DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Siyâsî İslâm

Yayınlanma Tarihi :
Siyâsî İslâm

Ortaçağ “Devlet” anlayışını dinî temayüllerden arındırmak kesinlikle mümkün değildir. Hristiyanların anlayış değiştirmesi, hatta “Reform” gibi “Dinde Yenileşme” hareketleri, dinî görüşlerin devletteki tesirlerini azaltmamıştır. İslâm’da Emeviler ve Abbasilerin  orta devrindeki sür’atli fikri kazanımlar, ”Militan İslâmcılığı” doruğa tırmandırıp var olagelen “Fundamentalist İslâm”ın hâkimiyetiyle  “Siyasi Arap İslâmı” gibi tamamen oynak bir tavan seçilmiştir.. Bu sebeple bu dönemlerde  “İslâm”dan ayrı bir devletin varlığından söz etmek mümkün değildir. Devlet siyasi nüfuzunu “Halife” veya “İmamlar” aracılığı ile kullanmış,değişik görüş, düşünce ve anlayış farklılıkları da işte tek olan devlet hâkimiyeti anlayışından çıkmıştır.

İslâm’ın tek başına Arap’lı devirlerinde belki “Siyâsi İslâm” çok anlamlı idi. Netice itbariyle, Hz. Peygamber’den Ashab’a kadar “Hâşimilik”, dolayısıyla Arap ırkına tutkunluk normal sayılılabilirdi. Kendi içlerinde bu görüşlere karşı çıkmak bir yana, bir Arap Müslüman olarak izah etmek ve kabullenmek de zor değildir. Lâkin Farsların ikinci millet olarak İslâm saflarında yer almaları mutlaka ortaya bir siyâsi taksim meselesini çıkaracaktı. İşte önceleri tamamen “Sünnî” olan Farslar, bütün İslâmi bilimlerde İslâm tefekkürüne iştirak etmelerine rağmen orta zaman sonrası İslâmi hareketlerde “Şia”ya meyletmişlerdir. ”Fıkıh-Kelâm-Hadis” ve “Tasavvufî” ilimlerde İranlı mütefekkirlerin  hizmetlerini inkâr etmek mümkün değildir.Aslında tamamen siyasi olan  ve zaman zaman militarizmi de aşıp insanlar arası vahşete dönüşen  “Arap Müslümanlığı”nda tabii olarak Farslar, İslâm’ı Arap Hilâfeti veya İmâmeti karşısında birleştiren “Sünnî” anlayışa karşılık  “Şia” gibi “Batıni” bir İslâm anlayışına  yönelmeleri gayet  normâldir. Bu hususu bazı düşünürlerin speküler amaçlarla “Fars Milliyetçiliği”nin mukabil hareketi olarak değerlendirmeleri çok doğru değildir. Çünkü böyle bir iddia karşısındakileri inandırabilecek seviyede çalışmalardan yoksundur. Ciddî bilim adamları böyle temelsiz işlerle uğraşmıyor. ”Siyaset Bilimi” ve “Teolojik”  düşünce şekillerinin geniş bir sosyal ve kültürel ortamda diyalektize edilmesi şarttır. İşte Hristiyanlık içinde kendine, kendi adları ile yer bulamayan başta İngilizler olduğu halde  bir takım “İsevîler”in “Protestanlık”ı benimsemelerinin sebebi budur. ”Şiî” “Deylemliler”in orta devir Abbasi Hilâfeti’nde  Kuzey İran’da başlatıp bilâhare Güney İran ve Irak’a da hâkim olarak  Bağdat’ı ele geçirip “Büveyhoğlları Hanedanı” adıyla  Abbasi Halifelerini  tayin etmeye başlamışlardı. Deylemler’in Fars olup olmadığı kesin olarak ispat edilmemiş olmasına rağmen dayandıkları halk, çoğunluk olarak Farslardı. Şüphesiz bu “Büveyhoğulları” dönemi de yeterince incelenmemiştir. Ancak muharip bir unsur oldukları ve “Türkmenler”i sevmedikleri ciddî kaynaklarda bulunabilir.

Epey bir zaman önce “Deylemliler” diye bir yazı yazmıştım. Bizim Tunceli’de halk arasında bu deyim kullanılmasına rağmen,”Deylemî” olmakla ”Türkmen” olmak hatta “Türkçe konuşmanın bile bir arada zikredilmesi mümkün değildir. ”Kürtler”e bile “Deylemî” demek için yeterince bilgilere sahip değiliz. Harun Reşid’in oğlu “Memun” zamanında, anasının Fars olması dolayısıyla Büveyhiler’e çok iyi davranıldığını ve sözlerinin bir hayli geçtiğini biliyoruz. Fakat bu işi yine “Soy” ile irtibatlandırmak yüzeysel bir görüştür. Bizi sağlam sonuçlara götürmez.

“Büveyhoğulları”nın Abbasi Hilâfetini kısa sayılmayacak, bir asırdan fazla yönetmeleri şüphesiz ki “Hilâfet”in paylaşılması demekti. İşte Selçuklular ile birlikte “İslâm Siyasi Düşüncesi” içerisinde üçüncü bir millet olarak “Türkler”in iştiraki de, bir takım siyasi-kültürel-sosyal sonuçları ortaya çıkaracaktı. Esasında İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Mansûr-i Mâturidî dolayısıyla Horasan ve Maveraünnehir gibi Orta ve Güney Asya Müslümanları tamamen “ Sünni” inançlara sahiptiler. Sultan Tuğrul’dan 26 yıl evvel Gazneli Mahmud   özellikle Horasan’da Büveyhi hâkimiyetine son verdi; 1055’de ise  zamanın Abbasi Hâlifesi’nin isteği ve daveti üzerine Sultan Tuğrul Bağdat’a girerek  Büveyhi hâkimiyetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Bağdat’ın günlerce Türkçe nağmelerle inlediği ve Halifelerle Harun Reşid’den sonra ikinci defa akraba olunmuştur. 

İslâm’da Türkî  yıllarda   Türk Hükümdarları kesinlikle  kendilerinden  evvelkiler gibi  dini meseleleri tamamen âlimler ve Hilâfet’in idâresine bırakmışlardır. Bir ayrılıkcı hareket olarak Hasan Sabbah’ın “Nizarî İsmaililiği” bile  sui’kast olaylarına rağmen  tamamen İslâmi ilimlerle uğraşan muhataplarına bırakılmıştır. Aksi halde Nasireddin Tusi’nin Türkler arasında da taraftar bulmasını izah edemeyiz. Türk Moğol’u Hülâgü’nun  1256’da  Alamut, 1258’de de  Abbasi Hilafeti’ni ortadan kaldırması  tamamen “Siyasi Hâkimiyet”in  “Türk Düşüncesi”nde paylaşılmaması esasına dayanmaktadır. Şüphesiz bu “Hakimiyet” için çeşitli bahaneler kullanılmıştır, ama dini sebeplerin çok sonralarda yer aldığını düşünmeliyiz. Yani öyle bazı İlahiyatçı dostlarımızın savunduğu gibi “Putperestliğin İslâm”a karşı zaferi değildir. Aksini düşünürsek İlhanlı Olcaytu’nın “Şiiliğe” meylini açıklayamaz ve büyük ölçüde “Gazan Han” Müslümanlığı da,  bir miktar karşılıksız kalır.

Gerçekten Türkler, İslâmiyeti Allah kelâmı olarak karşılıksız sevmişler, çok saf ve “Sûfî” duygularla benimsemişlerdir. Bu konuda Farslar biraz Türkler’e benzerlik gösterirse de, “Kafayı Vermek” anlamında İslâmın emrine giren başka bir millet zor gösterilir. Üstelik bu duygularla İslâm tarihinin en huzurlu günlerinin Gazneli-Selçuklu-Harezmşah-Osmanlı-Timurlu devirleri olduğu hiçbir çalışmada inkâr edilemez.

Hangi gerçek veya rivayet, usul ve kaideden kaynaklanırsa kaynaklansın bugünkü gelinen nokta ve modern siyaset literatüründe, hangi kabile veya kavim adını taşırsa taşısın “Arap Irkı”nın “Müslüman Milletler” üzerinde bir ayrıcalık unsuru olarak hakimiyet kurmaları veya böyle bir “Siyasi İmamet”in tesisi mümkün değidir. Yoksa kendi içinde, özellikle Türk topluluk ve Uluslarında  “İslâmiyet”in her bakımdan bir üstünlüğü vardır. Tamamen “Laisizmi” tercih eden bugünkü Türk devletlerinde hiçbir şekilde  “İslâm”ı yok sayan veya ikinci duruma düşüren bir laikliğe kesinlikle itibar edilmemektedir. Boşu boşuna bazı rüyaları yanlış tabirlemenin hiçbir anlamı yoktur. Türkiye’de Cumhuriyet yıllarında adına “Kemalizm” denen tasarlanmamış düşünce nitelemesinin, yine de ne kadar haklı olduğunu bugün önceki dönemlerde birbirini yaratan ikitidar–cemaat kavgasından daha iyi anlıyoruz. Bu sebeple Cumhuriyet ile birlikte “Kemalizm”in İslâmi düşünceleri zaafa uğrattığı hatta yok ettiği şeklindeki iddialar, sadece iddia olmaktan ileri gitmemektedir. Osmanlı’nın bir türlü başaramadığı tekke ve zaviyelerin kapatılarak  “Sünnî İslâm”ın desteklenmesi, her ne kadar devletin din üzerinde hâkimiyet sağlaması gibi yorumlanıyorsa da, bu konudaki görüş ve açıklamalar  siyasi polemiklerden ileri gitmemektedir. Kesinlikle ilmî araştırmalardan yoksun olunduğu gibi  çeşitli oturumlarda  tıpkı “İsmailî Fedaileri” gibi  avanturist-İslâmcı militanlar  konun uzmanları karşısına çıkarılmakta ve ağızlarından “Kemalizm”e  salyalar akıtarak hücûm etmektedirler. Bunlar metot değildir. Bu iş maalesef iktidar eli ile yapılmaktadır. Kıçını yıkayacak derecede İslâmi tefekkürden yoksun bu “el-Kaide Müsveddeleri” Kemalizm’in müsaade ettiği imkânları kullandıklarının farkında değillerdir. Polemik ve demogoji ile İslam’ın bir yere getirilmesi mümkün değildir. Bırakın bu iş akademilerde tartışılsın. Her nedense bu yol pek istenmemektedir? Çünkü o zaman gerçek ortaya çıkacak ve siz günlük siyasette “Siyâsi İslâm”ı kullanamayacaksınız.

Gerçek İslâmcılar’ın görevi  “Türk Müslümanlığı” üzerinde bütün ikmal edici unsurları ve şubeleri ile birlikte çalışmak olmalıdır. Türk Medeniyeti; kültürü-inanç sistemi-sosyal hayatı- ve gelenekleri ile hiçbir şekilde İslâm’dan ayrılması mümkün değildir. Bu bir hamaset edebiyatı değil gerçeğin ta kendisidir. Eğer ”Siyâsi İslâm” düşüncesine sağlam bir açıklama getiriyorsak evvelâ kendi milletimizin değişik halkları ve ulusları üzerinde bunu denemeliyiz.

Sağlıcakla kalın.

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseobetkomimajbetportobetbetebetholiganbetbetnanobetnanoportobetFenomenbetdeneme bonusu veren sitelercasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomJojobet güncel girişjojobetJojobet güncel girişholiganbetjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortimajbethacklinkholiganbetinterbahisjojobetholiganbetmarsbahiscasibomjojobet girişcasibomgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzaMadridbet girişjojobet girişJojobetjojobetjojobetjojobetjojobetgiriş jojobetjojobetgiriş jojobetgiriş jojobetjojobetJojobet girişgiriş jojobetcasinolevant girişgrandpashabet girisgrandpashabetmatbet girişgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis siteleriasyabahis girişmarsbahisbetkomjojobet girişsahabet girişcasibom girişmatbetbetparkonwin girişmatbet girişholiganbet girişjojobetCasibompusulabetmarsbahisbahsegelmeritkingmatbetbetebetcasibomholiganbetcasibomjojobetdeneme bonusuMarsbahisbetmatikjojobetjojobetmarsbahishacklinkextrabet girişmatadorbetjojobetjojobet günceljojobet günceljojobet girişjojobet girişjojobet girişjojobet günceljojobet güncel216jojobetjojobetpusulabetAtaşehir Escortsahabetsahabetjojobetjojobetsahabetcasibomcasibomcasibommeritkingmarsbahismarsbahis girişjojobetgrandpashabet girişjojobetOnwinMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otelleriPusulabetjojobetjojobetsahabetdeneme bonususahabetmaltcasinopubg mobile ucCasibommarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahis giriş
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort