DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Yahudi Neden Osmanlıyı Sever?

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
Yahudi Neden Osmanlıyı Sever?

Tabiî olarak Yahudilerin Anadolu’daki varlığını, tek cümle ile 1492 göçü ile izah edemeyiz. Osmanlı’ya olan düşkünlükleri de, sâdece bu kabule karşı şükran duygularının tek başına sebebi değildir. Türklerin Anadolu’ya ayak bastıklarında, yerli halk ile aralarında hiçbir problem çıkmamasından bu coğrafyanın tamamen boş olduğuna da hükmedemeyiz. Şüphesiz,  Anadolu’ya karınca gibi serpilen Türkmenlerin, burada karşılaşıp yerlilerle birbirini tamamladıkları en gerçekçi görüştür. Zamanın Anadolu’sunda Hristiyan unsurların dışında,  Musevi unsurların da, bilhassa büyük şehirlerde sermaye ve ticaretin gözünde bulunduklarını pekiyi bilmekteyiz. Uzun yıllar devam eden İran ve Bizans savaşları ile barışlarından, Küçük Asya coğrafyasını etkiledikleri de bir gerçektir. Hatta İslâmiyet’in doğuşu itibariyle İstanbul’a kadar yayılan Müslüman Arap Ordularının bir şey bırakmadıklarını düşünmek, sosyal bilimlere kesinlikle aykırıdır. Bu benzetmeleri biraz daha artırmak mümkündür.

Bu ifadelerle, birkaç sene evvel moda olan ve bazı akılsızlar tarafından ortaya atılan “Anadolu bir mozaiktir” de demek istemiyoruz. Şüphesiz ki, Türklerin Selçuklular ile başlayan Anadolu hâkimiyetini, hiçbir devir ve hiçbir şekilde “Mozaik” tanımı ile izah edemeyiz. Böyle bir mozaiklikten bahsetmek için şimdi bile onun parçalarını göstermeniz gereklidir. Zaten böyle bir duruma ilim adamlarının çoğu ihtimal vermediği için meseleyi  gerçeği ifade etmek suretiyle ancak açıklayabilmişlerdir. Bu bakımdan Paul Wittek’in Osmanlı’yı Bizans’ın devamı gibi göstermesine pek takılmamak lâzımdır. Bu görüş, geniş alâka uyandırmasına rağmen kesinlikle kendine taraftar bulamamıştır.

Paul Rox, Türklerin cazibesinin kahramanlıklarından değil, dillerinden ve kültürlerinden kaynaklandığını ifade eder. Türklerin, 11.asırda Anadolu gibi yeni bir vatana taşındıkları zaman bu coğrafyada uzun yıllardan beri devam eden İran ve Arap akınları sebebiyle,  nüfusun çok azaldığını bugün herkes kabul etmektedir. 300 yıla yakın, Anadolu’ya Türkmen muhacereti de bu gerçeği doğrular mahiyettedir. Belki Ege ve Marmara kıyıları için bunu söyleyemeyiz ama Orta, Güney ve Doğu Anadolu’nun demografik yapısı bu tespite uygundur. Hatta Arapların çok kötü sonuçları olan mezhep mücadelelerinin, Kerkük-Musul-Halep hattını tamamen canlısız bir hale getirdiği hususunda tarihçiler ittifak halindedir. İslami tartışmaların, tamamen Kûfe-Bağdat-Basra’ya taşınması ve Farsların da, İslâm’da ikinci millet olarak, savaşla devam eden olumsuzluklara müdahil olmaları zikredilen toprakların sahipsiz kalmasıyla sonuçlanmıştır.

Türkler, Anadolu’da kendilerinden çok önce buralarda bulunan Hristiyan ve Musevi unsurlarla kısa zamanda tam bir muhabbet ortamı yaratarak kaynaşmışlardır. Bu sebeple daha başlangıçta halklar arasında herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Osmanlı devrinden itibaren sırf siyasî sebeplerle nüfuzlu Bizans Hristiyanlarından kız alındığı da tarihlerimizde yazılıdır. Bunu “karışmak” olarak değerlendirmek ve ona göre sonuçlar çıkarmak da, oldukça yanlıştır. Türk ırkı, Anadolu’da hiçbir milletle kanını bozacak şekilde karışmamıştır. Hanedan seviyesindeki evlilikler, tamamen toprağa sahip olmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Hatta Osmanlılar beyliklerden de, bu sebeple kız almışlardır. Halklar ölçeğinde hemen hemen böyle yabancı evlikler çok az veya yoktur da diyebiliriz. Böyle bir durumu sadece dini sebeplerle de izah edemeyiz; yabancı evliliklere “Yazıtlar”da kesinlikle “Töre” engeli vardır.

Osmanlılarda, Gayri Müslimleri korumak ve hangi şartlarda olursa olsun onlara adaletli davranmak,  belki nizamın en önemli özelliğidir. İşte sırf bu sebeplerle hâlâ bu unsurlar üzerinde Türk esintileri, hatta arayışları had’ ölçüsündedir. İmparatorluğu bunların dağıttığı şeklindeki görüşler de doğru değildir. Çünkü bu dönemi yaşayarak gören zamanın gazetecisi ve siyaset adamı Hüseyin Cahit Bey, haklı olarak devletin temeline önce “Müslim” unsurlar dinamit koymuştur, diyor. İstediğiniz kadar bunu bağnaz görüşlerle izah edip, Yahudi karşıtlığı ile kahramanlık yapın, kimseden doğruyu gizleyemezsiniz. Mahfillerde, onların arkasından gittiğiniz ve sözlerinden çıkmadığınız bilinmektedir. Şimdi böyle bir eski birliktelik dönemine gitmek isterseniz  “Müslim” unsurların çark etmesine karşılık, Gayri Müslimlerin Türk’ün adaletini tercih edip koşa koşa geleceklerinden emin olun. Belki başta Yahudiler olmak üzere, “Anasır”ı bu kadar Türk devlet sistemine kilitleyen esrar neydi? Kesinlikle Türk muhabbet ve adaletidir. Osmanlı’nın 1617 yılı “Mühimme Defteri” 82/1  de vaki adaleti dikkatinize sunarak yazımı tamamlamak istiyorum:

(İstanbul Mukâtaacısı iken vefat eden İsmail’in kızkardeşi Meryem ‘in, kardeşinin hayatta iken Meneş adlı Yah udiye beş yüzbin akçe borç verdiği iddiasıyla bu paranın, vârisesi sıfatıyla kendisine ödenmesini istemesi üzerine yapılan araştırmada,elindeki sicil suretinin sahte olduğu ortaya çıktığından, adı geçen kadının bundan sonra bu konuda yapacağı müracaat ve dava açma taleplerinin dikkate alınmaması.)

 

 

“Bâ-hatt-ı hümâyûn.

 

Hatt-ı şerîf temessük içün sahibine virilmişdür.

İstanbul kâdîsına hüküm ki:

Hâlâ Meneş nâm Yehûdî Dergâh-ı Mu’allâm’a gelüp;__”Bundan akdem İstanbul

mukâta’açısı iken fevtolan İsmâ’îl’ün kız karındaşı olan Meryem bint-i Muhammed nâm

hâtûn bunun içün; “Sana karındaşum mezbûr İsmâ’îl hâl-i hayâtında karz tarîki üzre beş yük

akça virmiş idi. Fevtoldukda meblağ-ı mezbûr zimmetünde kalup karındaşumun mîrâsı bana

münhasıra olmağla meblağ-ı mezbûrı senden taleb iderüm.” diyü vekîli olan Fâtıma.bint-i

Mustafâ kıbel-i şer’den da’vâ idüp hâlâ Anatolı Kâdî-askeri olan

aiemü’l-ulemâ’i’l-mütebahhırîn Mevlânâ Hüseyin edâma’llâhü te’âlâ fazâyilehû bu husûsun

istimâ’ına me’mûr olmağla anun huzûrında bir defa görilüp husûs-ı mezbûr içün

Mahmûdpaşa Mahkemesi’nde olan nâyibden vech-i meşrûh üzre bir sûret-i sicili ibrâz idüp

mazmûnın mezbûr Meneş inkâr idicek müdde’ıye-i mezbûre nehc-i şer’-ı şerîf üzre isbâta

kâdir olmayup asl-ı sicille mürâca’at olundukda, sicillün evrâkı sökilüp zikrolunan mâdde

vâki’ oldujy yarak sonradan ilhâk olunmış yeni kâğıd olup varakun cirmi ve hattı sâyir

evrâka müşâbih olmamak ile ve ol târîhda Mahmûdpaşa Nâyibi olup hâlâ Sahn Müderrisi

olan Mevlânâ Hidâyetullâh zîde fazlühûya sü’âl olundukda mevlânâ-yı mûmâ-ileyh; “Kat’â

benüm bu mâddeden haberüm yokdur; zamânumda bu makûle mâdde vâki’ olmamışdur.”

dimek ile sonradan ilhâk olunduğı vâzıh olmağın, müşârun-ileyh kâdî-askerüm; “Bu mâdde

tezvir idüği zâhir oldı.” diyü kenârına ibtâl idüp imzâ vü hatm idicek zikrolunan hâtûn

kanâ’at itmeyüp tekrâr hâlâ Rûmili Kâdî-askerüm olan Mevlânâ Yahyâ edâma’llâhü te’âlâ

fazâyilehû huzûrında görilüp yine vech-i şer’î üzre isbâta kâdir olmayup sicill-i mezbûrı ol

dahi huzûrına getürüp nazar itdükde, fı’l-vâkı’ tezvir idüği zâhir olmağla ol dahi ibtâl-i

mezbûrı hâli üzerine ibkâ itdüğinden mâ’adâ Dîvân-ı Hümâyûnum’da vüzerâ-i ızâmum

mahzarlarında, elinde olan sûret-i sicillün aslı olmaduğı ve müzevver idüği muhakkak

olmağla elinden alınup şakkolunduğın” bildürüp ol bâbda rencide olunmamak bâbında

husûs-ı mezbûr tafsîl üzre Pâye-i Serîr-i A’lâm’a arzolundukda; “Bir dahi istimâ’ olunmaya.”

diyü hatt-ı hümâyûn-ı sa’âdet-makrûnumla fermân-ı âlî-şânum sâdır olmağın büyürdüm ki: Vusûl buldukda, bu husûs her kimün huzûrına murâfa’a olunur ise sâdır olan hatt-ı şeriftim muktezâsınca istimâ’ olunmayup hâli üzerine ibkâ idüp ol veçhile da’vâ iden mezbûre hâtûnı men’ u def eyleyesin.

Vusûl buldukda, bu husûs her kimün huzûrına murâfa’a olunur ise sâdır olan hatt-ı

şeriftim muktezâsınca istimâ’ olunmayup hâli üzerine ibkâ idüp ol veçhile da’vâ iden

mezbûre hâtûnı men’ u def eyleyesin.”

 

YORUM YAP

Bağdar Caddesi Escortmaltepe escortbostancı escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.tedxpenn.com/escort ankaraankara escorthttps://greenhousecraftfood.com/ataşehir escortMebbistrendyol indirim kodustarzbetpiabetbonusxslotmarsbahisistanbul escort bayanseobettiltmatbetmarsbahissekabetbetparkholiganbetholiganbetonwinFenomenbetcasibom giriştarafbetbetturkeybetturkeystarzbetxslotxslotzbahiszbahisgrandpashabetgrandpashabetBetpas thebarbeehousewife.comcasibomJojobet JojobetJojobet girişbetkomjojobetjojobetgaziantep escortgaziantep escortmatbethacklinkjojobetjojobetcasibomjojobetgüvenilir slot sitelericasibomgates of olympushttps://www.wcle.org/https://www.birbuketmeyve.com/sweet bonanzajojobet güncel girişjojobet girişcasibomjojobetjojobetjojobetjojobetjojobet giriş günceljojobet günceljojobet giriş günceljojobet günceljojobet güncelcasibom girişjojobet giriş güncelcasinolevant girişgrandpashabet girisgrandpashabetmatbet girişgrandpashabetmarsbahisGrandpashabetgüvenilir bahis siteleriasyabahis girişjojobetjojobetjojobet girişsahabetcasibom girişmatbetbetparkonwinmatbet girişholiganbetjojobetcasibomcasibommatbetcasibommatbetcasibomcasibomcasibomjojobetcasibomcasibomdeneme bonusuMarsbahisimajbetjojobetjojobetmarsbahishacklinkextrabet girişmatadorbet1matbetmatbetmatbetmatbetmatbet giriş güncelmatbet giriş güncelmatbet giriş güncel216jojobetpusulabetAtaşehir Escortcasibomcasibomcasibom girişjojobet girişcasibomcasibomjojobetjojobetjojobetmarsbahismarsbahis girişjojobetgrandpashabet girişJojobet girişOnwinMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otelleripusulabetdinamobetjojobet güncel girişjojobetdeneme bonusujojobet girişelitcasinodeneme bonusu veren sitelercasibommarsbahismeritkingmarsbahis girişmarsbahismarsbahiscasibomcasibombetebetjojobetjojobet girişbetvolecasibom girişmeritkingsonbahiscasibommarsbahiscasibomjojobetholiganbetsahabetsekabetnakitbahisimajbetcasibomcasibomcasibommarsbahisjojobetmatbet
escort Bağcılar escort Bahçelievler escort Bakırköy escort Bayrampaşa escort Beylikdüzü escort Güngören escort İstiklal escort Kadıköy escort Sultanbeyli escort Üsküdar escort Avsallar escort Mahmutlar escort Oba escort Mecidiyeköy escort Ölüdeniz escort Güllük escort Kültür escort Ataşehir escort Avcılar escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Adapazarı escort Yalıkavak escort güvenilir casino siteleri Yalova escort Muğla escort Aydın escort Çanakkale escort Balıkesir escort Tekirdağ escort Manisa escort Trabzon escort Kahramanmaraşescort Kütahya escort Osmaniye escort Sivas escort Tokat escort Çorum escort Yozgat escort Isparta escort Elazığ escort Ordu escort Edirne escort Erzincan escort Zonguldak escort Rize escort Uşak escort Kırşehir escort Erzurum escort Giresun escort Amasya escort Sinop escort Niğde escort Bolu escort Karaman escort Kırıkkale escort Bayburt escort Ardahan escort Gümüşhane escort Artvin escort Çankırı escort Bartın escort Sinop escort Bilecik escort Karabük escort Burdur escort Nevşehir escort Kıbrıs escort Kırklareli escort Kastamonu escort Düzce escort Aksaray escort Adıyaman escort Afyon escort Arnavutköy escort Bebek escort Beşiktaş escort Beykoz escort Beyoğlu escort Büyükçekmece escort Çatalca escort Çekmeköy escort Eyüpsultan escort Kağıthane escort Sancaktepe escort Sarıyer escort Şile escort Silivri escort Şişli escort Taksim escort Zeytinburnu escort Aliağa escort Balçova escort Bayındır escort Bayraklı escort Bergama escort Beydağ escort Bornova escort Buca escort Çeşme escort Çiğli escort Karşıyaka escort Fehiye escort Marmaris escort Gaziemir escort Dikili escort Menderes escort Menemen escort Torbalı escort Atakum escort Çerkezköy escort Yenişehir escort Bodrum escort Toroslar escort Tarsus escort Silifke escort Mezitli escort Erdemli escort Anamur escort Akdeniz escort Melikgazi escort Elbistan escort Lüleburgaz escort İzmit escort İlkadım escort Çorlu escort Battalgazi escort Yeşilyurt escort Milas escort Ceyhan escort Çukurova escort Kozan escort Sarıçam escort Seyhan escort Emirdağ escort Sandıklı escort Merzifon escort Suluova escort Taşova escort Altındağ escort Batıkent escort Çankaya escort Çubuk escort Etimesgut escort Haymana escort Kahramankazan escort Keçiören escort Kızılcahamam escort Mamak escort Polatlı escort Pursaklar escort Sincan escort Ulus escort Yenimahalle escort Aksu escort Alanya escort Belek escort Demre escort Döşemealtı escort Elmalı escort Finike escort Gazipaşa escort Kaş escort Kemer escort Kepez escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Lara escort Manavgat escort Muratpaşa escort Serik escort Side escort Didim escort Efeler escort Nazilli escort Söke escort Altıeylül escort Ayvalık escort Bandırma escort Bigadiç escort Burhaniye escort Dursunbey escort Edremit escort Erdek escort Gömeç escort Gönen escort Havran escort İvrindi escort Karesi escort Kepsut escort Susurluk escort Büyükorhan escort Gemlik escort Görükle escort Gürsu escort Harmancık escort İnegöl escort İznik escort Karacabeyescort Kestel escort Mudanya escort Mustafakemalpaşa escort Nilüfer escort Orhangazi escort Osmangazi escort Yıldırım escort Biga escort Çan escort Gelibolu escort Karahayıt escort Merkezefendi escort Pamukkale escort Keşan escort Aziziye escort Palandöken escort Yakutiye escort Odunpazarı escort Tepebaşı escort Araban escort İslahiye escort Karkamış escort Nizip escort Nurdağı escort Oğuzeli escort Şahinbeyescort Şehitkamil escort Yavuzeli escort Bulancak escort Espiye escort Görele escort Altınözü escort Arsuz escort Antakya escort Defne escort Dörtyol escort Erzin escort Hassa escort İskenderun escort Kırıkhan escort Kumlu escort Payas escort Reyhanlı escort Samandağ escort Eğirdir escort Yalvaç escort Foça escort Karabağlar escort Kemalpaşa escort Kiraz escort Kınık escort Konak escort Narlıdere escort Ödemiş escort Tire escort Urla escort Safranbolu escort Akhisar escort Alaşehir escort Kırkağaç escort Salihli escort Sarıgöl escort Şehzadeler escort Soma escort Turgutlu escort Yunusemre escort Akkışla escort Bünyan escort Develi escort Kocasinan escort Talas escort Yahyalı escort Gazimusağa escort Girne escort İskele escort Lefke escort Lefkoşa escort Başiskele escort Çayırova escort Darıca escort Afşin escort Dulkadiroğlu escort Göksun escort Onikişubat escort Türkoğlu escort Kızıltepe escort Mut escort Dalaman escort Gümbet escort Datça escort Kavaklıdere escort Köyceğiz escort Menteşe escort Turgutreis escort Ula escort Yatağan escort Fatsa escort Altınordu escort Ünye escort Düziçi escort Kadirli escort Ardeşen escort Akyazı escort Arifiye escort Erenler escort Geyve escort Hendek escort Karasu escort Kaynarca escort Sapanca escort Derince escort Dilovası escort Gebze escort Gölcük escort Kandıra escort Karamürsel escort Kartepe escort Körfez escort Akşehir escort Beyşehir escort Bosna escort Ereğli escort Karapınar escort Meram escort Selçuklu escort Gediz escort Simav escort Tavşanlı escort Doğanşehir escort Bafra escort Çarşamba escort Boyabat escort Kapaklı escort Süleymanpaşa escort Erbaa escort Niksar escort Turhal escort Akçaabat escort Of escort Ortahisar escort Yomra escort Armutlu escort Çiftlikköy escort Çınarcık escort Akdağmadeni escort Boğazlıyan escort Sarıyaka escort Sorgun escort Alaplı escort Çaycuma escort Devrek escort Ereğli escort Kilimli escort Kozlu escort