DOLAR 32,5073 % -0.11
EURO 34,9718 % 0.37
STERLIN 40,7943 % 0.52
FRANG 35,6244 % 0.18
ALTIN 2.430,63 % 0,31
BITCOIN 63.936,15 -3.612

BULGARİSTAN’IN GİZLİ TARİHİ VE OSMANLI DÖNEMİ -4-

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
BULGARİSTAN’IN GİZLİ TARİHİ VE OSMANLI DÖNEMİ -4-

Rusların Bulgarları Fark Etmesi

1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı’nda, Bulgarlar arasında Panslavizm’in öncüsü sayılan Georgi Mamarçev önderliğinde bir gönüllü Bulgar birliği, Rusların yanında savaşa katılmış, Rus ordusu Tuna Nehri’ni aşarak Bulgaristan’a girmiş. Bu da Rusların, Bulgarları fark etmesine neden olmuş.

SAFTER TANIK

SAFTER TANIK

Panslavizm nedir?

Panslavizm; Slav soyundan gelenleri, tek bir devlet çatısı altında toplamayı hedefleyen bir düşünce akımıdır.

1826’da, Çekler arasında; Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bu hareket, 1848’de ivme kazanmış, 1860’tan itibaren de Rusya’nın bir dış politika aracı haline gelmiş.

Panslavizm’in Bulgaristan’ı Etki Alanına Alması

1829’da, Panslavizm’in öncülerinden ve ateşli savunucularından Ukrayna asıllı Yuriy Venelin; “Ruslarla Siyasi, Etnografik ve Dini İlişkilerin Işığında Eski ve Günümüz Bulgarları. Tarihsel ve eleştirel İncelemeler” adlı kitabı ile Ön Bulgarların Türk kökenli olmadığını, Slav kökenli Volga Slavlarından geldiğini iddia etmiş.

Kitap; bir yandan Panslavizm’in Bulgarlar arasında yayılmasına neden olurken, aynı zamanda Rus kamuoyu dikkatini de Bulgaristan’a yöneltmiş.

Ruslar, bundan sonra; hem devlet, hem de kurulmasına yardımcı oldukları dernekler vasıtasıyla Bulgar gençlerinin Rusya’da eğitim görmesini sağlamış. Burada eğitim görüp ülkeye dönen gençler de Panslavizm ile bağımsızlık fikrinin öncüleri olmuş.

Yunanistan’ın Bağımsızlığa Kavuşması

Osmanlı; 1829’da, Rusya ile yapmak zorunda kaldığı “Edirne Antlaşması” ile Güney Yunanistan’da bağımsız bir Yunan devletinin kurulmasını kabul etmiş.

1830 Devrimi

Napolyon sonrası Fransa’sında; kral olan X. Şarl, Viyana Kongresi Kararlarından da güç alarak, monarşik bir yönetim sergilemeye başlamış. İktidardaki kral taraftarı muhafazakârlar ile muhalefetteki liberaller arasında ortaya çıkan kavga, meclisin kapatılmasına kadar gitmiş. Buna tepki gösteren halk; ayaklanarak kralı devirmiş, yerine liberal görüşü destekleyen Lui Filip’i tahta çıkarmış.

Ayaklanmalar, Fransa ile sınırlı kalmayarak Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine de sıçramış, Belçika, “Hollanda’dan” Norveç “İsveç’ten” ayrılarak bağımsız devletler haline gelmiş. Bulgaristan’daki etkisi ise sadece entelektüel aydın kesiminde kalmış.

Mamarçev İsyanı

1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı’na, Rusların yanında bir gönüllü Bulgar birliği ile katılan Mamarçev, savaştaki yararlıkları nedeniyle savaş tazminatı karşılığı rehine tutulan Silistre Kalesi’ne komutan olarak tayin edilmiş.

Mamarçev; burada, Bulgaristan’ı bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla kendisine bağlı gönüllü birlik ve Bulgarların katılımı ile bir isyan başlatmış. İsyan, zaman ve şartlar itibariyle Rusya tarafından uygun görülmemiş, Kazak birliklerce bastırılmış.

1835’te, Rusya’dan ümidini kesen Mamarçev; Bulgar tüccarlarının desteği ve Velço Atansov’un önderliğinde, Tırnova’da yeni bir isyan başlatmış. Ancak; isyana, gerekli katılım olmamış, isyan da kısa sürede bastırılmış. Haliyle isyanın önderleri idam edilirken, Mamarçev de Sisam’a sürgüne gönderilmiş.

Modern Bulgar Okullarının Açılışı

1835’te, Rusya’da ticaret ile iştigal eden Vasil Aprilov adlı bir kişi; doğduğu şehir olan Gabrova’da, Bulgarca eğitim veren ilk modern okulu açmış. Bunu yeni açılan diğer modern okullar izlemiş, Rusya’da eğitim gören gençler de bu okulların öğretmen kadrosu içinde yer almış.

Tanzimat Fermanı

1839’da, Sultan Abdülmecit; Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Şerif-i) sonucu, yeni bir millet tanımı ile birlikte devleti yeniden yapılandıran yenileme çalışmalarını başlatmış.

Neden?

Fatih Sultan Mehmet’in; ortaya koyduğu dini temele dayalı millet tanımı (Millet Sistem), 1789 Fransız Devrimi ve 1830 Avrupa ihtilalleri sonucu gayrimüslim tebaada oluşan ayrışma ile geçerliliğini kaybetti. Âdem-i merkeziyete dayalı “Eyalet Sistemi” de bir parçalanma aracına dönüştü. Bunun için toplumu kucaklayacak yeni bir millet tanımı ile parçalanmayı önleyecek güçlü bir merkezi yönetime ihtiyaç duyuldu.

1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan’ın bağımsız bir devlet haline gelmesi, Sırbistan-Eflak ve Boğdan’a özerklik verilmesi,  Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yönetimindeki Mısır’ın bağımsız bir devlet gibi hareket etmesi, Halep-Bosna-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki There’s also a video of justin-bieber-news.info and Orlando appearing to be having words outside of a club after the incident. aşiret ve ayanların başına buyruk davranışları ile Balkanlardaki isyanlar bu süreci daha da hızlandırdı.

Tanzimat Fermanı sonucu millet tanımında; millet sisteminden, vatandaşlık sistemine,  devlet yönetiminde de; eyalet sisteminden, merkezi yönetime geçildi.

Merkezi yönetime geçiş, Sultan II. Mahmut döneminde başlamadı mı?

Sultan II. Mahmut, devlet yönetiminde; eyalet sisteminden, merkezi yönetime geçişi düşünmüş, üst düzeyde bir takım adımlar atmış ise de mevcut sosyal-siyasi konjonktür nedeni ile bunun alt ve genel uygulamasına geçememiş.

Tanzimat; Osmanlı’nın, demokratik açılımı mı?

Tanzimat ile millet tanımında; millet sisteminden, vatandaşlık sistemine geçiş sonucu; Gayrimüslim tebaa, hâkim unsur olan Müslim tebaa ile eşit konuma gelirken, bireysel hak ve hürriyetler de koruma altına alındı. Bu nedenle Tanzimat; Osmanlı’nın, Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana yaptığı en önemli demokratik açılımdır.

Müslim ve Gayrimüslim tebaa arasındaki fark neydi?

Osmanlı’nın “Millet Sistemi’nde” açık bir şekilde belirtilmiş olmamakla birlikte Müslim tebaa, hâkim unsur olarak kabul edilmiş.  Ancak; hak ve hürriyetler açısından, Gayrimüslim tebaanın; cizye vergisi ödemesi ve kılık kıyafet ile sosyal yaşamda bir takım kurallara uyması dışında, Müslim tebaa ile arasında önemli bir fark yoktu.

Tanzimat fermanı sonucu Gayrimüslim tebaa ile Müslim tebaa arasındaki bu fark da ortadan kaldırılarak her iki kesim eşit konuma getirilmiş. Yalnız Gayrimüslim tebaa, cizye yerine bedelli askerlik vergisi ödemekle yükümlü tutulmuş.

Osmanlı’nın; yeni millet tanımı, neye dayanıyordu?

Osmanlı’nın; yeni millet tanımı, vatandaşlık temeline dayanıyordu. Daha sonra “Osmanlı Milliyetçiliği” diye tanımlanan bu düşünceye göre; farklı etnik-dini-mezhebi kimlikler tanınmakla birlikte Osmanlı Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Osmanlı olarak kabul edildi. Osmanlı Devleti sınırları için yaşayan halka da Osmanlı Milleti dendi.

Niş İsyanı

1841’de, Bulgarlar; daha öncede benzer davranışları sergileyen Milyo adlı bir kişinin tahrik ve önderliğinde, Niş Bölgesi’nde bir ayaklanma başlatmış.

Neden?

Sırp Prensi Miloş Obronoviç’in; 1833’te,Timok Vadisi’ni Sırbistan’a dâhil etmesi, buradan göç eden Türk ve Müslümanların, Niş-Vidin-Pirot bölgesine yerleştirilmesi sonucunu doğurmuş. Bu da Bulgar köylüler ile göçmenler arasında, toprak anlaşmazlıklarının ortaya çıkmasına neden olmuş. Bunun yanı sıra, Tanzimat Fermanı ile vergilerin düşmesi beklentisine giren Bulgarlar, artan vergiler karşısında, Sırbistan’ın da teşviki ile vergi ödemeyi reddetmişler.

Nasıl ve ne şekilde?

Bulgar asiler; vergi boykotu ile kalmayarak, Müslümanlara saldırmaya ve Müslümanları katletmeye başlamışlar. İsyan, düzenli askeri birliklerin müdahalesinin gecikmesi ile Vidin Bölgesi’ne kadar yayılmış. İsyancılar, o gün için önem arz eden tesisleri, bölgeyi dışarıya bağlayan yolları kontrol altına almışlar. Zor durumda kalan Niş Valisi Sabri Paşa da oluşturduğu 1500 kişilik bir başıbozuk birliğini isyancılar üzerine sevk etmiş.

İsyan, başıbozuk birliklerce kanlı bir şekilde bastırılmış. Ancak; söz vermelerine rağmen, başıbozuk birliklerin yağma ve talana girişmesi, Bulgarların geneli üzerinde olumsuz bir hava oluştururken, Batı ülkelerinden ve özellikle Rusya’dan ciddi tepkilerin gelmesine yol açmış.

Osmanlı Hükümeti; gelen tepkileri azaltmak amacıyla Niş Valisi Sabri Paşa’yı görevden almış, sorumluları mahkeme etmek üzere İstanbul’a sevk etmiş, zarara uğrayan Bulgarların zararlarını da tazmin etmiş.

Bağımsız Bulgar Kilisesi İle İlgili İlk Adım

Neofit Hilendarski Bozveli ve İlarion Makaripolski adındaki iki papaz, Niş İsyanı ile Osmanlı Devleti üzerinde oluşan baskıyı ve Tanzimat Fermanı sonucu getirilen yenilikleri fırsat bilerek “Bağımsız Bulgar Kilisesi” fikrini ortaya atmış.

Çalışmalarını, Bulgarların tarihi başkenti olan Tırnova’da başlatan Neofit Hilendarski Bozveli ve İlarion Makaripolski, burada başarılı olamayınca faaliyetini İstanbul’a kaydırmış.

İstanbul’da kısa sürede geniş bir taraftar kitlesine sahip olan Neofit Hilendarski Bozveli ve İlarion Makaripolski, patrikhane tarafından sürgüne gönderilerek iki ayrı manastıra kapatılmış.

Bulgarca Yayın Yapan İlk Gazetenin Çıkarılması

1844’te İzmir’de, Luboslovie ismi ile ilk Bulgarca yayın yapan gazete çıkarılmış. Bu gazete, Amerikan Protestan Misyonerleri tarafından çıkarılan, Rumca bir gazetenin tercümesi niteliğinde imiş, 1846’da da yayın hayatına son vermiş.

Kilise Okullarına El Konulması

1845’te, Rumca dini eğitim veren kiliseye bağlı okulların büyük bir kısmı, Bulgarca eğitim veren modern okullara dönüştürülmüş.

Bulgarca Basın ve Yayının Artması

1846’da, Almanya’da; İvan Bogoroy tarafından, Bulgarca bir dergi çıkarılmış.

1848’de, İstanbul’da; Tsarigradski Vestnik isimli bir gazete çıkarılmaya başlanmış, gazetenin yayın hayatı ise 14 yıl sürmüş.

1848 Devrimi

Sanayi devrimi ile birlikte Batı Avrupa’da, sermaye sınıfı ile işçi –köylü-zanaatkâr sınıfı arasında, önemli bir gelir uçurumu oluştu.

İşçi –köylü-zanaatkâr sınıfı, bu refahtan pay alamazken, yaşam ve çalışma şartları daha da kötüleşti. Avrupa’da çıkan patates hastalığı ise bu kesimi adeta ölüme mahkûm etti.

Sosyalist felsefenin de etkisi ile öğrenci-işçi ve zanaatkâr kesimin, gelişigüzel olarak Paris-Berlin-Viyana’da başlattığı isyan, daha sonra nitelik değiştirerek bağımsızlık hareketine dönüştü.

Leh-İtalyan-Macar-Sloven-Sırp-Hırvat-Romen-Çek-Slovak bağımsızlık hareketlerine ilham oldu. Haliyle Bulgaristan aydın kesimini de derinden etkiledi.

Neofit Hilendarski Bozveli’nin Ölümü

1848’de Neofit Hilendarski Bozveli, tutuklu kaldığı Ayranoz Manastırı’nda ölmüş. Tutuklu ölümü, Bulgarları derinden etkilerken, Osmanlı Devleti için de sıkıntı kaynağı olmuş.

– devam edecek –

 

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Bağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusucasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahiscasibomSahabetportobetBağdar Caddesi Escorthamile pornobodrum escortbahis siteleri yenigaziantep escortgaziantep escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortizmir escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortBetofficeMebbistrendyol indirim koduPusulabetCasibomslot siteleri https://en-iyi-10-slot-siteleri.comstarzbet adamsah.netdeneme bonusucasibomstarzbetpiabetstarzbet girişstarzbet girişbahsegelbahsegelklasbahisankara kombi servisimersin günlük kiralık evbetturkeyBelge istemeyen bahis siteleribycasinotipobetgrandbettingtruvabetbahiscasinotarafbetbahiscommariobetbetistmarkajbetbetinematadornetcasibombelugabahisbetebet1xbetasyabahiscasinovalediscountcasinoelexbetfavoribahisbahiscombahiscombelugabahisbelugabahisbetistbetistceltabetceltabetklasbahisklasbahismariobetmariobetrestbetrestbettarafbettarafbettipobettipobetcasibomcasibomcasibomcasibomstarzbetsahnebetlimanbetredwinmatadorbetmatadorbetbetkombetkomcasibomsancaktepe çilingircasibomcasibomcasibomcasibom7slotsbahigobahis1000bahisalbaymavibaywinbetexperbetkanyonbetkolikbetkombetlikebetmatikbetnisbetonredbetorspinbetparkbetperbetroadbetsatbettiltbetturkeybetvole24wincratosslotelitbahisfavorisenfunbahisgorabethilbetikimisliimajbetintobetjasminbetjetbahiskralbetligobetlordbahismarsbahismeritkingmilanobetmobilbahismostbetmrbahisneyinenoktabetnorabahisoleybetonbahisonwinorisbetparmabetperabetpiabetpinuppokerbetapusulabetredwinrexbetromabetsahabetsavoybettingbetkombahis siteleriblackjack siteleriCasinoBonanzacasino bonanzadeneme bonusurulet sitelerisweet bonanzacasino sitelericasino sitelericasino sitelerisupertotobettulipbettumbetpadisahbetvdcasinovenusbetwinxbetbonusgaziemir çilingirtarafbetparibahisvdcasino girişmarsbahis7slotsasyabahisbahis1000bahisalbahsegelbaywinbetebetbetexperbetkolikbetmatikbetonredbetorspinbetroadbettiltbetturkeybetvolecasibomcratosslotdumanbetelitbahisextrabetfunbahisgorabetgrandpashabethilbetimajbetjasminbetkalebetkralbetlimanbetmaltcasinomarkajbetmatbetmilanobetmobilbahismostbetgirisneyinenorabahisonwinpalacebetparmabetperabetpokerbetaredwinrexbetrokubetsahabetsavoybettingtarafbettruvabettumbetxslotartemisbitbaymavibetebetbetkolikbetkombetperbettiltceltabetimajbetklasbahisligobetlimanbetmariobetmatbetneyinesahabetbetturkeyBeylikdüzü Escortbetpasrestbetklasbahisbetebetbelugabahistarafbetbetkombetistmarkajbetparibahisbetinegobahisbettiltbetnisbetsatbetorspinligobetbetkanyonbaywinrokubetcratosslotgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetparkbetmatikoleybetbetlikekralbetperabetlimanbetsavoybettingintobetdiscount casinobahsegelmostbetbetroadjasminbethilbetvenüsbetasyabahisredwinbetkolikdinamobetmilanobetelitbahisorisbetpusulabetaresbetpolobetdumanbetmatbetpalacebetmrbahistulipbetnorabahismilosbetbetvoleonbahisbetexperbetperbahigopokerbetalordbahiscasinovalebetonredbahis1000baymaviakcebetnoktabetneyinefavorisenbetgitbetcupstarzbethiltonbetsetrabetmelbetbetnanokazandrapokerklasmaltcasinoeskişehir halı yıkamaistanbul escort bayanmarsbahiscasibomSahabetportobet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort