa’yı derinden sarsan Fransız Devrimi, Sırbistan-Romanya ve Yunanistan’dan ses getirirken, Bulgaristan’da fazlaca hissedilmedi.

Sekülerizm nedir?

Sekülerizm’in; dinsizlikten, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasına kadar birçok tanımı var.

Bizde, Sekülerizm ile Laiklik eş anlamda kullanılıyor. Bu da kavram kargaşalığına sebebiyet veriyor.

Laiklik,  daha ziyade; dini kişi ve kurumların, devletin işleyişine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi, devletin de din işlerine karışmaması anlamında kullanılıyor. Oysaki Sekülerizm, daha geniş bir anlamı ifade ediyor.

Sekülerizm; esas olarak, din ve devletin ayrı şeyler olduğu düşüncesine dayanır. Bunun için “din ve devlet birbirinden ayrılmalıdır” görüşünü savunur. İdealistler ile materyalistlerin, “din ve devleti” farklı tanımlamaları ise Sekülerizm’in farklı anlaşılmasına neden olmuştur.

Basit bir ifade ile Sekülerizm,  din ve devletin birleşik hali olan Teokrasinin, zıddı bir halini ifade eder.

Patrikhane’ye Olan Tepkilerin Yoğunlaşması

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin; gönderdiği metropolit ve papazlara karşı oluşan tepkiler, 1800’lü yılların başında ivme kazanmış, Rusçuk-Ohri-Serez-Loveç-Vidin-Tırnova-Lyaskovets-Sviştov-Vratsa-Tryavna ve Filibe’de protestolar düzenlenmiş.

Rusların, bir provokasyonu var mı?

Osmanlı, Rusya ile yaptığı “1774 Küçük Kaynarca Antlaşması” ile Fener Rum Patrikhanesi üzerindeki otoritesini kaybetmeye başlamış. Ancak, Patrikhane’nin; Osmanlı’nın millet sistemini istismar ederek, “Balkan Ortodoks Slavlarını Rumlaştırma Politikası”, çok eskilere dayanıyor. Patrikhane’nin, o güne kadar görülmeyen katı, ısrarlı tavrı ise Rusya’nın bir dahlini akla getiriyor.

İlk Bulgarca Dini Kitap Basımı ve Yayını

1806’da Bükreş’te, dini vaazların derlenmesi niteliğindeki “Nedelnik” isimli ilk Bulgarca kitap basılarak yayınlanmış.

Sırp İsyanı

1810’da Rus Çar ordularının, Sırpların yardımına koşması üzerine, Bulgar haydutlarının çoğu dağdan inerek Rus ordusuna katılmış.

Eflak ve Mora İsyanı

1821’de Eflak ve Mora İsyanı başlayınca, Bulgarlar da buna özenerek isyanlar çıkarmış.

Bulgarca İlk Eğitim ve Öğretim Çalışmaları

Avusturya’da tıp öğrenimi görmüş olan Petır Baron, 1824’de Bulgarların eğitim için kiliseden bağımsız okullar açması gerektiği görüşünü ortaya atmış. Avusturya’nın Braşov (Kronstadt) şehrinde, Riben Bukvar isimli ilk Bulgar alfabesini yayınlamış. 1828’de de Sofya’nın Samakov mevkiinde “Osmanlı hükümetinden gizli olarak açılan” ilk Bulgar matbaasının açılmasına katkıda bulunmuş.

Devamı; “Bulgaristan’ın Gizli Tarihi ve Osmanlı Dönemi” -4-‘te.

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Bağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyxslotBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahisBağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomistanbul escortslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusuistanbul escortcasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyxslotBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahis
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort